Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

Профилиране

Какво представлява профилирането? yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Профилирането е един от начините за обработка на лични данни, при който се извършват анализ и оценка на конкретни аспекти (например оценка на риска) или се прогнозират потенциалните предпочитания и интереси на дадено физическо лице. При профилирането се използват автоматизирани средства – информационни системи за обработка на данните.

В кои случаи Yettel извършва профилиране? yettel.chevronDown yettel.chevronUp
За изготвяне на оценка на риска

Оценката на риска е автоматизирана проверка, чиято цел е да ни покаже доколко е вероятно дадено лице да спре да плаща задълженията си към Yettel или да изпадне в ситуация, при която не е в състояние да го прави.

При изготвянето ù се осъществява анализ на предходни данни за съответното лице като потребител на Yettel (ако Yettel разполага с такива). Също така, данните на лицето се съпоставят с обобщена статистическа информация за изрядните и неизрядните платци на компанията. Съгласно Закона за електронните съобщения, при оценката на риска Yettel може да поиска от други предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги, информация относно наличието на неплатени задължения на потребителя към тях, както и да използва получената информация в комбинация с посочените в предходните изречения данни. Такива други предприятия са например „Българска телекомуникационна компания” ЕАД с ЕИК 831642181 (Виваком) и „А1 България“ ЕАД с ЕИК 131468980 (А1).

В случай на по-ниска оценка на риска от лицето може да бъде изискано да предплати една или повече месечни такси (при закупуване на устройство на преференциална цена с абонаментен план), да заплати опреде-лена първоначална вноска (при предоставяне на устройство на лизинг), да предостави друга гаранция или обезпечение, а в редки случаи е възможно на лицето да бъде предложено по-нисък клас устройство. Ако дадено физическо лице не е доволно от получената оценка на риска, може да поиска преразглеждането ѝ чрез писмено заявление, подадена в търговски обект на Yettel или такъв от партньорската ни мрежа.

Виж пример

  • Оценката на риска на потребител, който плаща задълженията си в срок, би била по-добра от оценката на риска на потребител, който често закъснява с плащанията;

  • Оценката на риска на потребител, който е прекратил договора с предизвестие след изтичане на срока му, би била по-добра от оценката на риска на потребител, чийто договор с Yettel е бил прекратен поради неплатени задължения.

За изготвяне на подходящи предложения към потребителите

Изготвянето и подборът на подходящи предложения към потребител се осъществява чрез автоматизиран анализ на неговите/нейните данни (напр. за текущ договор, обобщено потребление и др) и се базира на обобщена статистическа информация за други настоящи или бивши потребители на компанията. Целта на този анализ е да установим какъв продукт или услуга на според нас би бил най-подходящ за потребителя.

Виж пример

  • Ако от обобщеното потребление на даден потребител на предплатени услуги е видно голямо по обем потребление на мобилен интернет, е възможно да му/й бъде предложен абонаментен план с включени повече мегабайти мобилен интернет и/или закупуване на смартфон.

За вътрешни анализи

При извършването на вътрешни анализи клиентите се групират въз основа на техните основни данни, данни за договорите и за тяхното обобщено потребление, за да бъде установена евентуалната връзка между техните данни и използването на определени продукти или услуги, както и за да се установят причините за откази от услуги, за преминаване от един вид услуга към друг, или за продължаване използването на съответната услуга. На база на тази информация Yettel развива продуктовото си портфолио и обслужването на клиенти, оценява представянето на компанията и планира своите бъдещи активности.

За предотвратяване, откриване и разследване на злоупотреби

За целите на предотвратяване, откриване и разследване на злоупотреби Yettel осъществява автоматизиран анализ на данните на потребителите. Въз основа на него се установяват случаи на нетипично поведение, които след това се разглеждат индивидуално от наши служители, за да проверят дали действително се касае за злоупотреба или не.

При подбора на подходящи предложения на партньори на Yettel, при съгласие на потребителите

Със съгласието на потребителите, Yettel ще подбира предложения на негови партньори, които биха били полезни или подходящи за тях. Този подбор се базира на обработка на техни лични и трафични данни, в това число данни за местоположението.

Виж пример

В случай че даден потребител е получавал неколкократно извънгаранционен ремонт на устройство чрез Yettel, на него може да бъде предложен застрахователен продукт на партньор на Yettel.

При изпълнение на задължението за предоставяне на информация за най-добри тарифи, съгласно Закона за електронните съобщения

За да информираме даден потребител относно кои според нас са най-добрите тарифи за него и да изпълним задължението си по Закона за електронните съобщения (виж по-горе), трябва да обработим неговите данни, в това число като ги съпоставим с обобщени данни за други наши потребители със сходни характеристики (напр. възраст, текущ абонаментен план, история на покупките и др.). По този начин може да преценим доколко дадена тарифа би била подходяща за потребителя, с оглед неговото обобщено потребление, текуща тарифа, месечна такса и др.

(доп. на 23.03.2023 година, в сила от 06.04.2023 г.) За препоръчване на подходящо съдържание във връзка с ТВ услуга При ползване на ТВ услугата се осъществява автоматизиран анализ на потреблението, за да може да се предлага релевантно съдържание на потребителите.