Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

 • Privacy
 • Обработка на данни, необходима за защита на законни интереси на Yettel

Обработка на данни, необходима за защита на законни интереси на Yettel

Обработваме лични данни при извършването на вътрешни анализи с цел подобряване на продуктите и услугите на Yettel, за разработване на нови такива, както и за развитие и подобряване на клиентското обслужване

За да разберем нуждите на нашите потребители, за да подобрим и доразвием нашите продукти и услуги, както и за да повишим качеството на обслужването на клиенти, обработваме лични данни.

Обработваме лични данни в обобщен вид и за да установим резултатите от проведени кампании, което ни дава възможност да оценим тяхната ефективност, представянето на компанията, в това число заложените търговски цели, както и да планираме правилно бъдещите ни активности.

Обработваме лични данни на наши потребители и с цел извършването на оценка на представянето на служителите в нашите търговски обекти, в търговските обекти на наши партньори, както и в центъра за обслужване на клиенти.

Обработваме лични данни на потребителите с цел проучване на удовлетвореността на потребителите от продуктите и услугите на Yettel

С цел подобряване на продуктите и обслужването на клиентите, понякога търсим мнението на потребителите с проучвания, които изпращаме чрез кратки текстови съобщения (SMS), чрез телефонни обаждания или чрез електронна поща (в случай че потребителят е предоставил адрес на електронна поща на Yettel).

При обработване на резултатите от тези проучвания Yettel обработва следните лични данни на потребителите: основни данни; данни за договорите; данни за задълженията; обобщени данни за потреблението; данни за плащанията; данни за комуникация с потребителите. Със съгласието на потребителите, при извършването на проучвания на удовлетвореността от продуктите и услугите на Yettel, може да обработваме и техните трафични данни, данни за местоположението и данни за ползваното устройство.

Обработваме лични данни на потребителите с цел изготвяне на подходящи предложения за тях

Yettel цени времето на своите потребители и се стреми продуктите и услугите на компанията да са все по-добри и по-подходящи. Поради това обработваме посочените по-долу лични данни, за да сме в състояние да предложим този продукт или услуга, който в най-голяма степен е съобразен с нуждите и/или предпочитанията на потребителите.

За да изготвим или селектираме предложения за наши продукти или услуги, които биха били възможно най-подходящи за потребителите, обработваме следните техни лични данни: основни данни; данни за договорите; данни за задълженията; данни за плащанията; обобщени данни за потреблението; данни за комуникация с потребителите. Тези предложения са необвързващи за потребителите и не създават каквито и да било ангажименти за тях.

Стандартните предложения на Yettel, както и тези, които са изготвени или селектирани за даден потребител, могат да бъдат получени в търговски обект на Yettel, в обект от партньорската ни мрежа или чрез обаждане в Центъра за обслужване на клиенти. Предложенията могат да бъдат изпратени и под формата на директен маркетинг, освен ако съответният потребител се е отказал от получаването на маркетингови SMS, нотификации или обаждания, съгласно предвиденото в настоящата Политика за личните данни.

(Доп. на 06.04.2023 г.) За да бъдат предложенията ни още по-подходящи, при получено съгласие от потребителите обработваме и техните трафични данни, данни за местоположението и данни за ползваното устройство. За потребители на ТВ услуга, които да дали своето съгласие, за същата цел се използват и данните за потребление на ТВ услуга.

Обработваме лични данни на потребителите при осъществяване на директен маркетинг

(изм. На 21.05.2021 г., в сила от 21.06.2021 г., доп. на 06.04.2023 г.) Yettel обработва данните на потребителите, за да им съобщава за подходящи предложения за продукти и услуги на Yettel, посредством кратки текстови съобщения (SMS), чрез телефонни обаждания или чрез нотификации от мобилното приложение Yettel (за потребителите, които го ползват), чрез приложения за чат като Viber, WhatsApp и/или други или чрез електронна поща (в случай че потребителят е предоставил адрес на електронна поща на Yettel).

Потребителите могат по всяко време да се откажат от получаването на:

 • SMS – чрез подаване на писмено заявление в търговски обект на Yettel или в обект от партньорската ни мрежа, с изпращане на безплатен SMS на кратък номер 149, чрез обаждане в Центъра за обслужване на клиенти на Yettel, на privacy.yettel.bg (достъпна при включени мобилни данни), чрез мобилното приложение Yettel или на www.yettel.bg;

 • Телефонни обаждания – чрез подаване на писмено заявление в търговски обект на Yettel или в обект от партньорската ни мрежа, чрез обаждане в Центъра за обслужване на клиенти на Yettel, на privacy.yettel.bg (достъпна при включени мобилни данни), чрез мобилното приложение Yettel или на www.yettel.bg;

 • нотификации от мобилното приложение Yettel App, чрез самото приложение.
  − (доп. на 23.03.2023 година, в сила от 06.04.2023 г.) ИнформацияСсъобщения чрез приложения за чат - чрез мобилното приложение Yettel App, търговската мрежа на Yettel, както и през настройките на съответното чат приложение; − (доп. на 23.03.2023 година, в сила от 06.04.2023 г.) Елекетронна поща - чрез мобилното приложение Yettel, в търговската мрежа на Yettel, както и чрез съответния линк за отказ, който ще се съдържа във всеки маркетингов имейл, изпратен от Yettel.

Обработваме лични данни на потребителите при прехвърляне на вземания (цесии)

В съответствие със законодателството на Република България Yettel има право да прехвърля на трети лица вземанията си към потребителите (такива вземания са например тези, които произтичат от издадени, но неплатени фактури), без да е необходимо тяхното съгласие. За тази цел се сключва договор за прехвърляне на вземания („договор за цесия“) със съответното трето лице.

При сключването на договор за цесия Yettel престава да бъде титуляр на съответното вземане, което преминава към третото лице (нов кредитор). Едно от задълженията на Yettel по договорите за цесия е на новия кредитор да бъдат предадени всички документи, които установяват прехвърлените вземания. При изпълнението на това задължение Yettel предоставя на новия кредитор лични данни за потребителите, вземанията срещу които са предмет на договора за цесия.

При сключването на договори за цесия съответните потребители ще бъдат надлежно уведомени за това от името на Yettel.

Обработваме лични данни, когато това е необходимо за уреждането на правни спорове.

Понякога, за да упражни свои права или законни интереси, е възможно да се наложи Yettel да обработи лични данни на определени потребители, за да отправи извънсъдебна претенция или да заведе дело срещу:

 • трети лица, от които Yettel е получило лични данни за съответните потребители в съответствие с настоящата Политика за личните данни; или

 • трети лица, на които Yettel е разкрило лични данни за съответните потребители в съответствие с настоящата Политика за личните данни,

Съответно, възможно горепосочените лица, а и самите потребители, да отправят извънсъдебна претенция или да заведат дело срещу Yettel. В такива случаи е възможно да се наложи Yettel да обработи лични данни на определени потребители, за да може да бъде организирана и проведена защитата по съответната претенция или дело (по този начин Yettel цели да се предпази от неправомерни посегателства срещу своето имущество и/или репутация).

Видът и обемът на обработваните лични данни зависят от естеството на отправените извънсъдебни претенции или заведените дела.

Виж пример yettel.chevronDown yettel.chevronUp
 • Потребител претендира по съдебен ред, че сумите, които са начислени във фактурата му/й, не са дължими. Това налага Yettel да извърши вътрешна проверка по случая, за да се установи основателността на претенцията на потребителя, както и да представи необходимите доказателства пред съда (напр. договори, фактури, резултати от измервания и т.н.);

 • Компетентен орган, на когото Yettel е отказало да представи данни за потребител, санкционира Yettel и Yettel оспорва по съдебен път наложената санкция, което налага обработка на личните данни за съответния потребител и предоставянето на доказателства пред съответния съд.
  (Доп. на 23.03.2023 година, в сила от 06.04.2023 г.) Обработваме лични данни за целите на оценка на риска Обработваме лични данни с цел предварителна оценка на риска преди сключване на договор и предоставянето на устройство към него. Оценката на риска е необходима, за да може Yettel да ограничи риска от злоупотреби и/или неплащане на задължения по сключените договори.