Влез и виж специални оферти Вход

Влез и виж специални оферти

Категории лица, на които разкриваме лични данни по смисъла на политиката за лични данни при работа с доставчици

Вие сте тук

Обработващите лични данни са лица, които обработват лични данни от името и по възлагане на Yettel въз основа на писмено споразумение. Те нямат право да обработват предоставените им лични данни за цели, различни от изпълнението на работата, която им е възложена от Yettel. Обработващите са длъжни да спазват всички инструкции на Yettel.

Yettel предприема необходимите мерки, за да осигури, че ангажираните обработващи лични данни спазват стриктно законодателството за защита на личните данни и инструкциите на Yettel, както и че същите са предприели подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни.

Примери за обработващи лични данни:
Доставчици на услуги по внедряване и/или поддръжка на информационни системи, които понякога е необходимо да достъпят лични данни за доставчици - физически лица, техни представители, лица за контакт и/или служители, които данни се съхраняват в съответните системи; или
Доставчици на куриерски услуги;
Други доставчици на Yettel, които предоставят стоки и/или услуги, свързани със стоките и/или услугите, които се предоставят от съответния доставчик. Например, данни за служители на строител могат да бъдат разкрити на доставчик на услуги по строителен надзор; данни за служители, които доставят стоки и/или услуги в обекти на Yettel, могат да бъдат разкрити на доставчик на охранителни услуги и др.;
Независими одитори;
Адвокатски кантори, счетоводни къщи или други доставчици на консултантски услуги.

Във връзка с извършването на плащания към доставчици – физически лица, Yettel разкрива данни за тях на банки или платежни институции.

При необходимост (напр. правен спор между Yettel и доставчик) е възможно лични данни за доставчици – физически лица, техни представители, лица за контакт и/или служители, да бъдат разкрити на адвокати и адвокатски дружества, ангажирани от Yettel за защита на неговите права и законни интереси.

Предоставянето на данни на компетентни органи е описано по-горе в настоящата Политика.

В случай на преобразуване на Yettel, както и в случай на прехвърляне на активи в съответствие с приложимото законодателство, е възможно личните данни, администрирани от Yettel съгласно тази Политика, да бъдат предоставени на трето лице – правоприемник.