Влез и виж специални оферти Вход

Влез и виж специални оферти

Колко време съхраняваме личните данни

Вие сте тук

Yettel съхранява личните данни на потребителите толкова дълго, колкото е необходимо, за да бъдат постигнати целите, посочени в тази Политика, или за да бъдат спазени изисквания на законодателството. Като правило, Yettel няма да съхранява данни за Потребител:

за срок по-дълъг от 2 (две) години след датата на закупуване на електронна винетка, в случай на успешно закупуване; или
за срок по-дълъг от 6 (шест) месеца след датата на неуспешен опит за закупуване на електронна винетка, освен ако е налице валидна причина данните да бъдат съхранявани за по-дълъг срок (напр. висящ спор, проверки от компетентни органи и др.).

Обработващите лични данни са лица, които обработват лични данни от името и по възлагане на Yettel въз основа на писмено споразумение. Те нямат право да обработват предоставените им лични данни за цели, различни от изпълнението на работата, която им е възложена от Yettel. Обработващите са длъжни да спазват всички инструкции на Yettel.

След изтичане на сроковете за обработка на лични данни, същите се анонимизират или се изтриват/унищожават, освен ако:
са необходими за висящо съдебно, арбитражно, административно или изпълнително производство, или при постъпила жалба от съответния потребител, която следва да бъде разгледана от Yettel; или
съответният потребител е упражнил правото си да поиска ограничаване на обработването на лични данни, отнасящи се за него/нея.

Yettel полага усилия, за да осигури, че обработваните лични данни за потребителите се актуализират (и при необходимост се коригират), както и че не се съхраняват данни, които не са необходими за постигане на целите, описани по-горе.

There is currently no content classified with this term.