Влез и виж специални оферти Вход

Влез и виж специални оферти

Унаследяване на номер

Вие сте тук

При смъртен случай на наш абонат е необходимо негов наследник да посети магазин от търговската мрежа на Yettel и да ни уведоми за настъпилото събитие. Наследникът трябва да представи Препис-извлечение от акт за смърт (по-известно като „смъртен акт“) и Удостоверение за наследници. Във връзка с изпълнение на решение на Комисията за защита на личните данни, Yettel не събира и не съхранява удостоверения за наследници. По тази причина, при прекратяването на договор, наследникът следва да предостави и смъртен акт, който ще бъде разгледан от вътрешните отдели, които са компетентни да одобрят искането за прекратяване.

Този отговор помогна ли ти?

В случай че бъдат предоставени посочените по-горе документи, на наследника се предоставя за подпис „Заявление за отказване от мобилни услуги”.

При наличие на задължения, които включват текущи задължения, фактури и лизингови вноски на починалия абонат, които са останали незаплатени към момента на подаване на заявлението, се изисква заплащането им от наследниците. Ако абонатът има непогасени лизингови вноски, наследникът попълва и договор за изкупуване на съответното устройство.

Ако починалият абонат има неизтекъл срочен договор, неустойки по него не се дължат. Заявлението се разглежда и в случай на удовлетворяване, договорът се прекратява в срок до 10 работни дни от подаване на заявлението.

Този отговор помогна ли ти?

Това е процедура, при която наследник на починал титуляр прехвърля номер/а на свое име.
При тази процедура не се начисляват неустойки за договора на номера/та.
Наследникът се възползва от всички преференции като за нови абонати (карта, телефон, промоционални минути и т.н.).
Претенции върху номера/та могат да имат само наследниците, които фигурират в предоставеното Удостоверение за наследници.

Този отговор помогна ли ти?

Препис-извлечение от акт за смърт (т.нар. “смъртен акт“)

Удостоверение за наследници (не се събира или копира от Yettel – представя се единствено за преглед), издадено преди не повече от 6 (шест) месеца

Лична карта на наследника, който ще приеме номера

Унаследеният номер губи всички предишни преференции и услуги, като роуминг, отстъпка Лоялен клиент, Група за приятели и т.н.

Този отговор помогна ли ти?

Клиентът заплаща крайния баланс за номера/та, без неустойки. В случай че номерът има и активен лизинг, трябва да бъдат погасени оставащите лизингови вноски.

Този отговор помогна ли ти?