Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

 • Privacy
 • Категории лица, на които разкриваме личните данни на потребителите

Категории лица, на които разкриваме личните данни на потребителите

Обработващи лични данни yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Обработващите лични данни са лица, които обработват лични данни от името и по възлагане на Yettel въз основа на писмено споразумение. Те нямат право да обработват предоставените им лични данни за цели, различни от изпълнението на работата, която им е възложена от Yettel. Обработващите са длъжни да спазват всички инструкции на Yettel.

Yettel предприема необходимите мерки, за да осигури, че ангажираните обработващи спазват стриктно законодателството за защита на личните данни и инструкциите на Yettel, както и че същите са предприели подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни.

Виж пример

Примери за обработващи лични данни:

 • Лица, в чиито търговски обекти могат: (a) да бъдат сключвани договори с Yettel; и/или (б) да бъдат регистрирани, съответно презареждани, предплатени карти; и/или (в) да бъдат заплащани задължения към Yettel. Такива лица са нашите дистрибутори, търговски представители и други;

 • Лица, които предоставят на Yettel услуги по печатане на фактури, кредитни известия и други;

 • Доставчици, които предоставят на Yettel услугата „контактен център“ (contact center или call center);

 • Доставчици на куриерски услуги;

 • Доставчици на услуги по внедряване и/или поддръжка на информационни системи, които понякога е необходимо да достъпят лични данни, които се обработват в съответните системи, за целите на предоставяне на услугите;

 • Компании за извънсъдебно събиране на дългове, които обработват лични данни на потребителите от името на Yettel;

 • Доставчици на услуги по организиране, съхраняване и поддръжка на архиви с данни за потребители, както и услуги по унищожаване на такива архиви;

 • Доставчици на електронни удостоверителни услуги, в случай на използване на електронен подпис за подписване на документи, свързани с продуктите и услугите на Yettel;

 • Адвокатски кантори, счетоводни къщи или други доставчици на консултантски услуги.

Други телекомуникационни оператори yettel.chevronDown yettel.chevronUp
 • При осъществяване на повикване или изпращане на кратко текстово съобщение (SMS) от потребител на Yettel към лице, което се обслужва от мрежата на друг оператор, за да може да бъде осъществено повикването, респективно за да бъде получено съобщението, е необходимо да се осъществи обмен на данни между Yettel и другия оператор.;

 • При ползване на услугата мобилен интернет от потребител на Yettel, за да бъде предоставена услугата, е необходимо да бъде осъществен обем на данни между Yettel и други оператори на електроннни съобщителни мрежи и/или услуги;

 • При предоставяне на услугата преносимост на номера от или в Мрежата на Yettel. В такива случаи данните се предоставят от „даряващия“ или от „приемащия“ доставчик.

  В съответствие със Закона за електронните съобщения и доколкото са налице основанията за това, Yettel трябва да предостави информация относно наличието на неплатени задължения на даден потребител, когато получи искане от друго предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни услуги.

Трети лица, които придобиват от Yettel вземания към потребителите yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Предоставянето на данни на трети лица, които придобиват от Yettel вземания към потребителите е описано тук .

Партньори на Yettel yettel.chevronDown yettel.chevronUp

За да може да предостави определени услуги на своите потребители, Yettel сключва договори с трети лица (партньори). Във връзка с предоставянето на съответните услуги понякога е необходимо на съответните партньори да бъдат предоставяни лични данни на потребителите.

Виж пример

 • Когато потребител на Yettel желае да се възползва от услугата „Плати с Yettel“, Yettel следва да предостави данни за този потребител на съответния дигитален магазин, например Apple (за iTunes, App Store и Apple Music) или Google (за Google Play);

 • (отм. на 21.05.2021 г., в сила от 21.06.2021 г.)

Банки и платежни институции yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Във връзка с обслужването на плащания на потребителите Yettel, извършени по банков път или чрез платежна институция, е необходимо да се осъществи обмен на данни между Yettel и съответната банка или платежна институция.

Външни сервизни центрове yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Когато сервизът на Yettel не е оторизиран да осъществява гаранционна или извънгаранционна поддръжка на стоки, които са закупени от потребители (съответно предоставени на лизинг), за да можем да изпълним законовото си задължение да осигурим безплатен за потребителя ремонт или замяна, съответно да изпълним заявката на потребителя за извънгаранционен ремонт, използваме услугите на оторизирани външни сервизни центрове. В съответствие с изискванията за оторизация на производителите, за да изпълнят гаранционен ремонт или замяна на стока, външните сервизи изискват от Yettel да им предостави доказателства за покупка (напр. копия от фактури, гаранционни карти и др.). Такъв е и случаят, когато рекламацията на потребителя е неоснователна, но той желае извършването на извънгаранционен ремонт.

Yettel може да предостави данни за потребителите на външни сервизни центрове и в случаите, когато е необходимо да се извърши независима експертиза по отношение на устройство, предмет на потребителска рекламация, в случай на жалба от потребител и/или проверка от страна на органите за защита на потребителите.

Компетентни органи yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Предоставянето на данни на компетентни органи е описано тук

Трети лица във връзка с преобразуване (напр. сливане или вливане) или прехвърляне на предприятие yettel.chevronDown yettel.chevronUp

В случай на преобразуване на Yettel, както и в случай на прехвърляне на активи в съответствие с приложимото законодателство, е възможно личните данни на потребителите, администрирани от Yettel, да бъдат предоставени на трето лице – правоприемник.