Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

 • Privacy
 • Дефиниции на лични данни

Дефиниции на лични данни

Лични данни yettel.chevronDown yettel.chevronUp

На практика, това е всяка информация, която идентифицира конкретно физическо лице или която се отнася до физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко. Видовете лични данни, предмет на настоящата Политика, са: основни данни; трафични данни или данни за потреблението; данни за местоположението; данни, които се предоставят при сключването на договор; данни за договорите; данни за задълженията; данни за потреблението; данни за плащанията; данни за комуникация с потребителите.

Основни данни yettel.chevronDown yettel.chevronUp
 • Три имена;

 • Единен граждански номер;

 • Дата на раждане;

 • Постоянен адрес;

 • Пол;

Трафични данни или данни за потреблението yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Това са данните, автоматично генерирани от електронната съобщителна мрежа, които се обработват, за да може дадено съобщение да бъде пренесено по мрежата или пък са необходими за таксуване, формиране на сметките на потребителите и за доказване на тяхната достоверност.

 • Такива данни са:
  Данни за проведени входящи и изходящи телефонни разговори, които включват дата, час, продължителност и телефонни номера;

 • Данни за изпратени и получени кратки текстови съобщения, които включват дата и час на изпращане/получаване и телефонни номера;

 • Данни за проведени сесии мобилен интернет, които включват IP адреси, вид на връзката (например видео стрийминг, електронна поща и др.), начало и край на сесията, обем на свалени и качени данни, скорост на връзката и др.

Данни за използваното устройство yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Това са данни за марката, модела, серийния номер и версията на операционната система на устройството, което се използва от потребителя.

Данни за местоположението yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Данни, които се обработват в електронна съобщителна мрежа, които показват приблизителното географско местоположение на  мобилното устройство на даден потребител. Фактът, че мобилният Ви телефон е в обхвата на конкретна базова станция от нашата мобилна мрежа, е пример за данни за местоположението.

5а. (доп. на 06.04.2023 г. ) Данни за потреблението на ТВ услуга

Информация за това какво, кога и как гледате – например кои канали, предавания, филми или сериали сте гледали, колко време сте ги гледали, дали и как сте използвали функциите за пауза, гледане на запис, превъртане и други. Когато ползвате ТВ услугата чрез приложение, инсталирано на смарт телевизор или друго устройство, в тази информация се съдържат и данни за него - марка, модел, сериен номер и версия на операционна система.

Данни, които се предоставят при сключването на договор yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Лични данни, които потребителите е нужно да предоставят на Yettel, за сключване на договор или за регистрация на предплатена карта. Предоставянето им е доброволно, но без тях Yettel не може да сключи договора или да регистрира предплатена карта.

 • Такива данни са:
  Имена на потребителя;

 • Единен граждански номер (за български граждани);

 • (доп. на 21.05.2021 г., в сила от 21.06.2021 г.) Дата на раждане (за чуждестранни лица);

 • Личен номер (за чуждестранни лица);

 • Постоянен адрес (потребителят може да предостави, доброволно и по свой избор, и адрес за получаване на фактури, в случай че същият е различен);

 • (изм. на 21.05.2021 г., в сила от 21.06.2021 г.) Данни от документ за самоличност – вид (лична карта, паспорт или др.), номер, дата и място на издаване, издаващ орган;

 • Данни за пълномощник (ако договорът се сключва от пълномощник) и за неговото пълномощно;

 • (доп. на 21.05.2021 г., в сила от 21.06.2021 г.) Имейл адрес – при сключване на сделки в електронния магазин на Yettel.

Данни за договорите yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Това са данни за предмета, условията и срока на договорите, които Yettel сключва с потребителите, както и за условията за регистрирани предплатени карти, в това число за поръчки и покупки на допълнителни пакети. Такива данни са:

 • Вид договор (напр. договор за мобилни услуги, допълнително споразумение, договор за лизинг или др.);

 • Номер на договора и дата на сключване;

 • Дата на влизане в сила и срок на договора;

 • Дата на регистрация и активация на предплатена карта;

 • Срок на валидност на предплатена карта, в това число на кредита по нея;

 • Срок на валидност на допълнителен пакет;

 • Клиентски номер (отм. на 21.05.2021 г., считано от 21.06.2021 г.);

 • Предоставени телефонни номера, съответно номера на СИМ карти;

 • Предоставени стоки – вид, марка, модел, уникален номер (IMEI или сериен номер);

 • Приложим абонаментен план, в това число условията по него;

 • Приложим предплатен план/пакет, в това число условията по него;

 • Приложим допълнителен пакет, в това число условията по него;

 • Предоставяни услуги, в това число допълнителни такива;

 • Размер на месечна такса (стандартна и/или промоционална);

 • Избрана от потребителя дата за издаване на фактури;

 • Размер на месечни лизингови вноски (при договори за лизинг);

 • Погасителен план (при договори за лизинг);

 • Размер на кредитен лимит;

 • Права и задължения на страните;

 • Информация за търговския обект, в който се сключва договорът или се регистрира предплатената карта, и др.

 • (доп. на 21.05.2021 г., в сила от 21.06.2021 г.) Данни за посочено лице за контакт, в случай че потребителят посочи такова – тези данни могат да включват имена, телефонен номер и имейл адрес;

 • (доп. на 21.05.2021 г., в сила от 21.06.2021 г.) Имейл адрес – за достъп до дигитални канали на Yettel и/или за получаване на документи по чл. 260, ал. 2 и чл. 261а от Закона за електронните съобщения.

Данни за задълженията yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Това са данни за задълженията на потребителите във връзка с договори, сключени с Yettel, и предоставени услуги.

Такива данни са:

 • Информация за издадени фактури – дата, номер, падеж, дължими суми и др.;

 • Информация за предходни и текущи задължения;

 • Информация за начислени неустойки;

 • Информация за изпратени предупредителни съобщения или писма във връзка със задълженията на потребителите;

 • Информация за достигане или изчерпване на кредитен лимит;

 • Информация за спиране на възможността на потребителите да осъществяват изходящи повиквания с оглед неплатени задължения към Yettel;

 • Информация за ограничаване и/или спиране достъпа на потребителите до услуга/-и, с оглед неплатени задължения към Yettel;

 • Информация за отсрочване или разсрочване на задълженията на потребителя;

 • Информация за прекратяване на договорите с потребителите поради неплащане на задължения;

 • Информация за предприети действия по извънсъдебно или съдебно събиране на задължения на потребителите и др;

 • Информация за прехвърляне (цедиране) на дължими от потребителите суми на трети лица и др.

Обобщени данни за потреблението yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Това са обобщени данни за потреблението на даден потребител през един или повече отчетни периоди. Тези данни се прилагат и към фактурите на всеки потребител. Обобщените данни за потреблението се наричат също „данни, необходими за изготвяне на абонатните сметки“.

Такива данни са:

 • Вид на използваните услуги (напр. телефонни обаждания, мобилен интернет и др.);

 • Общ размер на използвания мобилен интернет (в МВ), в това число каква част от него е от пакет;

 • Общ размер на изходящите разговори към национални мобилни и/или фиксирани мрежи (в минути), в това число каква част от тях са от пакет;

 • Общ размер на изходящи международни разговори и/или разговори в роуминг (в минути), в това число каква част от тях са от пакет

 • Общ размер на изходящите разговори в мрежата на Yettel (в минути), в това число каква част от тях са от пакет;

 • Общ брой на изпратени кратки текстови съобщения и др.

Данни за плащанията yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Това са данни за историята на плащанията на потребителите във връзка с договори, сключени с Yettel.

 • Такива данни са:
  Вид на плащането (напр. заплащане на задължение по издадена фактура, презареждане на предплатена карта, внасяне на гаранционен депозит или др.);

 • Дата на плащане или презареждане;

 • Място на плащане или презареждане (напр. търговски обект на Yettel, обект на партньор или др.)

 • Размер на платената сума и задължение, към което се отнася плащането;

 • Размер на презаредената сума – за предплатени карти;

 • Начин на плащане (напр. плащане в брой, с дебитна или кредитна карта, чрез директен дебит или др.);

 • Начин на презареждане на предплатена карта (електронно презареждане, ваучер, в търговски обект или др.);

 • Информация за дебитна/кредитна карта, номер на банкова сметка или друга банкова/платежна информация (при безкасови плащания).

(доп. на 28.11.2022 г, в сила от 01.12.2022 г.) Данни за комуникация с потребителите yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Това са данни, които се обработват във връзка с комуникацията между Yettel и неговите потребители под формата на запитвания, жалби, заявления, молби или рекламации на потребителите, при извършване на проучвания на удовлетвореността, при обаждания/съобщения във връзка с ползваните услуги, при заявен интерес за продукти/услуги на Yettel или др. Такива са и данните, които се генерират автоматично, когато потребителите извършват справки, отнасящи се за продуктите и услугите на Yettel, чрез каналите за самообслужване на Yettel.

Такива данни са:

 • Данни за потребителя;

 • (доп. на 21.05.2021 г., в сила от 21.06.2022 г., изм. на 06.04.23 г.) Данни за контакт (например адрес на електронна поща, телефонен номер, адрес, или др.) или с посочено от него лице за контакт;

 • Вид на комуникацията (писмено запитване, заявление, жалба, писмо, запитване през онлайн форма или през мобилно приложение, имейл, телефонно обаждане, кратко текстово съобщение или др.);

 • Дата на изпращане или получаване на комуникация (например дата на входящо или изходящо обаждане, дата на получаване на запитване, жалба, рекламация или съобщение, дата на изпращане на съобщение, писмо или др.;

 • Информация, съдържаща се в съответната комуникация (например съдържание на запитване/жалба на потребител, приложени документи, съдържание на отговора или справката, изготвени от Yettel) и др.

Обработка на лични данни yettel.chevronDown yettel.chevronUp
Обработка на лични данни представлява всяко използване на лични данни.

Обработка на лични данни са действията по:

 • Събиране;

 • Записване;

 • Съхранение;

 • Преглеждане;

 • Проверка;

 • Промяна;

 • Извличане;

 • Разкриване;

 • Ограничаване;

 • Изтриване;

 • Унищожаване и др.

Yettel yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Yettel България ЕАД, ЕИК 130460283, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1766, ж.к. „Младост” 4, Бизнес Парк София, сграда 6.
В настоящата Политика за личните данни, използването на местоименията „Ние“, „Нас“ или „Нашите“ също ще означава „Йеттел България“ ЕАД.

Потребител yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Физическо лице, което:

 • има право да получава услуги от „Yettel България“ ЕАД на база на индивидуален договор, или под формата на предплатени услуги;

 • е сключило договор за лизинг с Yettel;

 • ползва електронни съобщителни услуги, предоставяни от „Yettel България“ ЕАД;

 • е закупило стока от Yettel – например в търговски обект или в електронния магазин;

 • е сключило друг вид договор с Yettel.

Анонимизиране на лични данни yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Анонимизирането е операция, която е алтернативна на изтриването или унищожаването на лични данни. При нея окончателно и безвъзвратно се премахват всички елементи, които пряко или непряко идентифицират дадено лице. Анонимизираните данни не представляват лични данни.

Виж пример

Ако личните данни, с които разполагаме за даден потребител са следните:
Име: Иван Иванов;
Възраст: 43 години;
Адрес: Град София, ул. 99-та, блок 1083, ап. 100,

след извършена операция по анонимизиране, те могат да изглеждат така:
Име: ****;
Възраст: 40-60 години;
Адрес: гр. София.

Ограничаване на обработването на лични данни yettel.chevronDown yettel.chevronUp

При ограничаване на обработването, Yettel може единствено да съхранява съответните лични данни, освен ако: (а) потребителят е дал своето съгласие; или (б) обработката на данни е необходима за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; (в) обработката на данни е необходима за защита на правата на друго физическо лице; или (г) са налице важни основания от обществен интерес за Република България или за ЕС.

Виж повече

Общи условия на Yettel yettel.chevronDown yettel.chevronUp
Общи условия са всички Общи условия за ползване на услугите, предоставяни от Yettel.

Виж пример

 • Общи условия на Yettel България ЕАД за взаимоотношения с потребителите на мобилни електронни съобщителни услуги;

 • Общи условия на Yettel България ЕАД за взаимоотношения с потребителите на фиксирани телефонни услуги и др.