Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

 • Privacy
 • Как обработваме личните данни на потребителите

Как обработваме личните данни на потребителите

(изм. и доп. на 21.05.2021 г., в сила от 21.06.2021 г.) Обработка на данни, необходима за предприемане на стъпки по сключването на договори с потребителя по тяхна инициатива yettel.chevronDown yettel.chevronUp

(изм. и доп. на 21.05.2021 г., в сила от 21.06.2021 г.) За да бъде сключен договор с Yettel, съответно да бъде регистрирана предплатена карта, е необходимо потребителят да предостави свои лични данни. Предоставянето на тези данни ни позволява да идентифицираме съответния потребител (в това число да предотвратяваме опити за злоупотреби, кражба на самоличност и др.) като страна по договора и като титуляр на правата/задълженията по него.

Трите имена, единният граждански номер и адресът на потребителя са част от минималното съдържание на всеки договор за мобилни или фиксирани услуги (съответно заявление за регистрация на предплатена карта), съобразно изискванията на Закона за електронните съобщения.

При сделки в електронния магазин, за целите на сключване на договор следва да бъде ни бъде предоставен адрес за електронна поща, за да може да изпратим потвърждение на траен носител, а при поръчка на стоки трябва да получим и адрес за доставка, на който да изпратим поръчаната стока.

В случай че даден потребител откаже да ги предостави, Yettel няма да може да сключи договор или да регистрира предплатена карта. В процеса по сключване на договори се обработват и данни за документа на самоличност на потребителя, за да се извърши проверка за валидността на същия, която има за цел да бъдат предотвратени евентуални опити за измама и/или за злоупотреба с лични данни.

(изм. и доп. на 06.04.2023 г.) При сключване на договор и активация за ТВ услуга, която не се използва с оборудване, предоставено от Yettel за нея (SMART TV BOX), се изисква Yettel профил за вход (автентикация) в нея, a за създаването на Yettel профил е необходимо потребителят да предостави на Yettel имейл адрес във връзка с услугата и да използва същия като потребителско име. За да има достъп до фактурите си онлайн, потребителят задължително трябва да предостави имейл адрес и в случаите, когато не е избрал да получава фактурата си на хартиен носител, а същевременно не ползва мобилни услуги от Yettel.

Обработка на данни, необходима за изпълнението на сключени договори yettel.chevronDown yettel.chevronUp

За да можем да изпълняваме договорите, сключени с потребители, е необходимо да обработваме личните им данни. В противен случай ще е невъзможно да спазим договорните си ангажименти към потребителите.

Обработваме данни на потребителите, за да осигурим, че предоставяните стоки и/или услуги съответстват на предвиденото в техните договори.

За да можем да изпълняваме задълженията си по сключен договор с потребител, е необходимо да обработваме личните му/ù данни. Благодарение именно на тях Yettel идентифицира потребител като титуляр на договора, доставя поръчаните стоки и услуги, спазва параметрите на договорената услуга, условията на съответния абонаментен план и др.

Виж пример

 • Ако не знаем какъв е адресът на даден потребител, няма да можем да му/й изпратим поръчани през електронния ни магазин стоки;

 • Ако не знаем какъв е имейл адресът на даден потребител, няма да можем да изпратим потвърждение на траен носител за направена поръчка през електронния ни магазин;

 • Ако не знаем, че даден потребител има право да ползва услуги през 4G мрежа съобразно сключения договор, потребителят ще бъде лишен/-а от възможността да ги ползва през тази технология;

 • Ако не знаем, че даден потребител има право да ползва неограничени минути към всички национални мобилни и фиксирани мрежи в България, е възможно да му/ù бъде таксувано потребление съобразно стандартните ценови условия на Yettel;

 • Ако не знаем, че даден потребител желае да получава фактури на хартиен носител, е възможно такива да не му/ù бъдат изпратени;

 • За да изпратим издадена фактура на съответния потребител, е необходимо да обработим данни за неговия/нейния адрес.

Обработваме данни на потребителите, за да можем да им предоставяме договорените услуги.

За да можем да предоставяме услуги на потребителите, както и за да таксуваме същите правилно (в това число за да докажем достоверността на изготвените сметки), обработваме техните основни данни, данни за договорите, както и трафични данни.
За да Ви предоставим услугите, крайното Ви устройство се свързва с мрежата При мобилните услуги, както и при фиксираните услуги, които се предоставят чрез нашата мобилна мрежа, крайното устройство се свързва с конкретна базова станция, която обслужва съответната локация, поради което при такива услуги обработваме и данни за приблизителното местоположение на потребителите, които са част от трафичните данни.

Виж пример

 • Без да обработим данни за мобилния номер, който набира даден потребител, е невъзможно да насочим обаждането към правилния адресат;

 • Без да обработим данни за вида и продължителността на дадено обаждане, е невъзможно да таксуваме същото в съответствие с предвиденото в договора със съответния потребител;

 • Без да обработим трафичните данни на даден потребител е невъзможно да предоставим подробна разпечатка (наричана още детайлизирана справка), в случай че такава е поискана от него/нея.

Обработваме данни на потребителите, за да поддържаме нашата мобилна мрежа и информационни системи

За да можем да предотвратяваме, откриваме, локализираме и отстраняваме неизправности и софтуерни грешки в мрежата и информационните ни системи, включително когато получим оплаквания или жалби от потребители, е необходимо да обработваме техни лични, трафични данни, както и данни за потреблението на ТВ услугата.

Обработваме данни на потребителите за целите на разплащанията по взаимно свързване

За да е възможно потребителите на различни оператори и мрежи да осъществяват връзка помежду си, операторите и мрежите трябва да са взаимно свързани. За целта двата оператора сключват договор, съгласно който мрежите им се свързват. По силата на този договор операторите взаимно си дължат плащания за осъществените обаждания от техни абонати.

Например, ако потребител на Yettel се обади на абонат на друг мобилен оператор в България, Yettel ще дължи определена сума на съответния мобилен оператор, чийто размер се определя въз основа на продължителността на телефонния разговор.

Обработваме данни на потребителите за целите на разплащанията във връзка с предоставени услуги в роуминг.

За да е възможно потребителите на Yettel да ползват услуги в роуминг (т.е. извън територията на Република България), Yettel трябва да уреди отношенията си с операторите, чиито мобилни мрежи ги обслужват. За тази цел Yettel сключва споразумения със съответните мобилни оператори. По силата на тези споразумения Yettel дължи плащане, когато негов потребител ползва услуги, предоставени чрез мрежата на друг мобилен оператор.

Например, ако потребител, намиращ се на територията на Република Гърция, проведе телефонно обаждане, Yettel ще дължи плащане към съответния гръцки мобилен оператор, чийто размер се определя въз основа на вида и продължителността на телефонния разговор.

Обработваме данни на потребителите за целите на таксуване и изготвяне на сметки

Обработваме основни данни, данни за договорите, както и трафични данни (когато се предоставят електронни съобщителни услуги),, за да може да изготвяме абонатните сметки, за да осъществяваме вътрешен контрол върху тяхната точност и достоверност, както и за да издаваме фактури за предоставените услуги.

Обработваме данни на потребителите, за да администрираме процеса по обслужване на техните плащания

Когато даден потребител извърши плащане по договор с Yettel, както и когато даден потребител желае да отсрочи или да разсрочи свое задължение към Yettel, обработваме неговите/нейните основни данни, данни за договорите, данни за задълженията и данни за плащанията.

Обработваме данни на потребителите, за целите на разплащания с наши партньори

За да е възможно потребителите на Yettel да сключват договори, да регистрират предплатени карти, да заплащат сметки (в това число да презареждат предплатени карти), да подават заявки и/или да бъдат обслужвани в обект от търговската мрежа на нашите партньори (напр. търговски представители, франчайзополучатели, дистрибутори, доставчици на платежни услуги и др.), Yettel сключва споразумения с тях. Такива са и случаите, при които потребителите ползват дигитални или други услуги, предоставяни от партньори на Yettel, както и при застраховки, сключени с посредничеството на Yettel. По силата на тези споразумения Yettel дължи суми, за определянето на които е необходимо да бъдат обработени данни за потребителите.

Виж пример

 • Без да обработим информацията, че даден потребител е сключил договор за мобилни услуги в търговски обект на наш франчайзополучател, ще бъде невъзможно да определим и заплатим дължимото възнаграждение на последния;

 • Без да обработим информация, че даден потребител е заплатил сметката си в обект на наш търговски представител, ще бъде невъзможно да определим и заплатим дължимото възнаграждение на последния.

Обработваме данни на потребителите, за да ги уведомяваме за настъпването на определени обстоятелства във връзка с договорите им.

За да можем да изпълним задължението си да информираме потребителите за настъпването или предстоящото настъпване на определени факти или обстоятелства, имащи отражение върху предоставянето на нашите продукти и/или услуги, обработваме следните лични данни: основни данни; данни за договорите; данни за задълженията; данни за плащанията; трафични данни; данни за комуникация с потребителите и други.

Виж пример

 • Уведомяване за изчерпване на приложимия кредитен лимит или за достигане на определена сума от него, в изпълнение на предвиденото в Общите условия на Yettel;

 • Уведомяване за издадена фактура, в това число за нейната стойност и падеж;

 • Уведомяване при временно спиране на достъпа до услугите, в изпълнение на предвиденото в Общите условия на Yettel;

 • Предварително уведомяване при планирано извършване на профилактични прегледи, ремонти и/или изменения в мрежата, в изпълнение на предвиденото в Общите условия на Yettel;

 • Уведомяване при установяване от Yettel на преобладаващо присъствие и потребление на потребителя в ЕС/ЕИЗ, което може да доведе до прилагането на надценка съгласно Регламент 531/2012, в изпълнение на предвиденото в Общите условия на Yettel;

 • Уведомяване, че набиран от потребителя номер, който е бил изключен или извън обхват, може да бъде търсен;

 • Уведомяване за приложимите цени и условия, когато потребителят е в роуминг;

 • Уведомяване за успешно презареждане на предплатена СИМ карта;
  •Уведомяване за предстоящо изтичане на срока на валидност на кредита за предплатена СИМ карта;

 • Уведомяване за извършено плащане с услугата „Плати с Yettel“;

 • Уведомяване за предстоящо предприемане на действия по извънсъдебно събиране на неплатени парични задължения, включително и за използването на услуги на трети лица (кредитни бюра, агенции за събиране на дългове и други), в съответствие с Общите условия на Yettel и др.

Обработваме данни на потребителите, за да изпълняваме техните заявки.

За да можем да изпълняваме заявките на даден потребител във връзка със сключен/-и договор/-и, е необходимо да обработваме неговите/нейните основни данни, данните за съответния/-те договор/-и, както и данни за задължения и/или плащания (ако е приложимо).

Виж пример

 • За да бъде извършена операция по презареждане на предплатена СИМ карта, е необходимо да обработим основните данни на съответния потребител, данни за договора, както и данни за извършеното плащане, въз основа на което се извършва презареждане;

 • За да бъде осъществена заявка на потребител за подмяна на СИМ карта (например при повреда или загуба), е необходимо да обработим основните му/й данни, както и данни за договора;

 • За да бъдат изпълнявани заявките на потребители (напр. за активиране или деактивиране на услуги в роуминг или на услугата мобилен интернет, за издаване на дубликат от договор, фактура или др.), е необходимо да обработим техните основни данни, данни за договорите им и други относими данни към заявката.

Обработваме данни на потребителите за целите на обслужването на клиенти.

Обработваме лични данни на нашите потребители, за да можем да им предоставяме качествено и навременно клиентско обслужване, в това число, но не само, при обработка на потребителски предложения, заявления, молби, запитвания и/или жалби. Видът и обемът на личните данни, които обработваме в такива случаи, зависят от естеството и съдържанието на съответното предложение, заявление, молба, запитване и/или жалба.

Виж пример

 • За да бъде направена проверка при постъпило запитване, оплакване или жалба на потребител, както и за изготвянето на отговор по нея, съответно за изпращането на отговора до потребителя, е необходимо да бъдат обработени неговите/нейните основни данни, данните за договора му/й, други данни във връзка с направеното запитване, оплакване или жалба (например трафични данни, данни за задълженията, данни за плащанията и др.), както и данните за комуникация.

Обработваме данни на потребителите при осъществяване на преносимост на номера от/в мрежата на Yettel

За да можем да предоставяме услугата преносимост на номера от/в Мрежата на Yettel, е необходимо да обработим личните данни на съответните потребители.

Обработваме данни на потребителите при осъществяване на поискана от тях извънгаранционна поддръжка на стоки

За да можем да изпълним заявки на потребителите за извършване на извънгаранционни ремонти на стоки, е необходимо да обработим техни лични данни.

Обработваме данни на потребителите за предотвратяване, установяване, разследване и преустановяване на злоупотреби

За да предотвратяваме, откриваме, разследваме и възпираме неправомерни действия, които противоречат на условията за ползване на нашите продукти и/или услуги или нарушават приложимото законодателство, обработваме лични и трафични данни на потребителите. В такива случаи, обработката на данни, макар да не представлява изпълнение на конкретно задължение по договор с потребител, е съвместима с това, т. к. има пряка връзка с насрещните задължения на потребителите към Yettel, произтичащи от сключения договор.

Виж пример

В случай на „нетипично поведение“ на наши потребители е необходимо да обработим техните данни, за да установим дали е налице злоупотреба, нарушение на Общите условия или на приложимото законодателство. При установено поведение, което застрашава или пречи на нормалното ползване на услугите , Yettel може да ограничи достъпа до услуги на въпросните потребители.

Обработваме лични данни на потребители, когато е необходимо, за да упражняваме правата си по сключени с тях договори

Договорите, които Yettel сключва със своите потребители, пораждат права и за двете страни. Както Yettel, така и потребителите, се ползват от тези права, за да задоволят свои интереси. Редът и условията за упражняването им са регламентирани в самите договори, а понякога произтичат пряко от приложимото законодателство. За да упражни правата си спрямо потребителите, е необходимо Yettel да обработва определени лични данни за тях. В такива случаи, обработката на данни, макар да не представлява изпълнение на конкретно задължение на Yettel по договор с потребител, е съвместима с това, т. к. има пряка връзка с насрещните задължения на потребителите към Yettel, произтичащи от сключения договор.

Примери за хипотези, при които Yettel обработва лични данни, за да упражни права по сключени договори с потребителите:

 • В случай че даден потребител по свое желание прекрати предсрочно договор, Yettel може да обработи неговите/нейни лични данни, за да начисли неустойки съгласно предвиденото в договора;

 • За да извърши текуща кредитна оценка на потребителя съгласно Общите условия на Yettel, е необходимо Yettel да обработи негови/нейни лични данни, за да анализира дали потребителят покрива изискванията на текущата търговска политика;

 • За да упражни правото си да ограничи и спре ползването на услугите от страна на даден потребител при превишаване на приложимия за него кредитен лимит, съгласно Общите условия на Yettel, е необходимо Yettel да обработи негови лични и трафични данни.

Обработваме лични данни на потребители, когато е необходимо за събиране на неплатени суми по сключени договори

Когато даден потребител не заплаща дължимите към Yettel суми съгласно уговореното в сключения договор, Yettel има право да потърси плащане по извънсъдебен или по съдебен ред. За тази цел е необходимо да бъдат обработени следните данни за потребителя: основни данни, данни за договорите, данни за задълженията и данни за плащанията. Ако потребителят оспори таксувано потребление, с дел доказване на достоверността на сметката, Yettel може да обработи и съответните трафични данни. В такива случаи, обработката на данни, макар да не представлява изпълнение на конкретно задължение на Yettel по договор с потребител, е съвместима с това, т. к. задължението за плащане е основно задължение на потребителя по сключения договор. При извършване на процеса по извънсъдебно събиране на задължения Yettel може да се възползва от услугите на трети лица (компании за събиране на дългове), на които могат да бъдат разкрити гореописаните данни. Данни за ЕГН се разкриват на такива компании само след получено съгласие от потребителя. При извършване на съдебно събиране на задължения, Yettel може да се възползва от услугите на адвокати и/ или адвокатски кантори, на които могат да бъдат разкрити гореописаните данни, в това число данни за ЕГН.

Обработка на данни, необходима за изпълнение на нормативни задължения yettel.chevronDown yettel.chevronUp

В определени случаи приложимото национално и европейско законодателство изисква от Yettel да обработва лични данни за неговите потребители за определени цели, по определен начин и/или за определен срок. По-долу са посочени основните случаи, при които Yettel обработва лични данни, за да изпълни свои нормативни задължения.

Обработваме лични данни, когато съгласно приложимото законодателство сме длъжни да предоставяме информация на компетентни органи

Законодателството на Република България изисква от Yettel да съхранява определени лични данни за потребителите за определен срок. При наличието на установени със закон предпоставки, тези лични данни, обработвани от Yettel, следва да бъдат предоставяни на компетентните органи.

Виж пример

 • Съгласно Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), при искане от съд, прокурор или разследващ орган, Yettel е длъжно да предостави намиращи се у него книжа или данни, които имат значение за съответното дело. Възможно е изисканите книжа или данни да съдържат лични данни за потребителите;

 • Съгласно НПК при разследването на тежки престъпления по искане на съда или въз основа на разпореждане на съдия по искане на наблюдаващ прокурор, Yettel е длъжно да предостави трафични данни за период не по-дълъг от 6 месеца;

 • Съгласно Закона за защита при бедствия, при постъпил сигнал за физическо лице, което е изпаднало или може да изпадне в положение, поставящо в риск живота или здравето му, Yettel е длъжно да предостави данни за местоположението по искане на съответните органи, доколкото е получено разрешение от съда.

Обработваме лични данни на потребителите, когато съгласно приложимото законодателство сме длъжни да оказваме съдействие на компетентни държавни и/или общински органи при извършването на проверки от тях

При предоставянето на обществени електронни съобщителни услуги Yettel е обект на контрол от страна на различни държавни и общински органи – напр. Комисия за регулиране на съобщенията (КРС), Комисия за защита на потребителите (КЗП), Комисия за защита на личните данни, Национална агенция за приходите (НАП) и други. В хода на осъществяване на този контрол тези органи разполагат с правомощието да извършват проверки, както и да изискват от Yettel да предоставя намиращи се у него документи и информация. Възможно е изисканите документи и информация да съдържат лични данни на потребителите.

Виж пример

 • При постъпил сигнал или жалба на потребител КРС, КЗП и КЗЛД разполагат с правомощието да изискат от Yettel да предостави относими към случая документи и информация, които може да съдържат следните данни: основни данни, данни за договорите, данни за задълженията, данни за плащанията, както и данни за комуникация със съответния потребители;

 • При извършване на данъчна ревизия органите на НАП разполагат с правомощието да изискат от Yettel да предостави счетоводни документи, които могат да съдържат и лични данни за определени потребители.

Обработваме лични данни, тъй като съгласно приложимото законодателство сме длъжни да осигурим сигурността на нашата мрежа и информационни системи (в това число личните данни на нашите потребители)

С цел предотвратяване, установяване, разследване и/или разрешаване на: (а) уязвимости и/или пробиви в сигурността; или (б) нарушения на сигурността на лични данни, се налага в определени случаи да обработваме лични данни на потребителите.

Обработваме лични данни, за да предоставяме гаранционна поддръжка на стоки, в съответствие със законодателството за защита на потребителите

Когато даден потребител закупи стока от Yettel, съгласно законодателството за защита на потребителите, Yettel е длъжно да осигури безплатен ремонт или замяна на стоката, ако към момента на предоставянето й тя е с дефект, който се прояви до две години след предоставянето й на потребителя. За да може да изпълни това задължение, Yettel следва да обработи основните данни на потребителя (чрез които се установява правото да предяви рекламация), както и данните за съответния договор (чрез които се установява дали съответната стока е в гаранция). Виж още разкриването на данни към външни сервизни центрове.

Обработваме лични данни, за да изпълняваме задължения, произтичащи от счетоводното и данъчното законодателство

Данъчното и счетоводното законодателство в Република България изискват от Yettel да съставя определена счетоводна и търговска информация, включително да съхранява за определен срок тази информация, както и всякакви други сведения и документи от значение за данъчното облагане.

При изпълнение на това задължение съответната информация и документи, които съдържат и лични данни на потребителите, се съхраняват от Yettel за срокове, предвидени в съответните закони. Тези срокове са с голяма продължителност (например фактурите, които са документи за данъчно-осигурителен контрол, следва да се съхраняват за срок от единадесет години).

Обработваме лични данни, за да изпълняваме задълженията си за осигуряване на електронни съобщения при бедствия, при обявяване на режим "военно положение", режим "положение на война" или режим "извънредно положение, в съответствие със Закона за електронните съобщения
Обработваме лични данни, за да изпълняваме задължения, произтичащи от законодателството в сферата на електронните съобщения

Секторните закони в областта на електронните съобщения предвиждат редица задължения към предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги, каквото е и Yettel. При и по повод тяхното изпълнение е възможно Yettel да обработи лични или трафични данни на потребителите, в това число като ги предоставя на трети лица

Виж пример

 • Съгласно Закона за електронните съобщения, Yettel трябва да предостави информация относно наличието на неплатени задължения на даден потребител, когато получи искане за това от друго предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни услуги, доколкото са налице предпоставките за това;

 • Съгласно Закона за електронните съобщения, преди преобразуване на срочни договори в безсрочни и поне веднъж годишно, Yettel трябва да информира потребителите си за най-добрите тарифи за ползваните от тях услуги. При изпълнението на това задължение, въз основа на обработка на техните лични данни, Yettel преценява кои тарифи (според Yettel) са най-добри за тях и ги информира за това. (Доп. на 06.04.2023година) Обработваме данни за потреблението на ТВ услугата за целите на проверка на държавата-членка на пребиваване на потребителя. Съгласно Регламент (ЕС) 2017/1128, при сключването и подновяването на договори за ТВ услуга, Yettel следва да проверява коя е държавата членка на пребиваване на потребителя. За целта Yettel обработва информацията за адреса на потребителя, както и IP адреса му, който представлява част от данните за потребление на ТВ услугата.

Обработка на данни, необходима за защита на законни интереси на Yettel yettel.chevronDown yettel.chevronUp
Обработваме лични данни при извършването на вътрешни анализи с цел подобряване на продуктите и услугите на Yettel, за разработване на нови такива, както и за развитие и подобряване на клиентското обслужване

За да разберем нуждите на нашите потребители, за да подобрим и доразвием нашите продукти и услуги, както и за да повишим качеството на обслужването на клиенти, обработваме лични данни.

Обработваме лични данни в обобщен вид и за да установим резултатите от проведени кампании, което ни дава възможност да оценим тяхната ефективност, представянето на компанията, в това число заложените търговски цели, както и да планираме правилно бъдещите ни активности.

Обработваме лични данни на наши потребители и с цел извършването на оценка на представянето на служителите в нашите търговски обекти, в търговските обекти на наши партньори, както и в центъра за обслужване на клиенти.

Обработваме лични данни на потребителите с цел проучване на удовлетвореността на потребителите от продуктите и услугите на Yettel

С цел подобряване на продуктите и обслужването на клиентите, понякога търсим мнението на потребителите с проучвания, които изпращаме чрез кратки текстови съобщения (SMS), чрез телефонни обаждания или чрез електронна поща (в случай че потребителят е предоставил адрес на електронна поща на Yettel).

При обработване на резултатите от тези проучвания Yettel обработва следните лични данни на потребителите: основни данни; данни за договорите; данни за задълженията; обобщени данни за потреблението; данни за плащанията; данни за комуникация с потребителите. Със съгласието на потребителите, при извършването на проучвания на удовлетвореността от продуктите и услугите на Yettel, може да обработваме и техните трафични данни, данни за местоположението и данни за ползваното устройство.

Обработваме лични данни на потребителите с цел изготвяне на подходящи предложения за тях

Yettel цени времето на своите потребители и се стреми продуктите и услугите на компанията да са все по-добри и по-подходящи. Поради това обработваме посочените по-долу лични данни, за да сме в състояние да предложим този продукт или услуга, който в най-голяма степен е съобразен с нуждите и/или предпочитанията на потребителите.

За да изготвим или селектираме предложения за наши продукти или услуги, които биха били възможно най-подходящи за потребителите, обработваме следните техни лични данни: основни данни; данни за договорите; данни за задълженията; данни за плащанията; обобщени данни за потреблението; данни за комуникация с потребителите. Тези предложения са необвързващи за потребителите и не създават каквито и да било ангажименти за тях.

Стандартните предложения на Yettel, както и тези, които са изготвени или селектирани за даден потребител, могат да бъдат получени в търговски обект на Yettel, в обект от партньорската ни мрежа или чрез обаждане в Центъра за обслужване на клиенти. Предложенията могат да бъдат изпратени и под формата на директен маркетинг, освен ако съответният потребител се е отказал от получаването на маркетингови SMS, нотификации или обаждания, съгласно предвиденото в настоящата Политика за личните данни.

(Доп. на 06.04.2023 г.) За да бъдат предложенията ни още по-подходящи, при получено съгласие от потребителите обработваме и техните трафични данни, данни за местоположението и данни за ползваното устройство. За потребители на ТВ услуга, които да дали своето съгласие, за същата цел се използват и данните за потребление на ТВ услуга.

Обработваме лични данни на потребителите при осъществяване на директен маркетинг

(изм. На 21.05.2021 г., в сила от 21.06.2021 г., доп. на 06.04.2023 г.) Yettel обработва данните на потребителите, за да им съобщава за подходящи предложения за продукти и услуги на Yettel, посредством кратки текстови съобщения (SMS), чрез телефонни обаждания или чрез нотификации от мобилното приложение Yettel (за потребителите, които го ползват), чрез приложения за чат като Viber, WhatsApp и/или други или чрез електронна поща (в случай че потребителят е предоставил адрес на електронна поща на Yettel).

 • Потребителите могат по всяко време да се откажат от получаването на:
  SMS – чрез подаване на писмено заявление в търговски обект на Yettel или в обект от партньорската ни мрежа, с изпращане на безплатен SMS на кратък номер 149, чрез обаждане в Центъра за обслужване на клиенти на Yettel, на privacy.yettel.bg (достъпна при включени мобилни данни), чрез мобилното приложение Yettel или на www.yettel.bg;

 • Телефонни обаждания – чрез подаване на писмено заявление в търговски обект на Yettel или в обект от партньорската ни мрежа, чрез обаждане в Центъра за обслужване на клиенти на Yettel, на privacy.yettel.bg(достъпна при включени мобилни данни), чрез мобилното приложение Yettel или на www.yettel.bg;

 • нотификации от мобилното приложение Yettel App, чрез самото приложение.
  − (доп. на 23.03.2023 година, в сила от 06.04.2023 г.) ИнформацияСсъобщения чрез приложения за чат - чрез мобилното приложение Yettel App, търговската мрежа на Yettel, както и през настройките на съответното чат приложение; − (доп. на 23.03.2023 година, в сила от 06.04.2023 г.) Елекетронна поща - чрез мобилното приложение Yettel, в търговската мрежа на Yettel, както и чрез съответния линк за отказ, който ще се съдържа във всеки маркетингов имейл, изпратен от Yettel.

Обработваме лични данни на потребителите при прехвърляне на вземания (цесии)

В съответствие със законодателството на Република България Yettel има право да прехвърля на трети лица вземанията си към потребителите (такива вземания са например тези, които произтичат от издадени, но неплатени фактури), без да е необходимо тяхното съгласие. За тази цел се сключва договор за прехвърляне на вземания („договор за цесия“) със съответното трето лице.

При сключването на договор за цесия Yettel престава да бъде титуляр на съответното вземане, което преминава към третото лице (нов кредитор). Едно от задълженията на Yettel по договорите за цесия е на новия кредитор да бъдат предадени всички документи, които установяват прехвърлените вземания. При изпълнението на това задължение Yettel предоставя на новия кредитор лични данни за потребителите, вземанията срещу които са предмет на договора за цесия.

При сключването на договори за цесия съответните потребители ще бъдат надлежно уведомени за това от името на Yettel.

Обработваме лични данни, когато това е необходимо за уреждането на правни спорове.

Понякога, за да упражни свои права или законни интереси, е възможно да се наложи Yettel да обработи лични данни на определени потребители, за да отправи извънсъдебна претенция или да заведе дело срещу:

 • трети лица, от които Yettel е получило лични данни за съответните потребители в съответствие с настоящата Политика за личните данни; или

 • трети лица, на които Yettel е разкрило лични данни за съответните потребители в съответствие с настоящата Политика за личните данни,

Съответно, възможно горепосочените лица, а и самите потребители, да отправят извънсъдебна претенция или да заведат дело срещу Yettel. В такива случаи е възможно да се наложи Yettel да обработи лични данни на определени потребители, за да може да бъде организирана и проведена защитата по съответната претенция или дело (по този начин Yettel цели да се предпази от неправомерни посегателства срещу своето имущество и/или репутация).

Видът и обемът на обработваните лични данни зависят от естеството на отправените извънсъдебни претенции или заведените дела.

Виж пример

 • Потребител претендира по съдебен ред, че сумите, които са начислени във фактурата му/й, не са дължими. Това налага Yettel да извърши вътрешна проверка по случая, за да се установи основателността на претенцията на потребителя, както и да представи необходимите доказателства пред съда (напр. договори, фактури, резултати от измервания и т.н.);

 • Компетентен орган, на когото Yettel е отказало да представи данни за потребител, санкционира Yettel и Yettel оспорва по съдебен път наложената санкция, което налага обработка на личните данни за съответния потребител и предоставянето на доказателства пред съответния съд. (Доп. на 23.03.2023 година, в сила от 06.04.2023 г.) Обработваме лични данни за целите на оценка на риска Обработваме лични данни с цел предварителна оценка на риска преди сключване на договор и предоставянето на устройство към него. Оценката на риска е необходима, за да може Yettel да ограничи риска от злоупотреби и/или неплащане на задължения по сключените договори.

Обработка на данни въз основа на съгласие, дадено от потребителите yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Възможно е да обработваме лични данни на потребителите и за други цели, при получено съгласие от потребителите. Даденото съгласие може да бъде оттеглено по всяко време от потребителите, напълно безплатно, по някой от следните начини: чрез подаване на писмено заявление в търговски обект на Yettel или в обект от партньорската ни мрежа, на privacy.yettel.bg (достъпна при включени мобилни данни), мобилното приложение Yettel или на www.yettel.bg.

Оттеглянето на съгласието не засяга:

 • законосъобразността на обработването на лични данни, основано на оттегленото съгласие, преди неговото оттегляне; и

 • обработката на лични данни за цели, за които не се изисква съгласие съгласно предвиденото в настоящата Политика за личните данни.
  Актуална информация за случаите, при които Yettel обработва данни на потребителите въз основа на съгласие, може да бъде намерена на следната интернет страница: www.yettel.bg/privacy.