Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

 • Privacy
 • Дефиниции по смисъла на политиката за лични данни при осъществяване на контрол на достъпа

Дефиниции по смисъла на политиката за лични данни при осъществяване на контрол на достъпа

Лични данни yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. Специфичните признаци са признаци, свързани с физическа, физиологична, генетична, психическа, психологическа, икономическа, културна, социална или друга идентичност на лицето.

Виж повече

Видовете лични данни, предмет на настоящата Политика са:

 • Име, презиме и фамилия на посетителя;

 • Организация, от името на която (или по възложение на която) лицето посещава обект на Yettel (доколкото е приложимо);

 • Телефонен номер (при еднократно посещение на обекти, които са класифицирани като такива от стратегическо значение за националната сигурност съгласно действащото законодателство);

 • Информация за предоставена карта за достъп (ако такава е предоставена на посетителя);

 • Логове (ако на посетителя е предоставена карта за достъп);

Обработка на лични данни yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Обработка на лични данни представлява всяко използване на лични данни. Такива са например действията по:

 • Събиране;

 • Записване;

 • Съхранение;

 • Промяна;

 • Извличане;

 • Разкриване;

 • Ограничаване;

 • Изтриване;

 • Унищожаване и др.

Yettel, „Ние“, „Нас“ или „Нашите“ yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Yettel България ЕАД, ЕИК 130460283, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1766, ж.к. „Младост” 4, Бизнес Парк София, сграда 6

Обект yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Означава сграда, офис, помещение или техническо съоръжение на Yettel, в който се осъществява контрол на достъпа съгласно тази Политика

Посетител yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Означава физическо лице, което посещава обект, където се осъществява контрол на достъпа.

Посетители по смисъла на тази Политика могат да бъдат потребители, служители на доставчици и партньори, длъжностни лица и др.

Политика yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Означава настоящата Политика за личните данни на „Yettel България“ ЕАД при осъществяването на контрол на достъпа, в това число нейните последващи изменения и/или допълнения.

Магнитна карта за достъп или Карта за достъп yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Карта, осигуряваща достъп до определени зони и/или помещения в обекти, където се осъществява контрол на достъпа

Логове yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Това са записи, които се генерират автоматично от системите за контрол на достъпа. В тези записи се съдържа информация за всички събития при използването на предоставена от Yettel карта за достъп от страна на посетител, като например:

 • Вид на събитието (напр. вход или изход, неуспешен опит за вход или изход и др.);

 • Информация за зоната и/или помещението, във връзка с която/което се генерира събитието;

 • Дата и час на събитието;

 • Идентификатор на използваната карта и др.

Дневник на посетители yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Това е регистър на лицата, поискали достъп до обекти, където се осъществява контрол на достъпа.