Влез и виж специални оферти Вход

Влез и виж специални оферти

Дефиниции по смисъла на политиката за лични данни при кампании

Вие сте тук

На практика, това е всяка информация, която идентифицира конкретно физическо лице или се отнася до физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко.

(Изм. и доп. на 02.12.2021 година, в сила от 02.12.2021 година) Видовете лични данни са: Основни данни; Данни относно услугите и продуктите на Yettel; Данни за комуникация с Участниците; Данни във връзка с награждаване на Участници; Данни които се предоставят при участие в Кампания.

(Изм. на 02.12.2021 година, в сила от 02.12.2021 година) Основни данни
Основни данни са:
Три имена;
Възрастова граница, в случай че има определена такава в правилата и условията за провеждане на Кампанията.
Други данни, предвидени в конкретната Кампания.

(Доп. на 02.12.2021 година, в сила от 02.12.2021 година)
(Доп. на 02.12.2021 година, в сила от 02.12.2021 година) Това са данни за физически лица, които Yettel обработва съгласно Политиката за лични данни на „Yettel България“ ЕАД, публикувана на www.telenor.bg/privacy, с изключение на трафичните данни (данни за потреблението), данните за използваното устройство и данните за местоположението.

(Доп. на 02.12.2021 година, в сила от 02.12.2021 година) Това са данни, които се обработват във връзка с комуникацията между Yettel и Участниците в Кампанията, с оглед конкретните условия на същата. Такива са например техни имейл адреси, адреси и/или телефонни номера. Важно е да посочим, че при Кампании, които не изискват регистрация от Участниците (когато същите са потребители на услуги и продукти на Yettel), номерата, адресите и/или имейл адресите на Участниците могат да бъдат получени от Данните относно услугите и продуктите на Yettel.

Пример: В случай че някои от Участниците в Кампания, свързана с разпределение на награда, са изтеглени и определени за печеливши в Кампанията Yettel ще се свърже с тях чрез обаждания/съобщения във връзка с получаване на съответната обявена награда.

(Изм. на 02.12.2021 година, в сила от 02.12.2021 година) Такива данни са:
Основни данни;
Информация за контакт с Участника (например адрес на електронна поща, телефонен номер) и други;

(Изм. на 02.12.2021 година, в сила от 02.12.2021 година) Това са данни, които се обработват при провеждането на Кампании, за които е предвиден награден фонд. Обработката им е необходима с цел изпращане или получаване на съответната награда на/от изтегления и определен печеливш Участник за нея. Това са и данните, които се обработват с цел изготвяне и издаване на служебна бележка в съответствие с данъчното законодателство, както и за съхранението на екземпляр от нея в предвидените в нормативни актове срокове.

(Изм. на 02.12.2021 година, в сила от 02.12.2021 година) Такива данни са:
Имена на избрания печеливш Участник;
ЕГН, Личен номер (за чуждестранни лица) – при необходимост от издаване на служебна бележка за наградата;
Адрес за получаване на наградата/посочване на адрес на търговски обект и Служебната бележка.
Данни за пълномощник (ако наградата се получава от пълномощник) и за неговото пълномощно.

Лични данни, които Участниците избират сами да предоставят на Yettel, за да участват в Кампания или Yettel е посочило, като необходими за включване в Кампанията. Предоставянето им е доброволно, но без тях Yettel може да откаже участие в Кампанията и/или разпределението на обявените в съответната Кампания награди.

(Изм. на 02.12.2021 година, в сила от 02.12.2021 година) Такива данни са:
Снимков материал, видеоклип и др., в зависимост от Условията на Кампанията.

Кампании са отделно организирани инициативи на Yettel с ясно определени цел и период на провеждане, например такива, които са свързани с предварително заявяване на желание за покупка/ получаване на лизинг на устройства, участие в кампании за спечелване на награди, участие в различни инициативи на Yettel без награден фонд и др.

Обработка на лични данни представлява всяко използване на лични данни.

Обработка на лични данни са например действията по:
Събиране;
Записване;
Съхранение;
Промяна;
Извличане;
Разкриване;
Ограничаване;
Изтриване;
Унищожаване и др.

Yettel България ЕАД, ЕИК 130460283, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1766, ж.к. „Младост” 4, Бизнес Парк София, сграда 6

(Изм. и доп. на 02.12.2021 година, в сила от 02.12.2021 година) Физическо лице: (i) което се е регистрирало за участие или е заявило по друг начин участие в Кампания; (ii) чийто данни се обработват от Yettel съгласно Политиката за лични данни на „Yettel България“ ЕАД, публикувана на www.yettel.bg/privacy, във връзка с продукти и/или услуги на Yettel и което отговаря на критериите за участие, предвидени в предварително оповестените от Yettel Условия, поради което е включено в нея от Yettel без регистрация.

Анонимизирането е операция, която е алтернативна на изтриването или унищожаването на лични данни. При нея окончателно и безвъзвратно се премахват всички елементи, които пряко или непряко идентифицират дадено лице. Анонимизираните данни не представляват лични данни.

Пример:
Ако личните данни, с които разполагаме за даден Участник са следните:
Име: Иван Иванов;
Възраст: 43 години;
Адрес: Град София, ул. 99-та, блок 1083, ап. 100,
след извършена операция по анонимизиране, те могат да изглеждат така:
Име: ****;
Възраст: 40-60 години;
Арес: гр. София.

При ограничаване на обработването, Yettel може единствено да съхранява съответните лични данни, освен ако: (а) потребителят е дал своето съгласие; или (б) обработката на данни е необходима за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; (в) обработката на данни е необходима за защита на правата на друго физическо лице; или (г) са налице важни основания от обществен интерес за Република България или за ЕС.

Това са условията, които са приложими за дадена Кампания, в които се регламентират: (а) предмета на Кампанията; (б) условията за участие/включване в Кампанията; (в) механизма на провеждане на Кампанията, в това число срока на Кампанията; (г) награден фонд, ако такъв е предвиден, и др.