Влез и виж специални оферти Вход

Влез и виж специални оферти

GLOBUL абонаментни програми

Вие сте тук

GLOBUL абонаментни програми

Абонаментни програми
GLOBUL WEB&TALK

13,99 лв. 
на месец

16,99 лв.
на месец

20,99 лв.
на месец

25,99 лв.
на месец

49,99 лв.
на месец

99,99 лв.
на месец

Включени минути към мобилни и фиксирани номера от всички национални мрежи, към номера от Зона 1 и Зона 2 за международни разговори и роуминг в Европейски съюз / на месец

120 мин. 

180 мин. 

300 мин. 

420 мин. 

1000 мин. 

1700 мин. 

Минути от гореспоменатите, които могат да бъдат използвани и за международни разговори до Зона 2 и роуминг в Европейския съюз, на месец

10 мин.

15 мин.

30 мин.

40 мин.

100 мин.

170 мин.

Включени MB на максимално достижима скорост /на месец

150 MB

250 MB

500 MB

1000 MB

2000 MB

3000 MB

Цена на минута към мобилни и фиксирани номера от всички национални мрежи след изчерпване на включените минути

0,32 лв.

0,32 лв.

0,30 лв.

0,28 лв.

0,26 лв.

0,26 лв.

Посоченият брой минути, които могат да се ползват за разговори в роуминг в Европейски съюз, за всяка от абонаментните програми GLOBUL Web&Talk, са валидни за:

- входящи обаждания - от мобилни и фиксирани номера от всички мрежи;
- изходящи обаждания - към мобилни и фиксирани номера от мрежи на оператори в държави-членки на Европейския съюз.

За да може да се ползват минутите за разговори в роуминг към Европейски съюз, е необходимо клиентът да активира услугата роуминг при приложимите за това процедури на GLOBUL.

След изчерпване на количеството MB на максимално достижима скорост, скоростта на връзката пада до 64 kbps.

Първоначално определеният кредитен лимит е 50 лв., с изключение на програма GLOBUL Web&Talk 99,99, за която първоначално определеният кредитен лимит е 100 лв.

Минималното първоначално време за таксуване на националните разговори е 60 секунди, след което отчитането става на минута.

Неупоменатите в таблицата услуги се таксуват според aктивния ценоразпис на оператора, към датата на предлагане.

БАЗОВА АБОНАМЕНТНА ПРОГРАМА 
ЗА ЛИЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ
Месечен абонамент14,40 лв.
Включени минути за разговори към всички национални мобилни и фиксирани мрежи/ на месец25 мин.
Цена за разговори към всички национални мобилни и фиксирани мрежи след изчерпване на включените минути / на минута0,47 лв.

Минималното първоначално време за таксуване е 15 сек.

Всички останали услуги са тарифират според действащия ценоразпис на оператора

Базовата абонаментна програма на оператора за хора с трайни увреждания е достъпна за нови абонати – частни лица, и се предлага със и без срочен договор, по желание на потребителя.

„Лица с трайни увреждания“ ще бъдат наричани лица с анатомични, физиологични или психически увреждания, с трайно намалени възможности да изпълняват дейности по начин и в степен, възможни за здравия човек, и за което органите на медицинската експертиза са установили степен на намалена работоспособност или са определили вид и степен на увреждане 50 % и над 50 %. Степента на инвалидност се доказва с Експертно решение, издадено от Териториална Експертна Лекарска Комисия (ТЕЛК) или Национална Експертна Лекарска Комисия (НЕЛК). Лицата с трайни увреждания могат да се възползват от условията на програмите, предназначени за лица с трайни увреждания, за периода на инвалидност, посочен в съответното експертно решение. Срокът на инвалидност е между една и три години и е посочен в съответното Експертно решение на Териториалната експертна лекарска комисия/ Националната експертна лекарска комисия. За лицата, придобили право на пенсия за осигурителен стаж съгласно българското законодателство, се определя пожизнен срок на инвалидността.

Смяна на абонаментна програма

  • При преминаване към друга абонаментна програма, смяната на абонамента програма към програма с по-ниска месечна такса не е възможна за срока на договора, освен в случаите на подновяване на текущия договор по Програма ЗАЕДНО или ако е уговорено друго в договора за мобилни услуги или приложение към него.
  • При смяна на абонаментната програма преди изтичане срока на договора се получават стандартните включени за избраната абонаментна програма условия (минути, SMS, MMS, MB).
АБОНАМЕНТНИ ПРОГРАМИ
GLOBUL SMART
5,00 лв.
на месец
6,90 лв.
на месец
Включени минути към номeрaта от групата „За приятели” / на месец
100 мин.
1000 мин.
Брой номера, които могат да бъдат включени в групата „За приятели”
до 3 номера
до 3 номера
Цена на минута към номерата от групата „За приятели” след изчерпване на включените минути
0,10 лв.
0,10 лв.
Цена на минута към мобилни и фиксирани номера от всички национални мрежи
0,32 лв.
 
0,32 лв.
Всички цени са с ДДС.

В групата „За приятели” могат да се включат само мобилни номера от мрежата на оператора, без кратки номера и номера за услуги с добавена стойност.

Тарифирането се извършва на интервали от 60 секунди, като всеки започнат 60-секунден интервал се отчита и таксува като цяла минута.

Неупоменатите в таблицата услуги се таксуват според aктивния ценоразпис на оператора, към датата на предлагане.

АБОНАМЕНТНИ ПРОГРАМИ
GLOBUL UNIVERSE
12,9 лв. на месец
19,90лв. на месец
24,90 лв. на месец
39,9 лв.
на месец
Стандартни включени минути към мобилни и фиксирани номера от всички национални мрежи/ на месец
120 мин.
250 мин.
350 мин.
700 мин.
Цена на минута към мобилни и фиксирани номера от всички национални мрежи след изчерпването на включените минути
0,32 лв.
0,30 лв
0,28 лв.
0,26 лв.

Абонаментни програми GLOBUL Universe са валидни за частни лица и корпоративни клиенти на оператора при подписване на нов безсрочен договор по съответната програма, както и за настоящи абонати, които продължават съществуващ договор с подписване на допълнително споразумение по Програма ЗАЕДНО.

Минималното първоначално време за таксуване е 30 секунди, след което отчитането става на секунда.

Важно: Минималното първоначално тарифиране за всички настоящи абонати, сключили безсрочен договор по абонаментна програма GLOBUL Universe, ще бъде променено от 60 секунди на 30 секунди, считано от 14.04.2014 г.

Неупоменатите в таблицата услуги се таксуват според aктивния ценоразпис на оператора, към датата на предлагане..

АБОНАМЕНТНИ ПРОГРАМИ
GLOBUL 60+
след 28.05.2013 г.

7,99 лв. 
на месец

10,99 лв. 
на месец

Включени минути за разговори, видеоразговори, SMS-и и MMS-и с допълнителна услуга GLOBUL Call Unlimited към предпочетени мобилни номeрa от мрежата на оператора / на месец

Неограничени към до 3 номера

Неограничени към до 5 номера

Включени минути към мобилни и фиксирани номера от всички национални мрежи/ на месец

30 мин.

60 мин.

Цена на минута към мобилни и фиксирани номера от всички национални мрежи след изчерпване на 

0,32 лв.

0,32 лв.

Всички цени са с ДДС.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА АБОНАМЕНТНИ ПРОГРАМИ GLOBUL 60+

От програмите могат да се възползват нови и настоящи потребители при сключване на нов договор за мобилни услуги за нова SIM карта, при условията за смяна на абонаментна програма, както и при подновяване на текущия договор за мобилни услуги с подписване на Допълнително споразумение по Програма ЗАЕДНО, като минималният първоначален срок за ползването й е 1 или 2 години. При сключване на нов договор за мобилни услуги за нова SIM карта или при подновяване на текущия договор за мобилни услуги с подписване на Допълнително споразумение по Програма ЗАЕДНО, срокът за ползване на програмата може да бъде и 6 месеца, но в този случай не е възможно закупуването на мобилен телефон на преференциална цена с абонаментна програма.

Допълнителните услуги Call Unlimited 3 и Call Unlimited 5 са безплатни, само ако се ползват съответно с програма GLOBUL 60+ с месечен абонамент 7,99 лв. и с програма GLOBUL 60+ с месечен абонамент 10,99 лв. За да бъдат ползвани, е необходимо активирането на допълнителните услуги при при приложимите за това условия. При преминаване от абонаментни програми GLOBUL 60+ към друга абонаментна програма, различна от програмите GLOBUL 60+, допълнителните услуги Call Unlimited 3 и Call Unlimited 5 се запазват с новата програма, освен ако потребителят не подаде Заявление за деактивиране на услугата в магазин от търговската мрежа на оператора. В този случай, при запазване на допълнителните услуги Call Unlimited 3 и Call Unlimited 5, потребителят заплаща допълнителен месечен абонамент за тяхното ползване.

Предпочетените номера могат да бъдат само мобилни номера от мрежата ни, като номера на услуги с добавена стойност и кратки номера не могат да бъдат включвани от потребителя. При абонаментни програми GLOBUL 60+ потребителят може да добави минимум 1 предпочетен номер за неограничено потребление. Въвеждането на номерата в групата Call Unlimited е безплатно до запълване на свободните позиции. Промяна на номер се заплаща по 2,90 лв. за всеки номер и не може да се прави по-често от 1 път в рамките на един отчетен период.

Абонаментни програми GLOBUL 60+ са предназначени за потребители – физически лица, на възраст 60 години или повече. Всеки потребител, физическо лице, може да сключи договор само за една SIM карта на абонаментни програми GLOBUL 60+.

Първоначално определеният кредитен лимит е 30 лв.

За потребители на програми GLOBUL 60+ следните услуги са безплатни:

  • Свързването с Центъра за обслужване на клиенти на 123;
  • Получаването на подробна разпечатка на хартия;
  • Получаването на входящ трафик при незаплатено в срок задължение.

Минималното първоначално време за таксуване е 60 секунди, след което отчитането става на секунда.

Всички цени са с включен ДДС.

Неупоменатите в таблицата услуги се таксуват според aктивния ценоразпис на оператора, към датата на предлагане.

GENERATION GLOBUL

7,99 лв. 
на месец

13,99 лв. 
на месец

16,99 лв.
на месец

Включени минути към мобилни номера от мрежата на оператора/ на месец

300 мин.

500 мин.

2000 мин.

Включени SMS-и към мобилни номера от мрежата на оператора/ на месец

300 SMS

500 SMS

2000 SMS

Включени минути към мобилни и фиксирани номера от други национални мрежи/ на месец

10 мин.

20 мин.

30 мин.

Включени MB/ на месец

100 MB * 

100 MB *

100 MB *

Цена на минута към мобилни номера от мрежата на оператора и към мобилни и фиксирани номера от други национални мрежи след изчерпване на включените минути

0,32 лв.

0,32 лв.

0,32 лв.

Всички цени са с ДДС.

        * 100 MB на маскимално достижима скорост. След изчерпване на Включени MB на максимално достижима скорост цената за МБ е 0 ст., а скоростта на връзката пада на 64 kbps

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА АБОНАМЕНТНИ ПРОГРАМИ GENERATION GLOBUL

Абонаментни програми Generation GLOBUL са предназначени за нови и настоящи потребители – физически лица, на възраст от 14 до 24 години при сключване на нов договор за нова SIM карта или допълнително споразумение по програма ЗАЕДНО за нов срок от 1 или 2 години, или при условията за смяна на абонаментна програма. Първоначално определеният кредитен лимит е 30 лв.

След изчерпване на количеството MB на максимално достижима скорост, скоростта на връзката пада до 64 kbps.

Абонаментни програми Generation GLOBUL са предназначени за потребители – физически лица, на възраст от 14 до 24 години. Първоначално определеният кредитен лимит е 30 лв.

Минималното първоначално време за таксуване е 60 секунди, след което отчитането става на секунда.

Неупоменатите в таблицата услуги се таксуват според aктивния ценоразпис на оператора, към датата на предлагане.

Абониране
От условията за програмите Generation GLOBUL можете да се възползвате само ако сте на възраст до 24 години и сключите срочен договор.
Всеки абонат, физическо лице на възраст до 24 години, може да сключи договор само за една SIM карта на абонаментни програми Generation GLOBUL.
С използването на програми Generation GLOBUL се предоставя фактура на електронен носител, която може да бъде видяна безплатно и по всяко време след еднократна регистрация в уеб портала на оператора.
От програми Generation GLOBUL можете да се възползвате дори и ако не сте навършили 18 години – достатъчно е да сте поне на 14 години и да имате издадена лична карта. Заедно с вас в магазина трябва да дойде и някой от родителите ви. Необходим ви е също така и акта ви за раждане. 
Смяна на абонаментна програма
Можете да преминете към някоя от програмите Generation GLOBUL (ако ползвате друга абонаментна програма и сте до 24 години), както и можете да преминете към друга програма (ако ползвате програма Generation GLOBUL), при следните условия:
Ако сте сключили нов договор за услуги от оператора или сте подновили своя договор по Програма ЗАЕДНО по новите ни абонаментни програми, валидни от 28.05.2013 г.
можете да променяте абонаментната си програма неограничен брой пъти в рамките на първоначалния срок на вашия договор след 3 месеца от датата, на която сте сключили новия/ подновили своя договор, до момента на получаване на оферта по Програма ЗАЕДНО.
можете да промените абонаментна си програма, като преминете към такава с по-висок, същия или по-нисък месечен абонамент.
При промяна към абонаментна програма с по-нисък месечен абонамент, можете да избирате от абонаментните ни програми, чиито месечен абонамент е равен или по-висок от месечния абонамент на последно избраната от вас абонаментна програма, посочена в сключения от вас договор за предоставени услуги  или в последно сключеното допълнително споразумение по Програма ЗАЕДНО.
Пример: Подновен договор по Програма ЗАЕДНО за нов двугодишен период с програма GLOBUL Universe с месечен абонамент 13,99 лв. След 6 месеца смяна на програма към програма с по-висок месечен абонамент - GLOBUL Universe с месечен абонамент 20,99 лв. След още 6 месеца смяна на програма към програма с по-нисък месечен абонамент - GLOBUL Web&Talk с месечен абонамент 16,99 лв., който е по-висок от месечния абонамент от 13,99 лв. на абонаментната програма GLOBUL Universe, избрана при подновяването по Програма ЗАЕДНО.
винаги можете да се върнете към предишната си програма, без промяна на срока на вашия договор.
Ако сте сключили нов договор за услуги с нас или сте подновили своя договор по Програма ЗАЕДНО преди 28.05.2013 г., можете да промените абонаментна си програма, като преминете към такава с по-висок или същия месечен абонамент, като може да изберете някоя от новите абонаментни програми, валидни от 28.05.2013 г. Промяната може да се осъществи от датата, на която сте сключили новия/ подновили своя договор в рамките на първоначалния срок на договора за мобилни услуги или споразумението по Програма ЗАЕДНО, до момента на получаване на оферта по Програма ЗАЕДНО. 
С програми Generation GLOBUL допълнителни пакети не могат да бъдат активирани. Изключение правят специално създадените за програми Generation GLOBUL допълнителни пакети, с които получавате видеоразговори, допълнителни SMS-и, ММS-и и още повече минути за разговори. 
Тарифиране и отчитане
За периода от активиране на картата до издаване на първа фактура ще получите пропорционален брой минути, SMS-и и MB за пропорционална част от месечния абонамент.
Минималното първоначално време на таксуване е 60 секунди, след което отчитането става на секунда.
При пренасочване на обажданията, разговорът се таксува като стандартен разговор към номер от мрежата на съответния оператор.

 

Абонаментни програми GLOBUL Universe 6,49 лв. на месец 10,99 лв. на месец 13,99 лв. на месец 16,99 лв. на месец 20,99 лв. на месец
Включени минути към мобилни и фиксирани номера от всички национални мрежи, към номера от Зона 1 и Зона 2 за международни разговори и роуминг в Европейски съюз/ на месец - 120 мин. 180 мин. 280 мин. 400 мин. 
Минути, от горепосочените, които могат да бъдат използвани към за международни разговори към Зона 2, както за изходящ и входящ роуминг в ЕС/на месец - 10 мин.15 мин.25 мин.40 мин.
Включени минути към мобилни и фиксирани номера от всички национални мрежи/на месец 60 мин. --  
Цена на минута към мобилни и фиксирани номера от всички национални мрежи след изчерпването на включените минути 0,35 лв. 0,32 лв.0,32 лв.0,32 лв.0,30 лв.

Всички цени са с ДДС.

Важно е да знаете:

Абонаментна програма GLOBUL Universe с месечен абонамент 6,49 лв. е валидна до 31.07.2014 г.

Допълнителна информация за абонаментни програми GLOBUL Universe

От програмите могат да се възползват нови и настоящи абонати при сключване на нов договор за нова SIM карта или допълнително споразумение по Програма ЗАЕДНО за нов срок от 1 или 2 години, или при условията за смяна на абонаментна програма.

Посоченият брой минути, които могат да се ползват за разговори в роуминг в Европейски съюз, за всяка от абонаментните програми GLOBUL Universe, са валидни за:

входящи обаждания - от мобилни и фиксирани номера от всички мрежи;
изходящи обаждания - към мобилни и фиксирани номера от мрежи на оператори в държави-членки на Европейския съюз.

За да може да се ползват минутите за разговори в роуминг към Европейски съюз, е необходимо активиране на услугата роуминг при приложимите за това процедури на оператора.

Минималното първоначално време за таксуване е 60 секунди, след което отчитането става на минута.

Неизразходваните през съответния отчетен период включени минути не се прехвърлят в следващ.

Неупоменатите в таблицата услуги се таксуват според aктивния ценоразпис на оператора, към датата на предлагане.

 

GLOBUL UNITED 

13,99 лв.
на месец

16,99 лв.
на месец

20,99 лв.
на месец

25,99 лв.
на месец

Включени минути към мобилни номера от мрежата на оператора/ на месец

500 мин.

1000 мин.

1000 мин.

2000 мин.

Включени минути към фиксирани номера от мрежата на оператора/ на месец

500 мин.

1000 мин.

-

-

Включени минути към мобилни и фиксирани номера от други национални мрежи/на месец

-

-

30 мин.

80 мин.

Включени MB на максимално достижима скорост/ на месец *

250 MB

500 MB

500 MB

1000 MB

Цена на минута към мобилни и фиксирани номера от мрежата на нии към мобилни и фиксирани номера от други национални мрежи след изчерпване на включените 

0,32 лв.

0,32 лв.

0,30 лв.

0,28 лв.

Всички цени са с ДДС.

      * След изчерпавне на Включени MB на максимално достижима скорост цената за МБ е 0 ст., а скоростта на връзката пада на 64 kbps

 

Уважаеми потребители ,

Бихме искали да ви информираме, че от 1 юли 2014 г. достъпът до съдържание, свързано сфутболен клуб Манчестър Юнайтед, в това число и мобилния портал http://manutd.globul.bg, ще бъде прекратен и съдържанието ще бъде деактивирано.

Други предложения на спортна тематика може да намерите в „Инфо Гайд” секцията в мобилния ни WAP портал. Ако сте абонат на програма GLOBUL United, може да разгледате нашите актуални предложения и при желание да промените абонаментната си програма. Ако сте абонирани за достъп до мобилния портал, месечният ви абонамент няма да бъде продължаван, считано от 1 юли 2014 г.За допълнителна информация можете да се свържете с Отдел обслужване на клиенти на кратък номер 123. Извиняваме се за причиненото неудобствo.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА АБОНАМЕНТНИ ПРОГРАМИ GLOBUL UNITED

От програмите могат да се възползват нови и настоящи абонати при сключване на нов договор за нова SIM карта или допълнително споразумение по Програма ЗАЕДНО за нов срок от 1 или 2 години, или при условията за смяна на абонаментна програма.

Неизразходваните през съответния отчетен период включени минути и мегабайти (MB) на максимално достижима скорост не се прехвърлят в следващ.

Първоначално определеният кредитен лимит е 50 лв., с изключение на програма GLOBUL United 25.99 лв, за която първоначално определеният кредитен лимит е 100 лв.

Абонаментните програми GLOBUL United предоставят неограничен трафик за данни всеки месец със скорост, посочена по-горе, и активиране на допълнителни пакети с неограничен трафик за данни GoWeb Unlimited не е възможно.

Минималното първоначално време за таксуване е 60 секунди, след което отчитането става на минута.

Неупоменатите в таблицата услуги се таксуват според aктивния ценоразпис на оператора, към датата на предлагане. 


АБОНАМЕНТНИ ПРОГРАМИ
GLOBUL MAX

7,99 лв.
на месец

10,99 лв. 
на месец

13,99 лв. 
на месец

16,99 лв.
на месец

20,99 лв.
на месец

Включени минути към мобилни номера от мрежата на оператора/ на месец

1000 мин. към 5 номера от група „За приятели“ *

500 мин.

1000 мин.

1000 мин.

2000 мин.

Включени минути към фиксирани номера от мрежата на оператора/ на месец

-

500 мин.

1000 мин.

-

-

Включени минути към мобилни и фиксирани номера от други национални мрежи/ на месец

-

-

-

30 мин.

80 мин.

Цена на минута към мобилни и фиксирани номера от мрежата на оператора и към мобилни и фиксирани номера от други национални мрежи след изчерпване на включените минути

0,32 лв.

0,32 лв.

0,32 лв.

0,32 лв.

0,30 лв.

Всички цени са с ДДС. 

 * Цената на минута, към номерата от мрежата на оператора, включени в групата “За приятели“, след изчерпване на включените минути е 0,10 лв.


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА АБОНАМЕНТНИ ПРОГРАМИ GLOBUL MAX

От програмите могат да се възползват нови и настоящи потребители при сключване на нов договор за нова SIM карта или допълнително споразумение по Програма ЗАЕДНО за нов срок от 1 или 2 години, или при условията за смяна на абонаментна програма.

Цената на MMS към мобилен номер от мрежата на GLOBUL е 0,24 лв. за програма GLOBUL Max 7,99 лв. За програми GLOBUL Max 10,99 лв., 13,99 лв., 16,99 лв. и 20,99 лв. цената за MMS към мобилен номер от мрежата на оператора е 0,14 лв.

Цената на видео разговор към мобилни номера от всички национални мрежи е 0,59 лв./минута за програма GLOBUL Max 7,99 лв.

Минималното първоначално време за таксуване е 60 секунди, след което отчитането става на минута.

Неупоменатите в таблицата услуги се таксуват според aктивния ценоразпис на оператора, към датата на предлагане.