Влез и виж специални оферти Вход

Влез и виж специални оферти

Как събираме лични данни

Вие сте тук

При и по повод ползването на Уеб портала, Yettel събира данни за потребителите по различни начини. В повечето случаи получаваме информация директно от тях. Определени данни се генерират автоматично, когато потребителите използват Уеб портала, а понякога данните са предоставяни на Yettel от трети лица.

Събираме данни директно от потребителите:


При регистрацията в Уеб портала, съответно при влизане в него;
При активацията/деактивацията на пакети или услуги през Уеб портала;
При заплащане на сметки, съответно при зареждане на предплатени карти;
При ползване на услугата местоположение на най-близък магазин.

Автоматично генерирани данни са:


Данните за потребителя;
Данните за сметките;
Данните за кредита;
Данните за текущото потребление;
Данните за ползването на Уеб портала;

Данни, които получаваме от трети лица са:


Информация дали плащане на сметка, съответно зареждане на предплатена карта, извършено чрез Yettel портал, е успешно или не. Тази информация се получава от банката или платежната институция, която обслужва съответната трансакция;
Данни за потребителите, които получаваме от компетентни органи при упражняване на техните правомощия;

There is currently no content classified with this term.