Влез и виж специални оферти Вход

Влез и виж специални оферти

Преносимост на номера

Вие сте тук

Заявление за пренасяне на номер можеш да подадеш в търговските обекти на приемащия доставчик (оператора, към който искаш да се осъществи пренасянето).

Ако искаш да пренесеш номера си към мобилната мрежа на Yettel, трябва да подадеш заявление за пренасяне на номер в някой от магазините от търговската мрежа на оператора – Yettel.

В магазина трябва да подадеш заявление за пренос по образец и да избереш предпочитания от теб абонаментен план.

Този отговор помогна ли ти?

Това зависи от опцията, която си избрал в подаденото от теб заявление за пренасяне на номер. Имаш 2 опции:

Пренасянето да става независимо за всеки номер – в такъв случай, ако възникне пречка за пренасяне на някои от номерата в заявлението, това няма да повлияе на пренасянето на останалите, при които всичко е наред
Всички номера да бъдат пренесени едновременно – в такъв случай, ако възникне пречка за пренасяне на който и да е от номерата в заявлението, това спира процеса на пренасяне на всички номера, докато проблемът не бъде отстранен (ако проблемът е отстраним) или до подаване на ново заявление (ако проблемът е неотстраним)

Важно: В заявлението отбележи дали държиш пренасянето да става независимо за всеки номер или да стане наведнъж за всички номера.

Този отговор помогна ли ти?

Не, не можеш да ги ползваш. Преминаването към мрежата на друг мобилен оператор и пренасянето на номер не означава и пренасяне на допълнителните услуги, които си ползвал до този момент. Такива са например (но не само) пренос на данни, факс съобщения, различна справочна информация чрез SMS/MMS, уведомления от други компании и институции и други допълнителни услуги.

Когато преминаваш към Yettel с пренасяне на номера си, можеш да избираш измежду всички абонаментни планове и услуги, които предлагаме на новите си клиенти.

Този отговор помогна ли ти?

Когато се обаждаш към номер с префикс 089xxxxxxx, който е пренесен в друга мрежа, Yettel ще те уведоми, че набираният номер не е в мрежата на Yettel, чрез звуков сигнал, който продължава 3 секунди. След като чуеш този сигнал, имаш още 2 секунди да решиш дали все пак да осъществиш обаждането или да го откажеш. Времето на звуковия сигнал и двете секунди след него не се таксуват. Таксуват се единствено обаждания с успешно осъществена връзка.

Този отговор помогна ли ти?

Да, щом номерът бъде пренесен в нашата мрежа, Yettel ще те информира чрез SMS. Също чрез SMS, ще бъдеш уведомен, ако по заявлението ти за пренасяне на номера има някакви нередности. Ако всичко е наред, двата оператора ще определят дата за осъществяване на пренасянето.

Този отговор помогна ли ти?

Твоят настоящ мобилен оператор (даряващият мобилен оператор) може да откаже пренасяне на номера ти, ако:

не си титуляр на посочения номер
номерът е несъществуващ
вече е подадена друга заявка за пренасяне на посочения номер, която не е приключила
представените от приемащия оператор на даряващия оператор данни за теб са непълни или неверни

Този отговор помогна ли ти?

Да, няма ограничение в броя на номерата, които можеш да пренасяш от една мрежа в друга. Важно е всички номера, включени в едно заявление за пренасяне, да бъдат от един и същ тип:

само мобилни номера на абонаментна програма
само фиксирани номера на абонаментна програма
само номера на предплатена програма

Ако пренасяш различни номера от две различни мрежи (от два оператора), трябва да попълниш две отделни заявления за преносимост.

Този отговор помогна ли ти?

Не е задължително. Имаш 2 опции при пренасяне на номер в мобилната мрежа на Yettel:

да сключиш договор за мобилни услуги за предпочетен от теб абонаментен план
да избереш предплатена услуга - ако искаш да ползваш предплатена услуга на Yettel, трябва да заплатиш еднократно 9,99лв. като 5 лв. от 9.99лв. са заредени в първоначалния кредит на предплатената карта.

Важно: Yettel ти предоставя SIM карта при подаване на заявлението за преносимост. Ако си избрал абонаментен план, се сключва и договор, който влиза в сила при успешното пренасяне на номера.

Този отговор помогна ли ти?

Пренасянето на номер/-а е безплатно. Не се заплаща потребителска такса, но трябва да си заплатил всички свои задължения към настоящия си оператор.

Този отговор помогна ли ти?

Времето, предвидено за пренасяне на номера, е от 09:00 ч. до 16:00 ч. В малък отрязък от този интервал има минимална вероятност да се влоши качеството на мобилната ти връзка, както и да не получиш изпратени до теб SMS-и или MMS-и.

Този отговор помогна ли ти?

Може да подадеш заявлението за преносимост лично или чрез пълномощник. Представителят на физическо лице следва да представи изрично нотариално заверено пълномощно, а този на юридическо лице – общо нотариално заверено пълномощно или изрично нотариално заверено пълномощно.

Не се приемат заявления, подадени по поща, факс и електронна поща.

Този отговор помогна ли ти?

До 2 работни дни отнемат пренасянето на номер и активирането на новата ти SIM карта.

Ако има отстраними нередности, процесът може да продължи до 30 дни, в рамките на които те трябва да се отстранят. Ако това не се случи, след тридесетия ден процесът по пренасяне на номера спира и трябва да подадеш ново заявление.

Важно: Процедурата по пренасяне на номер се спира в случай, че представените от Приемащия оператор на Даряващия оператор данни за теб са непълни или неверни.

Този отговор помогна ли ти?

Да, възможно е да получиш отказ от приемащия оператор. Той може да откаже пренасяне на номера в следните случаи:

не си дееспособен да сключваш правни сделки и не си надлежно представляван от упълномощено от теб лице
заявлението за пренасяне на номер е подадено от лице, което не е надлежно упълномощено от теб
не си представил необходимите документи
представените от теб данни в заявлението са непълни и/или неверни
налице са други причини, съобразно Общите условия на приемащия оператор

Този отговор помогна ли ти?

До момента на активиране на номера ти в мрежата на приемащия оператор, си абонат на твоя стар оператор. В момента на активирането му в мрежата на Yettel, номерът ти се деактивира в мрежата на твоя стар оператор.

Договорът със стария ти оператор се счита за прекратен от момента на деактивиране на номера в мрежата му.

Този отговор помогна ли ти?