Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

Главният изпълнителен директор на Yettel Джейсън Кинг се присъединява към Управителния съвет на КРИБ

Главният изпълнителен директор на Yettel Джейсън Кинг се присъединява към Управителния съвет на КРИБ

Главният изпълнителен директор на Yettel България Джейсън Кинг бе избран за член на Управителния съвет на най-голямата работодателска организация в страната - Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). Общото събрание на КРИБ, което се проведе на 31 май 2022 г., избра 29 членове на Управителния съвет на КРИБ.

„За мен е чест да бъда избран в борда на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, заедно с други бизнес лидери. От тази позиция Yettel ще има възможността да допринесе значително за подобряване на бизнес климата в страната, а също така и за повишаване на стойността на българската икономика. Бих искал да благодаря на всички членове на КРИБ за изразения от тях вот на доверие и да пожелая успех на новото ръководство на организацията“, каза Джейсън Кинг, главен изпълнителен директор, Yettel България.

Джейсън Кинг е доказан лидер с над 20 години международен опит в трансформацията на телекоми, медийни и дигитални технологични компании, с корпоративен и частен капитал, в бизнеси с дългосрочен ръст и печалба.

Джейсън е главен изпълнителен директор и председател на борда на директорите на Yettel България, а преди това на Telenor България, от 1 септември 2018 г. Преди да се присъедини към компанията, Джейсън е заемал редица лидерски позиции, включително търговски директор на групата на VEON, доставчик на телекомуникационни и дигитални услуги и главен маркетинг директор в Liberty Global (UPC) и T-Mobile. Той е водил програми за бизнес трансформация, преструктуриране на компании, експанзия, както и множество проекти за бизнес развитие на редица конкурентни пазари в Европа, сред които Чехия, Дания, Нидерландия и др.

През 2020 г. Джейсън Кинг получи отличието „Бизнес лидерство по време на криза“ на наградите „Мистър и Мисис Икономика“, като признание за неговото лидерство, което превърна Теленор (сега Yettel) в пример за по-добро представяне по време на криза и създаване на възможности за екипа на компанията да изведе бизнеса си до нови висоти. Екипът, воден от Джейсън Кинг, оказа пълна подкрепата на партньори, компании и клиенти във време, в което страната се опитваше да преодолее въздействието на ковид кризата, като споделяше най-добрите практики за непрекъснатост на бизнеса. Теленор стана и един от най-големите частни дарители в страната с дарения на стойност над 700 хил. лв. под формата на медицинско оборудване, средства за лична защита и смартфони за медицинските работници на първа линия, за да продължат своята работа при по-безопасни условия. Компанията дари и компютри на училища и центрове за деца в риск, с което им осигури възможности за дистанционно обучение.

Под ръководството на Джейсън Кинг Yettel (Telenor) се наложи като един от най-предпочитаните доставчици на телекомуникационни услуги в страната. Джейсън бе основна движеща сила и при въвеждането на новата марка Yettel за българския пазар. Yettel е новият телекомуникационен бранд на PPF Telecom Group, въведен през 2022 г. за пазарите в България, Сърбия и Унгария. Като бранд, ориентиран към хората, предоставяйки свързаност и дигитални услуги, Yettel се стреми да помогне на клиентите да постигнат баланс в живота си.

Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) е най-голямата работодателска организация на бизнеса в България. КРИБ обхваща компании, които общо генерират около три-четвърти от брутния вътрешен продукт и от износа на страната. КРИБ има 130 регионални представителства в цялата страна, обединява 131 браншови организации във всички сектори и разполага с 12 секторни комитета, които координират интересите на членовете.

Yettel CEO Jason King joins CEIBG Board

Yettel Bulgaria CEO Jason King has been elected as a member of the Board of the largest employers' organization in the country - the Confederation of Employers and Industrialists in Bulgaria (CEIBG). The CEIBG General Assembly held on 31 May 2022 elected 29 members of the CEIBG Board. "It’s an honour to be elected to the Board of the Confederation of Employers and Industrialists in Bulgaria joining alongside with other top business leaders. With a seat at the table, Yettel will have the opportunity to significantly improve the business climate in the country and increase the value of the Bulgarian economy. I would like to thank all members of CEIBG for their vote of confidence and wish success to the new leadership of the organization," said Jason King, CEO of Yettel Bulgaria.

Jason King is a proven leader with over 20 years of international experience transforming telecoms, media, and digital technology companies, with corporate and private capital, into businesses with long-term growth and profits.

Jason has been the CEO and Chairman of the Yettel Bulgaria Board of Directors and formerly of Telenor Bulgaria since September 2018. He held several leadership positions, including Group Commercial Director at Veon, Chief Marketing Officer at Liberty Global (UPC) and at T-Mobile. He has led programs for business transformation, company restructuring, expansion, and numerous business development projects in many challenging markets in Europe, including the Czech Republic, Denmark, the Netherlands, and others.

In 2020, Jason King received the "Business Leadership in Crisis'' award at the "Mr. and Mrs. Economy'' event in recognition for his leadership that turned Telenor (now Yettel) into an example of better performance in times of crisis and creating opportunities for his team to take its business to new heights. His team supported partners, companies, and customers as the country tackled the Covid crisis, sharing best business continuity practices. Telenor became one of the largest private donors in the country with donations worth over BGN 700,000 in the form of medical and personal protective equipment and by providing smartphones to first-line medical workers so that they can continue to operate more safely. Telenor also donated computers to schools and centers for children at risk, thus allowing them to study remotely.

Under Jason’s leadership, Yettel (Telenor) has established itself as one of the most preferred telecommunications providers in the country. Jason was a major driving force in introducing the new Yettel brand to the Bulgarian market. Yettel is the new telecommunications brand of PPF Telecom Group, introduced in 2022 for Bulgaria, Serbia, and Hungary markets. As a customer-oriented brand providing connectivity and digital services, Yettel strives to help customers achieve balance in their lives.

The Confederation of Employers and Industrialists in Bulgaria (CEIBG) is the largest business organization in the country. CEIBG unifies companies that generate about three-quarters of the country's gross domestic product and exports. CEIBG unites 130 regional offices throughout the country, 131 branch organizations in all sectors, and has 12 sectoral committees that coordinate members' objectives.