Влез и виж специални оферти Вход

Влез и виж специални оферти

Как събираме лични данни при работа с доставчици

Вие сте тук

При избора на доставчици, както и за целите на сключването, изпълнението и прекратяването на отношения с наши доставчици Yettel събира лични данни по различни начини.

В повечето случаи получаваме информация директно от лицата, за които се отнасят данните. Такива са например случаите, при които доставчиците – физически лица, представителите на доставчиците или техните лица за контакт ни предоставят информация за самите себе си.

Понякога обаче данните се предоставят на Yettel от трети лица, например когато:
служители на Yettel препоръчат даден доставчик и предоставят информация за негово лице за контакт; или
доставчиците предоставят информация за техните служители или за представители, лица за контакт или служители на техни подизпълнители;
компетентни органи, при упражняване на своите правомощия, предоставят информация за съответните лица

При работа с доставчици Yettel събира лични данни и от:
публични регистри (напр. Търговски регистър и Имотен регистър);
уебсайтове на доставчици или на техни подизпълнители и
резултати в интернет търсачки.

There is currently no content classified with this term.