Влез и виж специални оферти Вход

Влез и виж специални оферти

Как събираме лични данни за потребителите

Вие сте тук

Yettel събира лични данни за потребителите по различни начини. В повечето случаи получаваме информация директно от потребителите при и по повод сключването и изпълнението на договорите с тях. Определени данни се генерират автоматично, когато потребителите използват услугите на Yettel, а понякога данните са предоставяни на Yettel от трети лица или се получават от други източници, като например публични регистри.

Събираме лични данни директно от потребителите:
В пред договорните отношения с тях (когато даден потребител изрази желание да сключи договор с Yettel или да регистрира предплатена карта);
При сключването на индивидуален договор за мобилни и/или фиксирани услуги с Yettel;
При регистрацията на карти за предплатени услуги;
При сключването на договор за лизинг или за покупка на стока с Yettel;
При сключването на други договори с Yettel;
При или по повод изпълнението, изменението, допълването или прекратяването на договор, сключен между Yettel и потребителите (при изпълняване на заявки от потребители, при осъществяване на клиентско обслужване при постъпила жалба или оплакване, при плащане на задължение, при презареждане на предплатена карта и др.)


Данни, които се генерират и събират автоматично, когато потребителите използват услугите на Yettel, са са трафичните данни и данните за местоположението (например при провеждане на телефонно обаждане, изпращане на кратко текстово съобщение или сесия мобилен интернет). Такива са и обобщените данни за потреблението.

Събираме лични данни за потребителите от трети лица:
Във връзка с предоставянето на услугата „преносимост на номера“ от или в мрежата на Yettel. В такива случаи данните се предоставят от „даряващия“ или от „приемащия“ доставчик;
При получаване на повиквания, кратки текстови съобщения или данни, които се генерират от мрежите на други доставчици и се терминират в мрежата на Yettel. В такива случаи данните се предоставят от доставчиците, с които Yettel има точка за взаимно свързване;
При предоставяне на услуги в роуминг, в мрежата на съответните роуминг партньори (т.е. мобилните оператори, чиито мрежи са обслужвали потребителя, ползвал услуги в роуминг) се генерират трафични данни, които се предоставят на Yettel за целите на таксуване на потребителя;
При предоставяне на услугата „Плати с Yettel“. В такива случаи данните се предоставят на Yettel от съответния дигитален магазин;
При предоставяне на дигитални или други продукти/услуги от наши партньори, в това число услуги с добавена стойност;
При или повод на проверки, извършвани от компетентни държавни или общински органи. В такива случаи данните се предоставят от съответните органи;
При получаване на искане за предоставяне на данни за даден/и потребител/-и, отправено от компетентен орган по надлежно установения ред;
При и по повод на процеса по събиране на задължения на потребителите. В такива случаи данните могат да бъдат получени от публични регистри или публично достъпни източници, от/чрез съдилищата или от/чрез органите на съдебното изпълнение;
При извършване на оценка на риска, когато при сключване на договор с потребител се предоставя и крайно устройство, в който случай Yettel може да поиска от други предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги, да предоставят информация относно наличието на неплатени задължения на потребителя към тях, в съответствие със Закона за електронните съобщения;
В процеса по идентификация на потребител, негов представител или посочено лице за контакт, при и по повод сключване или изпълнение на договор, Yettel може да получи информация, под формата на справка, от информационните фондове за българските лични документи, с изключение на пръстовите отпечатъци, и в единния регистър за чужденците, в съответствие със Закона за електронните съобщения.

При предоставяне на услугата „Плати с Yettel“ данни се предоставят от Apple (за iTunes, App Store и Apple Music) или Google (за Google Play);
При сключване на договор и предоставяне на крайно устройство, в процеса на оценка на риска Yettel може да получи данни от други предприятия (напр. А1 и Виваком) за неплатени задължения на потребителя;
При сключване на договор, с цел идентификация на потребителя и осигуряване на точност на неговите данни, Yettel може да получи справка от информационните фондове на българските лични документи, съдържаща пълните имена, ЕГН, номер на документ за самоличност, дата и място на издаване на документ за самоличност и издаващ орган, постоянен адрес, както и снимка.

There is currently no content classified with this term.