Влез и виж специални оферти Вход

Влез и виж специални оферти

Категории лица, на които разкриваме лични данни

Вие сте тук

Обработващите лични данни са лица, които обработват лични данни от името и по възлагане на Yettel въз основа на писмено споразумение. Те нямат право да обработват предоставените им лични данни за цели, различни от изпълнението на работата, която им е възложена от Yettel. Обработващите са длъжни да спазват всички инструкции на Yettel.

Yettel предприема необходимите мерки, за да осигури, че ангажираните обработващи спазват стриктно законодателството за защита на личните данни и инструкциите на Yettel, както и че същите са предприели подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни.

Пример за обработващи лични данни са доставчиците на услуги по внедряване и/или поддръжка на информационни системи, които понякога е необходимо да достъпят лични данни, които се обработват в съответните системи, например данни за потребителите, закупили електронни винетки чрез Yettel.

За да може да потребителите да закупят електронни винетки чрез Yettel, Yettel е сключило договор с Конкорд. Във връзка с това е необходимо на Конкорд да бъдат предоставяни лични данни на потребителите, посредством което се завършва процесът по закупуване на електронни винетки.

Предоставянето на данни на компетентни органи е описано по-горе.

В случай на преобразуване на Yettel, както и в случай на прехвърляне на активи в съответствие с приложимото законодателство, е възможно личните данни на потребителите да бъдат предоставени на трето лице – правоприемник.

Обработващите лични данни са лица, които обработват лични данни от името и по възлагане на Yettel въз основа на писмено споразумение. Те нямат право да обработват предоставените им лични данни за цели, различни от изпълнението на работата, която им е възложена от Yettel. Обработващите са длъжни да спазват всички инструкции на Yettel.

Yettel предприема необходимите мерки, за да осигури, че ангажираните обработващи спазват стриктно законодателството за защита на личните данни и инструкциите на Yettel, както и че същите са предприели подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни.

Примери за обработващи лични данни:
Доставчици на услуги по внедряване и/или поддръжка на системи за видеонаблюдение, съответно на IT системи, в които се съхраняват видеозаписи и/или снимки, които понякога е необходимо да достъпят видеозаписите или снимките, за целите на предоставяне на услугите;
Доставчици за охранителни услуги, които се извършват съгласно Закона за частната охранителна дейност;
Доставчици на консултантски услуги и др.