Влез и виж специални оферти Вход

Влез и виж специални оферти

Какви данни обработваме при работа с доставчици

Вие сте тук

Администратор на данните, които се обработват съгласно тази Политика, е Yettel България ЕАД, ЕИК 130460283, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1766, ж.к. „Младост” 4, Бизнес Парк София, сграда 6.

Съгласно настоящата Политика Yettel обработва следните категории лични данни:

Тип данни Доставчик – физическо лице Представител Лице за контакт Служител
Имена Х Х Х Х
Позиция Х Х Х Х
ЕГН Х Х
Номер, дата, място и орган на издаване на документ за самоличност Х Х
Адрес на електронна поща (email) Х Х
Телефон за контакт Х Х
Данни за образование, умения и/или квалификация Х Х
Данни за съдимост Х Х
Данни за здравословно състояние Х Х

Важно е да отбележим, че едно и също физическо лице може да действа в повече от едно качество (например като представител и лице за контакт, а дори и като служител). В такива случаи Yettel ще обработва данните от горната таблица, които се отнасят за всяко от качествата на съответното физическо лице.

Данни за ЕГН, номер, дата, място и орган на издаване на документ за самоличност се съхраняват от Yettel само, когато е нужно, за да бъдат спазени нормативни изисквания. Например, такива са случаите, при които между Yettel и доставчиците се сключват договори в нотариална форма или договори с нотариална заверка на подписите, както и в случаите, при които доставчици са представлявани от пълномощници, чиито пълномощни имат нотариална заверка на подписите.

Данни за съдимост и данни за здравословно състояние се обработват от Yettel, само когато е нужно, за да бъдат спазени нормативни изисквания.

Например:
за да може даден доставчик или негов подизпълнител да извършва работа в стратегически обекти на Yettel, е необходимо да бъде издадено разрешение от Държавна агенция „Национална сигурност на техните служители, което налага да обработим такива данни;
за да може доставчик – физическо лице – с намалена работоспособност, да ползва предвидените в законодателството данъчни облекчения, е необходимо да обработим данни за здравословното му/й състояние.

There is currently no content classified with this term.