Влез и виж специални оферти Вход

Влез и виж специални оферти

Дефиниции по смисъла на политиката за лични данни при работа с доставчици

Вие сте тук

Настоящата Политика за личните данни на „Yettel България“ ЕАД при работа с доставчици, в това число нейните последващи изменения и допълнения.

На практика, това е всяка информация, която идентифицира конкретно физическо лице или която се отнася до физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко.

Yettel България ЕАД, ЕИК 130460283, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1766, ж.к. „Младост” 4, Бизнес Парк София, сграда 6. В настоящата Политика за поверителност, използването на местоименията „Ние“, „Нас“ или „Нашите“ също ще означава „Yettel България“ ЕАД.

Физическо лице, юридическо лице, гражданско дружество или консорциум, от което Yettel получава стоки и/или услуги. Доставчици по смисъла на тази Политика са и: (а) лицата, които учредяват вещни права в полза на Yettel; и (б) лицата, които прехвърлят собствеността върху недвижими имоти (или части от имоти) на Yettel

Юридическо лице, гражданско дружество или консорциум, което е ангажирано от доставчик с оглед предоставянето на стоки и/или услуги на Yettel.

Физическо лице, което представлява доставчик или подизпълнител по силата на закона (напр. управител или изпълнителен директор) или по пълномощие.

Физическо лице, определено от доставчик и/или от подизпълнител като лице за контакт по определени въпроси. Такива са например лица за контакт по финансови, търговски, технически или правни въпроси.

Физическо лице, наето от доставчик или подизпълнител, което извършва дейност, свързана с предоставянето на стоки и/или услуги на Yettel.

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО