Влез и виж специални оферти Вход

Влез и виж специални оферти

Как събираме лични данни

Вие сте тук

При и по повод дистрибуцията на електронни винетки, Yettel събира данни за потребителите по различни начини. В повечето случаи получаваме информация директно от тях. Тъй като Yettel извършва дистрибуция на електронни винетки по силата на договор с Конкорд, определени данни се предоставят на Yettel от това трето лице.

Събираме данни директно от потребителите:

При въвеждане или предоставяне на Данни за превозното средство, с оглед закупуване на електронна винетка чрез Yettel;
При въвеждане или предоставяне на данни за желания от потребителите срок на валидност и начална дата на електронните винетки;
При въвеждане или предоставяне на Данни за контакт с потребителите, с оглед уведомяването им за предстоящо изтичане на срока на електронна винетка, закупена чрез Yettel
При комуникация с потребителите във връзка със закупени чрез Yettel електронни винетки.

Получаваме данни от трети лица:

Когато бъде издадена електронна винетка, получаваме данни за нея от Конкорд;
При и по повод изпълнение на договора между Yettel и Конкорд и уреждане на отношенията по него;
Когато компетентни органи упражняват своите правомощия, получаваме данни от тях.

There is currently no content classified with this term.