Влез и виж специални оферти Вход

Влез и виж специални оферти

Категории лица, на които разкриваме лични данни по смисъла на политиката за лични данни на решението за автентикация

Вие сте тук

Обработващите лични данни са лица, които обработват лични данни от името и по възлагане на Yettel въз основа на писмено споразумение. Те нямат право да обработват предоставените им лични данни за цели, различни от изпълнението на работата, която им е възложена от Yettel. Обработващите са длъжни да спазват всички инструкции на Yettel.

Прочети повече: Yettel предприема необходимите мерки, за да осигури, че ангажираните обработващи спазват стриктно законодателството за защита на личните данни и инструкциите на Yettel, както и че същите са предприели подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни. Пример за обработващи лични данни са доставчиците на услуги по внедряване и/или поддръжка на информационни системи, които понякога е необходимо да достъпят лични данни, които се обработват в съответните системи, за целите на достъпа до и функционирането на Решението.

За да може да потребителите да ползват Решението за автентикация в дигитални услуги на трети лица, Yettel сключва договори с тях (партньори). Във връзка с това е необходимо на съответните Партньори да бъдат предоставяни лични данни на потребителите, посредством което се осъществява процеса на автентикация.

Предоставянето на данни на компетентни органи е описано по-горе.

В случай на преобразуване на Yettel, както и в случай на прехвърляне на активи в съответствие с приложимото законодателство, е възможно личните данни на потребителите да бъдат предоставени на трето лице – правоприемник.