Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

 • Services
 • Регистрация на потребители за предплатени услуги

Регистрация на потребители за предплатени услуги

Регистрация на потребители за предплатени услуги

На 27.12.2016 г. беше обнародван „Закон за противодействие на тероризма“, според който мобилните оператори нямат право да регистрират на името на един потребител повече от 10 номера на предплатени планове.

Това ограничение важи само за предплатени карти, предлагащи гласови услуги.

Ако си потребител на предплатени услуги, задължително трябва да се регистрираш, за да можеш да активираш и ползваш своята предплатена карта. След регистрацията, картата ти се активира автоматично с първото изходящо обаждане.

Регистрация на потребители за предплатени услуги yettel.chevronDown yettel.chevronUp

За да направиш регистрация на предплатена карта, е необходимо:

•да посетиш магазин от търговската мрежа на Yettel или клон на Български пощи ЕАД 
•да попълниш Формуляр за регистриране на потребители на предплатени услуги, удостоверявайки личните си данни с документ за самоличност.

Формуляр за регистриране >

*формулярът от хиперлинка е само с илюстративна цел

Какви са необходимите данни и документи за регистрация на предплатена карта? yettel.chevronDown yettel.chevronUp
Данните се предоставят от потребителите на предплатени услуги лично. Данните могат и да се предоставят от законния представител или пълномощник с нотариално заверено пълномощно.
Данни за регистрация на физически лица:
 • три имена

 • ЕГН

 • Постоянен адрес

Документи и данни за регистрация на чуждестранни лица:
 • Лица с ЛНЧ- имена на клиента, номер на ЛНЧ и адрес на пребиваване

 • Чуждестранни лица без ЛНЧ номер- имена на клиента, номер на паспорт или друг еквивалентен документ за самоличност, тип документ, националност, дата на раждане

За непълнолетни потребители (от 14 до 18 години), които притежават лична карта, регистрацията се извършва на законните им представители – родител, попечител или настойник, освен ако лицето не е сключило брак между 16-18г.

Документи и данни за регистрация на юридически лица и ЕТ:
 • Наименование

 • Седалище и адрес на управление

 • Идентификационен код (ЕИК или БУЛСТАТ)

Юридически лица, които не подлежат на регистрация в Търговския регистър, трябва да предоставят Удостоверение за актуално състояние, издадено от съответния окръжен съд не по-късно от 6 (шест) месеца преди представянето му и копие от карта за идентификационния код (ЕИК или БУЛСТАТ).

Физическо лице, съответно представител на юридическото лице или ЕТ трябва се идентифицира с валиден документ за самоличност.

Документи и данни за регистрация на  пълномощници:

Пълномощникът предоставя:

 • Изрично нотариално заверено пълномощно за регистриране на упълномощителя като потребител на предплатени услуги, за определен мобилен номер, както и за предоставяне на необходимите данни пред „Yettel България” ЕАД

 • Валиден документ за самоличност

*Изискването и условията за регистрация са на основание Правила за събиране на данни, необходими за идентифициране на потребители на предплатени услуги преди 1 януари 2010 г, приети с Решение № 1085 от 03.09.2009 г. на Комисията за регулиране на съобщенията