Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

  • Privacy
  • Обработка на данни, необходими за изпълнение на нормативни задължения

Обработка на данни, необходими за изпълнение на нормативни задължения

В определени случаи приложимото национално и европейско законодателство изисква от Yettel да обработва лични данни за неговите потребители за определени цели, по определен начин и/или за определен срок. По-долу са посочени основните случаи, при които Yettel обработва лични данни, за да изпълни свои нормативни задължения.

Обработваме лични данни, когато съгласно приложимото законодателство сме длъжни да предоставяме информация на компетентни органи

Законодателството на Република България изисква от Yettel да съхранява определени лични данни за потребителите за определен срок. При наличието на установени със закон предпоставки, тези лични данни, обработвани от Yettel, следва да бъдат предоставяни на компетентните органи.

Виж пример yettel.chevronDown yettel.chevronUp
  • Съгласно Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), при искане от съд, прокурор или разследващ орган, Yettel е длъжно да предостави намиращи се у него книжа или данни, които имат значение за съответното дело. Възможно е изисканите книжа или данни да съдържат лични данни за потребителите;

  • Съгласно НПК при разследването на тежки престъпления по искане на съда или въз основа на разпореждане на съдия по искане на наблюдаващ прокурор, Yettel е длъжно да предостави трафични данни за период не по-дълъг от 6 месеца;

  • Съгласно Закона за защита при бедствия, при постъпил сигнал за физическо лице, което е изпаднало или може да изпадне в положение, поставящо в риск живота или здравето му, Yettel е длъжно да предостави данни за местоположението по искане на съответните органи, доколкото е получено разрешение от съда.

Обработваме лични данни на потребителите, когато съгласно приложимото законодателство сме длъжни да оказваме съдействие на компетентни държавни и/или общински органи при извършването на проверки от тях

При предоставянето на обществени електронни съобщителни услуги Yettel е обект на контрол от страна на различни държавни и общински органи – напр. Комисия за регулиране на съобщенията (КРС), Комисия за защита на потребителите (КЗП), Комисия за защита на личните данни, Национална агенция за приходите (НАП) и други. В хода на осъществяване на този контрол тези органи разполагат с правомощието да извършват проверки, както и да изискват от Yettel да предоставя намиращи се у него документи и информация. Възможно е изисканите документи и информация да съдържат лични данни на потребителите.

Виж пример yettel.chevronDown yettel.chevronUp
  • При постъпил сигнал или жалба на потребител КРС, КЗП и КЗЛД разполагат с правомощието да изискат от Yettel да предостави относими към случая документи и информация, които може да съдържат следните данни: основни данни, данни за договорите, данни за задълженията, данни за плащанията, както и данни за комуникация със съответния потребители;

  • При извършване на данъчна ревизия органите на НАП разполагат с правомощието да изискат от Yettel да предостави счетоводни документи, които могат да съдържат и лични данни за определени потребители.

Обработваме лични данни, тъй като съгласно приложимото законодателство сме длъжни да осигурим сигурността на нашата мрежа и информационни системи (в това число личните данни на нашите потребители)

С цел предотвратяване, установяване, разследване и/или разрешаване на: (а) уязвимости и/или пробиви в сигурността; или (б) нарушения на сигурността на лични данни, се налага в определени случаи да обработваме лични данни на потребителите.

Обработваме лични данни, за да предоставяме гаранционна поддръжка на стоки, в съответствие със законодателството за защита на потребителите

Когато даден потребител закупи стока от Yettel, съгласно законодателството за защита на потребителите, Yettel е длъжно да осигури безплатен ремонт или замяна на стоката, ако към момента на предоставянето й тя е с дефект, който се прояви до две години след предоставянето й на потребителя. За да може да изпълни това задължение, Yettel следва да обработи основните данни на потребителя (чрез които се установява правото да предяви рекламация), както и данните за съответния договор (чрез които се установява дали съответната стока е в гаранция). Виж още разкриването на данни към външни сервизни центрове.

Обработваме лични данни, за да изпълняваме задължения, произтичащи от счетоводното и данъчното законодателство

Данъчното и счетоводното законодателство в Република България изискват от Yettel да съставя определена счетоводна и търговска информация, включително да съхранява за определен срок тази информация, както и всякакви други сведения и документи от значение за данъчното облагане.

При изпълнение на това задължение съответната информация и документи, които съдържат и лични данни на потребителите, се съхраняват от Yettel за срокове, предвидени в съответните закони. Тези срокове са с голяма продължителност (например фактурите, които са документи за данъчно-осигурителен контрол, следва да се съхраняват за срок от единадесет години).

Обработваме лични данни, за да изпълняваме задълженията си за осигуряване на електронни съобщения при бедствия, при обявяване на режим "военно положение", режим "положение на война" или режим "извънредно положение, в съответствие със Закона за електронните съобщения

Обработваме лични данни, за да изпълняваме задължения, произтичащи от законодателството в сферата на електронните съобщения

Секторните закони в областта на електронните съобщения предвиждат редица задължения към предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги, каквото е и Yettel. При и по повод тяхното изпълнение е възможно Yettel да обработи лични или трафични данни на потребителите, в това число като ги предоставя на трети лица

Виж пример yettel.chevronDown yettel.chevronUp
  • Съгласно Закона за електронните съобщения, Yettel трябва да предостави информация относно наличието на неплатени задължения на даден потребител, когато получи искане за това от друго предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни услуги, доколкото са налице предпоставките за това;

  • Съгласно Закона за електронните съобщения, преди преобразуване на срочни договори в безсрочни и поне веднъж годишно, Yettel трябва да информира потребителите си за най-добрите тарифи за ползваните от тях услуги. При изпълнението на това задължение, въз основа на обработка на техните лични данни, Yettel преценява кои тарифи (според Yettel) са най-добри за тях и ги информира за това. (Доп. на 06.04.2023година) Обработваме данни за потреблението на ТВ услугата за целите на проверка на държавата-членка на пребиваване на потребителя. Съгласно Регламент (ЕС) 2017/1128, при сключването и подновяването на договори за ТВ услуга, Yettel следва да проверява коя е държавата членка на пребиваване на потребителя. За целта Yettel обработва информацията за адреса на потребителя, както и IP адреса му, който представлява част от данните за потребление на ТВ услугата.