Влез и виж специални оферти Вход

Влез и виж специални оферти

Обработка на лични данни извън територията на България

Вие сте тук

Като правило Yettel се стреми да не изпраща лични данни, които се обработват съгласно тази Политика, извън територията на Европейския съюз (ЕС) и Европейската икономическа зона (ЕИО).

В определени случаи обаче може да се наложи определени данни да бъдат изпратени до лица извън ЕС/ЕИО (напр. за да бъде предоставена услуга по поддръжка на информационна система на Yettel, която не може да бъде извършена без достъп до лични данни), при спазване на изискванията на приложимото законодателство и описаното в тази Политика.

В случай че се наложи лични данни на доставчик – физическо лице, представител, лице за контакт и/или служител да бъдат изпратени от Yettel към държава извън ЕС или ЕИО, това ще бъде сторено при спазване на настоящата Политика и при наличие на някое от следните условия:
Когато е налице решение на Европейската комисия, според което съответната държава осигурява адекватно ниво на защита на личните данни;
Когато е сключено споразумение с организацията, към която се изпращат лични данни, съдържащо стандартните клаузи за защита на данните, одобрени от Европейската комисия;
Когато трансферът на данни е необходим, за да бъде изпълнен ангажимент към съответния доставчик, представител, лице за контакт и/или служител;

There is currently no content classified with this term.