Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

  • Privacy
  • Категории лица, на които разкриваме лични данни по смисъла на политиката за лични данни за мобилното приложение Yettel

Категории лица, на които разкриваме лични данни по смисъла на политиката за лични данни за мобилното приложение Yettel

Обработващи лични данни yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Обработващите лични данни са лица, които обработват лични данни от името и по възлагане на Yettel въз основа на писмено споразумение. Те нямат право да обработват предоставените им лични данни за цели, различни от изпълнението на работата, която им е възложена от Yettel. Обработващите са длъжни да спазват всички инструкции на Yettel.

Yettel предприема необходимите мерки, за да осигури, че ангажираните обработващи спазват стриктно законодателството за защита на личните данни и инструкциите на Yettel, както и че същите са предприели подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни.

Примери за обработващи лични данни:

  • Доставчици на услуги по внедряване и/или поддръжка на информационни системи, които понякога е необходимо да достъпят лични данни, които се обработват в съответните системи, за целите на достъпа до и функционирането на Приложението;

  • Доставчици на електронни удостоверителни услуги, в случай на използване на електронен подпис за подписване на документи, свързани с продуктите и услугите на Yettel (ако е приложимо;

  • Адвокатски кантори, счетоводни къщи или други доставчици на консултантски услуги.

Партньори на Yettel yettel.chevronDown yettel.chevronUp

За да може да предостави достъпа до Приложението и определени услуги чрез него, Yettel сключва договори с трети лица (партньори). Във връзка с това понякога е необходимо на съответните партньори да бъдат предоставяни лични данни на потребителите на Yettel app.

Виж пример

Примери:

  • (Изм. и доп. на 20.03.2019 година, отм. на 13.10.2020 година).

Банки и платежни институции yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Във връзка с обслужването на плащания на потребителите на Yettel app, извършени чрез Приложението, е необходимо да се осъществи обмен на данни между Yettel и съответната банка или платежна институция.

Компетентни органи yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Предоставянето на данни на компетентни органи е описано по-горе.

Трети лица във връзка с преобразуване (напр. сливане или вливане) или прехвърляне на предприятие yettel.chevronDown yettel.chevronUp

В случай на преобразуване на Yettel, както и в случай на прехвърляне на активи в съответствие с приложимото законодателство, е възможно личните данни на потребителите на MyTelenor, администрирани от Yettel, да бъдат предоставени на трето лице – правоприемник.

(Доп. на 17.06.2020 година) Застрахователи yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Във връзка със застраховката при пътуване в чужбина „Смарт Турист“ е необходимо да се осъществи обмен на данни между Yettel и Чъбб Юръпиън Груп СЕ