Влез и виж специални оферти Вход

Влез и виж специални оферти

Обработка на лични данни извън територията на България

Вие сте тук

Като правило Yettel се стреми да не изпраща лични данни на потребителите извън територията на Европейския съюз (ЕС) и Европейската икономическа зона (ЕИО). В определени случаи обаче е необходимо определени данни да бъдат изпратени до лица извън ЕС/ЕИО (напр. за да бъде предоставена услуга по поддръжка на информационна система на Yettel, която не може да бъде извършена без достъп до лични данни), при спазване на изискванията на приложимото законодателство и описаното в тази Политика за личните данни.

В случай че се наложи лични данни на даден потребител да бъдат изпратени от Yettel към държава извън ЕС или ЕИО, това ще бъде сторено при спазване на настоящата Политика за поверителност и при наличие на някое от следните условия:
Когато е налице решение на КЗЛД или на Европейската комисия, според което съответната държава осигурява адекватно ниво на защита на личните данни;
− (изм. На 28.11.2022 г. в сила от 01.12.2022 г.) Когато е сключено споразумение с организацията, към която се изпращат лични данни, съдържащо стандартните клаузи за защита на данните, одобрени от Европейската комисия с Решение № 2010/87/ЕС ( ( https://www.cpdp.bg/userfiles/file/Transfers/BCR_Commission_decision_2010-87_Bg.pdf );
Когато трансферът на данни е необходим, за да бъде изпълнен договор със съответния потребител (напр. когато потребителят осъществи международно обаждане към държава извън ЕС/ЕИО);
− (отм. на 28.11.2022 г., в сила от 01.12.2022 г..)

There is currently no content classified with this term.