Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

  • Privacy
  • Как и защо обработваме лични данни

Как и защо обработваме лични данни

Yettel използва личните данни най-вече, за да предоставя възможност на потребителите да могат да закупуват електронни винетки чрез Yettel. Наричаме този тип обработка на данни „обработка за целите на изпълнението на договор“. Трябва да отбележим, че в процеса по закупуване на електронна винетка е необходимо да обменяме определени данни с Диджитол (напр. Данни за превозното средство), за да може да бъде издадена електронната винетка.

В допълнение, Yettel обработва данни и за цели, дефинирани като „законен интерес“. В такива случаи основно се касае за обработка на данни, която се осъществява с цел да предоставим качествено и навременно обслужване на потребителите, в това число да уреждаме спорове с тях. Такива са операциите по обработка на данни с цел информиране на потребителите за успешно закупуване на електронни винетки, предоставяне на разписки, както и уведомяването на потребителите за предстоящо изтичане на срока на закупени от тях електронни винетки.

Разбира се, съществуват и случаи, при които сме длъжни да обработваме лични данни на потребителите, за да изпълним задължения, произтичащи от нормативен акт.
За определени операции по обработка на лични данни на потребители може да поискаме тяхното изрично съгласие.

Важно е да посочим, че Yettel не извършва дейности по автоматизирано вземане на решения, базирани на профилиране на поребителите, което поражда правни последствия за потребителите или по подобен начин ги засяга в значителна степен.

Обработка за целите на изпълнението на договор yettel.chevronDown yettel.chevronUp

По-голямата част от операциите по обработка на данни имат за цел да предоставим на потребителите възможността да закупят електронни винетки.

Изпълнение на задължения, произтичащи от нормативен акт yettel.chevronDown yettel.chevronUp

В определени случаи приложимото национално и европейско законодателство изисква от Yettel да обработва лични данни за потребителите за определени цели, по определен начин и/или за определен срок. По-долу са посочени основните случаи, при които Yettel обработва лични данни, за да изпълни свои нормативни задължения.

Обработваме лични данни, когато съгласно приложимото законодателство сме длъжни да предоставяме информация на компетентни органи.

При наличието на установени със закон условия и при спазване на предвидения ред, личните данни, обработвани от Yettel, следва да бъдат предоставяни на компетентните органи.

Например, съгласно Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), при искане от съд, прокурор или разследващ орган, Yettel е длъжно да предостави намиращи се у него книжа или данни, които имат значение за съответното дело. Възможно е изисканите книжа или данни да съдържат лични данни за потребителите, закупили електронни винетки чрез Yettel.

Обработваме лични данни на потребителите, когато съгласно приложимото законодателство сме длъжни да оказваме съдействие на компетентни държавни и/или общински органи при извършването на проверки от тях.

Осъществяваната от Yettel търговска дейност е обект на контрол от страна на различни държавни и общински органи – напр. Комисия за регулиране на съобщенията (КРС), Комисия за защита на потребителите (КЗП), Комисия за защита на личните данни и други. В хода на осъществяване на този контрол тези органи разполагат с правомощието да извършват проверки, както и да изискват от Yettel да предоставя намиращи се у него документи и информация. Възможно е в такива изискани документи и информация да съдържат лични данни на потребителите, закупили електронни винетки чрез Yettel.

Например, при постъпил сигнал или жалба на потребител КРС, КЗП и КЗЛД разполагат с правомощието да изискат от Yettel да предостави относими към случая документи и информация, които може да съдържат данни за даден потребител, закупил електронна винетка чрез Yettel.

Обработваме лични данни, за да изпълняваме задължения, произтичащи от счетоводното и данъчното законодателство.

Данъчното и счетоводното законодателство в Република България изискват от Yettel да съставя определена счетоводна и търговска информация, включително да съхранява за определен срок тази информация, както и всякакви други сведения и документи от значение за данъчното облагане. При изпълнение на това задължение съответната информация и документи, които съдържат и лични данни на потребителите, се съхраняват от Yettel за срокове, предвидени в съответните закони. Тези срокове са с голяма продължителност (например документите за данъчно-осигурителен контрол, следва да се съхраняват за срок от единадесет години).

Законен интерес yettel.chevronDown yettel.chevronUp
Обработваме данни, за да извършваме и подобряваме обслужването на потребителите.

За нас е важно да осигуряваме бързо, удобно и ефективно съдействие на потребителите, в случай че те открият проблем със закупени чрез нас електронни винетки. Осигуряването на качеството качеството на обслужването на потребителите е от изключително важно значение за подобряване на процесите в Yettel и отговаряне на клиентските очаквания и нужди.

Обработваме данни, за да поддържаме информационната и мрежовата сигурност.

В Yettel сме ангажирани да осигурим конфиденциалността, цялостността и достъпността на нашите продукти и услуги, както и на информацията, касаеща потребителите. По тази причини предприемаме мерки, имащи за цел да предотвратяват или да установяват опити за атака, и/или  за нерегламентиран достъп до информационните и комуникационни системи, чрез които се обработват данни съгласно тази Политика. Съхраняваме и записи (логове), до които има силно ограничен достъп и които се използват само, когато е нужно да разследваме потенциални инциденти по сигурността.

Обработваме лични данни, когато това е необходимо за уреждането на правни спорове.

Понякога, за да упражни свои права или законни интереси, е възможно да се наложи Yettel да обработи лични данни на определени потребители, за да отправи извънсъдебна претенция или да заведе дело срещу:

  • трети лица, от които Yettel е получило лични данни за съответните потребители в съответствие с настоящата Политика за личните данни; или

  • трети лица, на които Yettel е разкрило лични данни за съответните потребители в съответствие с настоящата Политика за личните данни.

Съответно, възможно горепосочените лица, а и самите потребители, да отправят извънсъдебна претенция или да заведат дело срещу Yettel. В такива случаи е възможно да се наложи Yettel да обработи лични данни на определени потребители, за да може да бъде организирана и проведена защитата по съответната претенция или дело (по този начин Yettel цели да се предпази от неправомерни посегателства срещу своето имущество и/или репутация).
Видът и обемът на обработваните лични данни зависят от естеството на отправените извънсъдебни претенции или заведените дела.
Примери:

  • Потребител претендира, че е закупил електронна винетка за превозно средство с друг регистрационен номер. Това налага Yettel да извърши вътрешна проверка по случая, за да се установи основателността на претенцията на потребителя, както и да представи необходимите доказателства;

  • Компетентен орган, на когото Yettel е отказало да представи данни за потребител, санкционира Yettel и Yettel оспорва по съдебен път наложената санкция, което налага обработка на личните данни за съответния потребител и предоставянето на доказателства пред съответния съд.

Обработваме Данни за контакт, за да информираме потребителите при успешно закупуване на електронни винетки или при неуспешен опит за закупуване.

В процеса по закупуване на електронни винетки изискваме от потребителите да предоставят български мобилни номера и/или имейл адреси, за да можем да им изпратим потвърждение за успешно закупена електронна винетка или да ги информираме, че процесът по закупуване е бил неуспешен. В случай че потребителят е предоставил имейл и процесът по закупуване на електронна винетка винетка приключи успешно, той ще получи, освен потвърждението, и разписка.

Обработваме Данни за контакт, за да информираме потребителите за предстоящо изтичане на срока на закупена електронна винетка.

Yettel ще обработва предоставените от потребителите Данни за контакт, с цел да ги уведомява за предстоящо изтичане на срока на валидност на закупени чрез Yettel електронни винетки.