Влез и виж специални оферти Вход

Влез и виж специални оферти

Как събираме лични данни

Вие сте тук

При и по повод създаването на профил в Решението и неговото ползване, Yettel събира данни за потребителите по различни начини. В повечето случаи получаваме информация директно от тях. Определени данни се генерират автоматично, когато потребителите използват Решението (напр. когато се автентикират в дадена дигитална услуга), а понякога данните са предоставяни на Yettel от трети лица.

Събираме данни директно от потребителите:
При създаването на профил в Решението и при влизане в него;
При промяна на потребителска парола;
При комуникация с потребителите във връзка с Решението.
Автоматично генерирани са:
Данните за настройките, които се задават по подразбиране, в случай че потребителите не са ги задали/променили;
Данните за потребител на електронни съобщителни услуги;
Данните за ползване на Решението.
Получаваме данни от трети лица:
Когато потребителите се автентикират чрез Решението или когато комуникират с Партньори във връзка с Решението, получаваме данни от тях;
Когато компетентни органи упражняват своите правомощия, получаваме данни от тях.

There is currently no content classified with this term.