Влез и виж специални оферти Вход

Влез и виж специални оферти

Основни принципи при обработка на данните

Вие сте тук

Обработваме лични данни добросъвестно и по прозрачен начин;
Обработваме лични данни за конкретни, изрично указани и законни цели, в съответствие с действащото законодателство;
Обработваме лични данни за провеждане на Кампания според приложимите Условия;
Предприемаме необходимите мерки, за да осигурим сигурността на личните данни, които обработваме.

Обработваме лични данни в съответствие с действащото законодателство.
Съобщаваме на Участниците какви лични данни събираме, както и защо и как го правим.
Обработваме лични данни само за законни цели. Обработката на лични данни няма да надхвърля периода, необходим за постигането на тези цели, освен ако сме задължени да ги съхраним в съответствие с приложимото законодателство.
Зачитаме правата, които Участниците имат по силата на законодателството за защита на личните данни, в това число правото на достъп до лични данни, правото на коригиране на лични данни и др.
Въвеждаме необходимите технически и организационни мерки, за да защитим личните данни на Участниците от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

There is currently no content classified with this term.