Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

 • Privacy
 • Как обработваме данни

Как обработваме данни

Обработка на данни, необходима за осигуряване възможност за ползване на Yettel портал от потребителите yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Обработваме данни, за да осигурим достъп до Yettel портал

Обработваме данни за потребителите, за да им предоставим удобен, надежден и сигурен начин за влизане в Уеб портала. Стъпките за регистрация в Yettel портал са описани тук

Обработваме данни, за да осигурим възможност на потребителите да получават определена информация във връзка с предоставяните от нас услуги чрез Yettel портал.

Едно от основните предназначения на Уеб портала е да осигури възможност на потребителите на мобилни и фиксирани услуги на Yettel да получават определена информация във връзка с тях (напр. текуща сметка, наличен кредит, предходни неплатени задължения, история на плащанията и др.). Без да обработваме лични данни за потребителите, това би било невъзможно.

Данните, които обработваме, за да осигурим възможност на потребителите да получават информация чрез Yettel портал, са:

 • Данни за потребителя;

 • Данни за сметките;

 • Данни за кредита;

 • Данни за текущото потребление;

 • Данни за плащанията;

 • Данни за текущия статус на пакети или услуги;

Обработваме данни, за да обслужваме потребителски заявки за активация и деактивация на пакети/услуги чрез Yettel портал.

За да е възможно потребителите да активират, съответно да деактивират, допълнителни пакети и/или услуги чрез Yettel портал, е необходими да обработваме техни лични данни. Без тях ще е невъзможно да предоставим съответния допълнителен пакет или услуга, съответно ще е невъзможно да преустановим предоставянето му/й.

Данните, които обработваме, за да осигурим възможност на потребителите да активират/деактивират допълнителни пакети и/или услуги чрез Yettel портал, са:

 • Данни за потребителя;

 • Данни за заявките.

Обработваме данни, за да осигурим възможност на потребителите да заплащат сметки и/или да зареждат предплатени карти чрез Yettel портал.

За да е възможно потребителите да извършват плащания на сметки, съответно да зареждат предплатени карти чрез Yettel портал, е необходимо да обработваме техни лични данни. Без тях ще е невъзможно да обслужим съответното плащане на сметка или зареждане на предплатена карта.

Важно е да отбележим, че Yettel не обработва и не съхранява картови данни и данни за оторизация на плащането (напр. CVV). Такива данни се предоставят от потребителя единствено на страницата за онлайн картови разплащания на банката или платежната институция – наш партньор, която обслужва плащанията през Yettel портал; Yettel няма достъп до съдържанието на поверителни данни, които се обменят между картодържателя и банката или платежната институция.

Данните, които обработваме, за да осигурим възможност на потребителите да заплащат сметки и/или да зареждат предплатени карти чрез Yettel портал, са:

 • Данни за потребителя;

 • Данни за плащанията.

Обработваме данни, за да поддържаме Yettel портал.

За да можем да предотвратяваме, откриваме, локализираме и отстраняваме неизправности и софтуерни грешки в Yettel портал, е необходимо да обработваме данни за това как потребителите го ползват.

Данните, които обработваме, за да поддържаме Yettel портал, са:

 • Данни за ползването на Yettel портал;

 • Аналитични данни за измерване на аудиторията.

Обработка на данни, необходима за изпълнение на нормативни задължения yettel.chevronDown yettel.chevronUp

В определени случаи приложимото национално и европейско законодателство изисква от Yettel да обработва лични данни за неговите потребители за определени цели, по определен начин и/или за определен срок. По-долу са посочени основните случаи, при които Yettel обработва лични данни, за да изпълни свои нормативни задължения.

Обработваме лични данни, когато съгласно приложимото законодателство сме длъжни да предоставяме информация на компетентни органи

Законодателството на Република България изисква от Yettel да съхранява определени лични данни за потребителите за определен срок. При наличието на установени със закон предпоставки, тези лични данни, обработвани от Yettel, следва да бъдат предоставяни на компетентните органи.

Прочети повече

Пример:

Съгласно Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), при искане от съд, прокурор или разследващ орган, Yettel е длъжно да предостави намиращи се у него книжа или данни, които имат значение за съответното дело. Възможно е изисканите книжа или данни да съдържат лични данни за потребителите.

Обработваме лични данни на потребителите, когато съгласно приложимото законодателство сме длъжни да оказваме съдействие на компетентни държавни и/или общински органи при извършването на проверки от тях

Осъществяваната от Yettel търговска дейност е обект на контрол от страна на различни държавни и общински органи – напр. Комисия за регулиране на съобщенията (КРС), Комисия за защита на потребителите (КЗП), Комисия за защита на личните данни, Национална агенция за приходите (НАП) и други. В хода на осъществяване на този контрол тези органи разполагат с правомощието да извършват проверки, както и да изискват от Yettel да предоставя намиращи се у него документи и информация. Възможно е в такива изискани документи и информация да съдържат лични данни на потребителите.

Прочети повече

Примери:

 • При постъпил сигнал или жалба на потребител КРС, КЗП и КЗЛД разполагат с правомощието да изискат от Yettel да предостави относими към случая документи и информация, които може да съдържат лични данни за потребителя;

 • При извършване на данъчна ревизия органите на НАП разполагат с правомощието да изискат от Yettel да предостави счетоводни документи, които могат да съдържат и лични данни за определени потребители.

Обработваме лични данни, за да изпълняваме задължения, произтичащи от счетоводното и данъчното законодателство

Данъчното и счетоводното законодателство в Република България изискват от Yettel да съставя определена счетоводна и търговска информация, включително да съхранява за определен срок тази информация, както и всякакви други сведения и документи от значение за данъчното облагане.

При изпълнение на това задължение съответната информация и документи, които съдържат и лични данни на потребителите, се съхраняват от Yettel за срокове, предвидени в съответните закони. Тези срокове са с голяма продължителност (например документите за данъчно-осигурителен контрол, следва да се съхраняват за срок от единадесет години).

Обработка на данни, необходима за защита на законни интереси на Yettel yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Обработваме данни при извършването на вътрешни анализи с цел подобряване на Yettel портал, в това число за въвеждане на нови услуги, за разработване на нови функционалности и оптимизация

Обработваме данни на потребителите, за да разберем как те използват Yettel портал, което пък ни дава възможност да подобряваме и доразвиваме неговите функционалности, да въвеждаме нови услуги в Yettel портал, както и за да оптимизираме неговия дизайн. Данните се обработват в обобщен и вид и се събират както вътрешно, така и чрез използването на аналитичния инструмент Google Analytics.

Чрез анализа на обобщени данни:

 • измерваме броя на потребителите, които ползват Yettel портал;

 • измерваме какви действия извършват потребителите в Yettel портал;

 • създаваме отчети (reports), които отразяват тенденциите при ползване на Yettel портал;

 • получаваме възможност да визуализираме как потребителите навигират из Yettel портал и др.

Потребителите могат по всяко време да се откажат, напълно безплатно, от анализа на техни данни чрез Google Analytics, съгласно предвиденото в Политиката за бисквитките на „Йеттел България“ ЕАД.

Обработваме данни на потребителите с цел проучване на удовлетвореността им потребителите от продуктите и услугите на Yettel, в това число на удовлетвореността от Yettel портал

С цел подобряване на продуктите и обслужването на потребителите, понякога търсим мнението им с проучвания, които извършваме чрез Yettel портал.

При обработване на резултатите от тези проучвания Yettel обработва следните данни на потребителите (дефинициите са съгласно Политиката за личните данни на „Йеттел България“ ЕАД ): основни данни; данни за договорите; данни за задълженията; обобщени данни за потреблението; данни за плащанията; данни за комуникация с потребителите.

Със съгласието на потребителите, при извършването на проучвания на удовлетвореността от продуктите и услугите на Yettel, може да обработваме и техните трафични данни, данни за местоположението и данни за ползваното устройство.

Обработваме лични данни на потребителите с цел изготвяне на подходящи предложения за тях

Yettel цени времето на своите потребители и се стреми продуктите и услугите на компанията да са все по-добри и по-подходящи. Поради това обработваме посочените по-долу лични данни, за да сме в състояние да предложим този продукт или услуга, който в най-голяма степен е съобразен с нуждите и/или предпочитанията на потребителите.

За да изготвим или селектираме предложения за наши продукти или услуги, които биха били възможно най-подходящи за потребителите, освен данните, които обработваме съгласно Политиката за личните данни на „Йеттел България“ ЕАД, обработваме и следните данни за потребителите на Yettel портал: данни за заявките; данни за плащанията; данни за ползването на Yettel портал.

Предложенията, които Yettel изготвя или селектира, са необвързващи за потребителите и не създават каквито и да било ангажименти за тях.

Стандартните предложения на Yettel, както и тези, които са изготвени или селектирани за даден потребител, могат да бъдат получени в търговски обект на Yettel, в обект от партньорската ни мрежа или чрез обаждане в Центъра за обслужване на клиенти. Предложенията могат да бъдат изпратени и под формата на директен маркетинг, освен ако съответният потребител се е отказал от получаването на маркетингови SMS, телефонни обаждания или нотификации от Yettel портал.

За да бъдат предложенията ни още по-подходящи, при получено съгласие от потребителите обработваме и техните трафични данни, данни за местоположението и данни за ползваното устройство.

Обработваме лични данни, когато това е необходимо за предоставяне на информация на банки и платежни институции при оспорване на плащания, извършени чрез Yettel портал

След успешно извършено плащане през Yettel портал е възможно титулярят на картата, с която е извършено то, да оспори плащането пред организацията – издател на неговата карта. В такива случаи тази организация изисква от нас и нашата банка предоставянето на определена информация с цел извършване на проверка. За целите на тази проверка е необходимо да предоставяме определена, ограничена по обем, информация във връзка с извършеното плащане (напр. номер на фактура, по която е извършено плащането, код на трансакцията и т.н.). В резултат на такива проверки е възможно на картодържателя да бъде възстановена парична сума, а извършеното плащане в Yettel портал - анулирано.

Обработваме лични данни, когато това е необходимо за уреждането на правни спорове

Понякога, за да упражни свои права или законни интереси, е възможно да се наложи Yettel да обработи лични данни на определени потребители на Yettel портал, за да отправи извънсъдебна претенция или да заведе дело срещу:

 • трети лица, от които Yettel е получило лични данни за съответните потребители в съответствие с настоящата Политика за поверителност; или

 • трети лица, на които Yettel е разкрило лични данни за съответните потребители в съответствие с настоящата Политика за поверителност,

Съответно, възможно горепосочените лица, а и самите потребители на Yettel портал, да отправят извънсъдебна претенция или да заведат дело срещу Yettel. В такива случаи е възможно да се наложи Yettel да обработи лични данни на определени потребители, за да може да бъде организирана и проведена защитата по съответната претенция или дело (по този начин Yettel цели да се предпази от неправомерни посегателства срещу своето имущество и/или репутация).

Видът и обемът на обработваните лични данни зависят от естеството на отправените извънсъдебни претенции или заведените дела.

Примери:

 • Потребител претендира по съдебен ред, че не е активирал допълнителен пакет чрез Yettel портал, във връзка с който Yettel е начислил определена сума. Това налага Yettel да извърши вътрешна проверка по случая, за да се установи основателността на претенцията на потребителя, както и да представи необходимите доказателства пред съда;

 • Компетентен орган, на когото Yettel е отказало да представи данни за потребител, санкционира Yettel и Yettel оспорва по съдебен път наложената санкция, което налага обработка на личните данни за съответния потребител и предоставянето на доказателства пред съответния съд.

Обработка на данни въз основа на съгласие от потребителите yettel.chevronDown yettel.chevronUp

При и по повод ползването на Yettel портал е възможно да обработваме данни на потребителите и за други цели, при получено съгласие от тях. Даденото съгласие може да бъде оттеглено по всяко време, чрез самото Приложение.

Чрез Yettel портал потребителите могат да управляват (т.е. да дават или да оттеглят) и съгласия, които Yettel е получило съгласно Политиката за личните данни на „Йеттел България“ ЕАД .

Оттеглянето на съгласието не засяга:

 • законосъобразността на обработването на лични данни, основано на оттегленото съгласие, преди неговото оттегляне; и

 • обработката на лични данни за цели, за които не се изисква съгласие съгласно предвиденото в настоящата Политика за личните данни.