Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

Етика и съответствие

Ние в Yettel сме обединени по отношение на прилагането на най-високи стандарти на етика, почтеност и професионално поведение.


Нашият Етичен кодекс, приложим за всички служители на Yettel, задължава и насърчава честното и етично поведение при изпълнението на ежедневните ни дейности. Етичният кодекс е неизменна част от ангажимента на Yettel за прилагане на най-високи стандарти на етика, почтеност и професионално поведение.

Етичен кодекс

Антикорупционни принципи

Yettel отхвърля всички форми на корупция, защото тя представлява заплаха за обществото, нарушава конкуренцията и уврежда репутацията.

Корупция означава злоупотреба с поверена власт, чрез която някой неправомерно предлага предимство в замяна на пари, облаги или дори обещание за такива. Корупцията може да приеме много форми, вариращи от скъпи подаръци, през подкуп до несправедливи предимства за близки и роднини.

Подаване на сигнали

Възможността за подаване на сигнали не е просто законово изискване – той е основополагащ за осигуряването на прозрачна и отговорна корпоративна култура, както и на етична работна среда. Ето защо, в Yettel изградихме сигурен канал за вътрешно подаване на сигнали (директно към компанията), съгласно изискванията на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения („Закона“).

Допълнителна информация за процеса yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Сигналите могат да са насочени срещу служител, членове на ръководството и органите на управление, клиенти, доставчици на Yettel България, както и срещу трети, свързани с Yettel лица. Сигналът за нарушения трябва да е свързан с твои настоящи или минали работни дейности в Yettel, чрез които, си получил информацията за нарушението. Този канал за подаване на сигнали не се прилага за нередности или неудовлетвореност на клиенти или потребители на услугите, предоставяни от Yettel - подобни жалби може да подадеш тук.

Канали за подаване на сигнали към Yettel по Закона yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Можеш да подадеш устно или писмено сигнал за нарушение чрез създадения в Yettel вътрешен канал за сигнали.

Сигналът следва да се подаде до длъжностното лице по разглеждане на сигнали за нарушения (длъжностно лице) по един от следните начини:

•             уеб форма

•             на електронен адрес: compliance@yettel.bg;

•             на телефон +359 898 400 123;

•             по време на лична среща с длъжностното лице (среща се запазва на горепосочения телефон)          

•             с писмо до адрес:  гр. София 1766, ж,к, Младост 4, Бизнес парк София, сграда 6. В случай на подаване на сигнала чрез писмо, моля да обозначиш писмото като “Поверително” и да посочите като получател длъжностното лице, отговорно за приемане, регистриране и разглеждане на сигнали.

При писмено подаване на сигнала можеш да попълните формуляр по образец на Комисия за защита на личните данни (КЗЛД). Ако не използваш формуляра или уеб формата, сигналът следва да съдържа: три имена, адрес, телефон и електронен адрес, ако има такъв; имената на лицето, срещу което се подава сигналът и неговата месторабота, ако сигналът се подава срещу конкретно лице и то ти е известно, конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, място и период на извършване на нарушението, ако такова е извършено, описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са ти известни, дата на подаване на сигнала, подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя. Формуляр за регистриране на сигнална по образец на КЗЛД можете да достъпите тук.

Кои сигнали попадат в обхвата на Закона yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Сигналът за нарушения следва да попада в някои от областите от обхвата на Закона. За да бъдат разгледани подадените от теб сигнали при условията и в сроковете, описани по-долу, е необходимо със сигнала да се навеждат твърдения за нарушения в някоя от следните области:

•             обществените поръчки, финансовите услуги, продукти и пазари и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма, безопасността и съответствието на продуктите, опазването на околната среда, защитата на потребителите, защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни, сигурността на мрежите и информационните системи;

•             нарушения, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз (измами, засягащи финансовите интереси на Съюза);

•             нарушения на правилата на вътрешния пазар, включително правилата относно конкуренцията и държавните помощи;

•             трансгранични данъчни схеми, чиято цел е да се получи данъчно предимство, което противоречи на предмета или на целта на приложимото право в областта на корпоративното данъчно облагане;

•             извършено престъпление от общ характер, за което сигнализиращото лице е узнало във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения;

•             правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания, трудовото законодателство или законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба.

Поверителни ли са сигналите? yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Да, в Yettel сме предприели технически и организационни мерки за опазване на твоята поверителност, като тя също е гарантирана и от Закона.

Искаме да насърчим и улесним подаването на сигнали, без страх от ответни действия.

Въпреки че сигналът съдържа твоите данни, те няма да бъдат споделяни с други лица освен за целите на проверката при стриктно спазване на Закона, вътрешните ни правила за разглеждане на сигнали за нарушения, адресирани до Yettel и Политиката за лични данни при приемане и разглеждане на сигнали за нарушения.

Защита за лицата, подаващи сигнали yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Ако подаденият от теб сигнал е в съответствие със Закона, не могат да бъдат използвани ответни действия срещу теб - забранена е всяка форма на  трудовоправни, личностни, дискриминационни, търговскоправни ответни действия, заплахи или опити за такива действия, когато тези действия имат характера на репресия и поставят или могат те да поставят в неблагоприятно положение. Ползваш се с тази защита по Закона от момента на подаване на сигнала ако сте имал основателна причина да считате, че подадената информация за нарушението е била вярна към момента на подаването на сигнала. Със защита, в този случай, се ползват и твоите близки и колеги, подпомогнали те за подаване на сигнала, както и юридическите лица, в които притежаваш дялово участие или за които работиш. 

Подаване на сигнал чрез външен канал yettel.chevronDown yettel.chevronUp

В Yettel насърчаваме приоритетното подаването на сигнали чрез нашия вътрешен канал, за да осигурим бързо предотвратяване на нарушението или отстраняване на последиците от него. Вярваме, че ние сме тези, които в най-голям интерес от създаването на работна среда, в която всеки се чувства свободен да изрази мнението си и да сигнализира за нарушения.

Въпреки това, може да подадеш сигнала си и до КЗЛД:

  • по имейл на whistleblowing@cpdp.bg

  • по поща на адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, или устно – на място в КЗЛД на адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

Пълна информация може да намерите на интернет страницата на комисията: https://www.cpdp.bg/index.php

Ние в Yettel сме наясно с отговорността за установяване, насърчаване и поддържане на високи стандарти на социална и екологична устойчивост и бизнес етика по цялата ни верига на доставки. Затова Yettel се ангажира и изисква от всички свои доставчици да спазват принципите, изложени в Кодекса за поведение на доставчиците.

Кодекс за поведение на доставчиците