Влез и виж специални оферти Вход

Влез и виж специални оферти

Регистрация на потребители за предплатени услуги

Вие сте тук

Регистрация на потребители за предплатени услуги

На 27.12.2016 г. беше обнародван „Закон за противодействие на тероризма“, според който мобилните оператори нямат право да регистрират на името на един потребител повече от 10 номера на предплатени планове.

Това ограничение важи само за предплатени карти, предлагащи гласови услуги.

Ако си потребител на предплатени услуги, задължително трябва да се регистрираш, за да можеш да активираш и ползваш своята предплатена карта. След регистрацията, картата ти се активира автоматично с първото изходящо обаждане.

За да направиш регистрация на предплатена карта, е необходимо:

да посетиш магазин от търговската мрежа на Yettel или клон на Български пощи ЕАД 
да попълниш Формуляр за регистриране на потребители на предплатени услуги, удостоверявайки личните си данни с документ за самоличност.

Формуляр за регистриране

Данните се предоставят от потребителите на предплатени услуги лично. Данните могат и да се предоставят от законния представител или пълномощник с нотариално заверено пълномощно.

Данни за регистрация на физически лица:

три имена
ЕГН
Постоянен адрес

Документи и данни за регистрация на чуждестранни лица:

Лица с ЛНЧ- имена на клиента, номер на ЛНЧ и адрес на пребиваване
Чуждестранни лица без ЛНЧ номер- имена на клиента, номер на паспорт или друг еквивалентен документ за самоличност, тип документ, националност, дата на раждане

За непълнолетни потребители (от 14 до 18 години), които притежават лична карта, регистрацията се извършва на законните им представители – родител, попечител или настойник, освен ако лицето не е сключило брак между 16-18г.

Документи и данни за регистрация на юридически лица и ЕТ:

Наименование
Седалище и адрес на управление
Идентификационен код (ЕИК или БУЛСТАТ)

Юридически лица, които не подлежат на регистрация в Търговския регистър, трябва да предоставят Удостоверение за актуално състояние, издадено от съответния окръжен съд не по-късно от 6 (шест) месеца преди представянето му и копие от карта за идентификационния код (ЕИК или БУЛСТАТ).

Физическо лице, съответно представител на юридическото лице или ЕТ трябва се идентифицира с валиден документ за самоличност.

Документи и данни за регистрация на  пълномощници:

Пълномощникът предоставя:

Изрично нотариално заверено пълномощно за регистриране на упълномощителя като потребител на предплатени услуги, за определен мобилен номер, както и за предоставяне на необходимите данни пред „Yettel България” ЕАД
Валиден документ за самоличност

*Изискването и условията за регистрация са на основание Правила за събиране на данни, необходими за идентифициране на потребители на предплатени услуги преди 1 януари 2010 г, приети с Решение № 1085 от 03.09.2009 г. на Комисията за регулиране на съобщенията