Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

 • Privacy
 • Как събираме лични данни за потребителите

Как събираме лични данни за потребителите

Yettel събира лични данни за потребителите по различни начини. В повечето случаи получаваме информация директно от потребителите при и по повод сключването и изпълнението на договорите с тях. Определени данни се генерират автоматично, когато потребителите използват услугите на Yettel, а понякога данните са предоставяни на Yettel от трети лица или се получават от други източници, като например публични регистри.

Събираме лични данни директно от потребителите:

 • В преддоговорните отношения с тях (когато даден потребител изрази желание да сключи договор с Yettel или да регистрира предплатена карта);

 • При сключването на индивидуален договор за мобилни и/или фиксирани услуги с Yettel;

 • При регистрацията на карти за предплатени услуги;

 • При сключването на договор за лизинг или за покупка на стока с Yettel;

 • При сключването на други договори с Yettel;

 • (доп. на 28.11.2022 г., в сила от 01.12.2022 г.) При или по повод изпълнението, изменението, допълването или прекратяването на договор, сключен между Yettel и потребителите (при изпълняване на заявки от потребители, при осъществяване на клиентско обслужване при постъпила жалба или оплакване, при плащане на задължение, при презареждане на предплатена карта, при заявен интерес за продукти/услуги на Yettel и др.)


(изм. на 06.04.23 г.) Данни, които се генерират и събират автоматично, когато потребителите използват услугите на Yettel, са са трафичните данни, данните за местоположението (например при провеждане на телефонно обаждане, изпращане на кратко текстово съобщение или сесия мобилен интернет), както и за потреблението на ТВ услуга. Такива са и обобщените данни за потреблението.

Събираме лични данни за потребителите от трети лица:

 • Във връзка с предоставянето на услугата „преносимост на номера“ от или в мрежата на Yettel. В такива случаи данните се предоставят от „даряващия“ или от „приемащия“ доставчик;

 • При получаване на повиквания, кратки текстови съобщения или данни, които се генерират от мрежите на други доставчици и се терминират в мрежата на Yettel. В такива случаи данните се предоставят от доставчиците, с които Yettel има точка за взаимно свързване;

 • При предоставяне на услуги в роуминг, в мрежата на съответните роуминг партньори (т.е. мобилните оператори, чиито мрежи са обслужвали потребителя, ползвал услуги в роуминг) се генерират трафични данни, които се предоставят на Yettel за целите на таксуване на потребителя;

 • При предоставяне на услугата „Плати с Yettel“. В такива случаи данните се предоставят на Yettel от съответния дигитален магазин;

 • При предоставяне на дигитални или други продукти/услуги от наши партньори, в това число услуги с добавена стойност;

 • При или повод на проверки, извършвани от компетентни държавни или общински органи. В такива случаи данните се предоставят от съответните органи;

 • При получаване на искане за предоставяне на данни за даден/и потребител/-и, отправено от компетентен орган по надлежно установения ред;

 • При и по повод на процеса по събиране на задължения на потребителите. В такива случаи данните могат да бъдат получени от публични регистри или публично достъпни източници, от/чрез съдилищата или от/чрез органите на съдебното изпълнение;

 • При извършване на оценка на риска, когато при сключване на договор с потребител се предоставя и крайно устройство, в който случай Yettel може да поиска от други предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги, да предоставят информация относно наличието на неплатени задължения на потребителя към тях, в съответствие със Закона за електронните съобщения;

 • В процеса по идентификация на потребител, негов представител или посочено лице за контакт, при и по повод сключване или изпълнение на договор, Yettel може да получи информация, под формата на справка, от информационните фондове за българските лични документи, с изключение на пръстовите отпечатъци, и в единния регистър за чужденците, в съответствие със Закона за електронните съобщения.

Виж пример:

 • При предоставяне на услугата „Плати с Yettel“ данни се предоставят от Apple (за iTunes, App Store и Apple Music) или Google (за Google Play);

 • (доп. на 21.05.2021 г., в сила от 21.06.2021 г.) При сключване на договор и предоставяне на крайно устройство, в процеса на оценка на риска Yettel може да получи данни от други предприятия (напр. А1 и Виваком) за неплатени задължения на потребителя;

 • (изм. на 21.06.2021 г. в сила от 21.06.2021 г.) При сключване на договор, с цел идентификация на потребителя и осигуряване на точност на неговите данни, Yettel може да получи справка от информационните фондове на българските лични документи, съдържаща пълните имена, ЕГН, номер на документ за самоличност, дата и място на издаване на документ за самоличност и издаващ орган, постоянен адрес, както и снимка.