Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

  • Privacy
  • Права на физическите лица във връзка с обработването на лични данни

Права на физическите лица във връзка с обработването на лични данни

Обща информация за правата на физическите лица yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Yettel предприема действия по искане на физическо лице да упражни право по настоящия раздел, само ако е в състояние да идентифицира съответното лице.

Прочети повече

Ако целите, за които Yettel обработва лични данни, не изискват или вече не изискват идентифициране на дадено физическо лице, Yettel няма задължение да поддържа, да се сдобие или да обработи допълнителна информация, за да идентифицира лицето с единствената цел да предприеме действия въз основа на искане на това лице.

Yettel уведомява физическите лица за предприетите действия в срок до един месец от получаване на искането, като в определени случаи този срок може да бъде удължен с до два месеца.

Прочети повече

Yettel предоставя на физическите лица информация относно действията, предприети във връзка с техния искания за упражняване на права по настоящия раздел без ненужно забавяне и във всички случаи в срок до един месец от получаване на искането. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията. Yettel информира съответното лице за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочва и причините за забавянето.

При отказ да бъде изпълнено искане, Yettel уведомява съответните физически лица за техните права.

Прочети повече

Ако Yettel не предприеме действия по искането на дадено физическо лице, Yettel го уведомява без забавяне най-късно в едномесечен срок от получаване на искането за причините да не предприеме действия, както и за възможността за подаване на жалба до Комисия за защита на личните данни и търсене на защита по съдебен ред.

В определени случаи Yettel може да иска допълнителна информация за потвърждаване на самоличността на физическите лица.

Прочети повече

В случай че Yettel има основателни опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искане по този раздел, Yettel може да поиска предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на лицето.

Предприемането на действия от страна на Yettel при и по повод подадени искания за упражняване на права по този раздел е напълно безплатно за лицата, освен ако исканията са явно неоснователни или прекомерни.

Прочети повече

Действията, които Yettel предприема при и по повод упражняването на правата на Участниците, са напълно безплатни. Когато искането на дадено лице е явно неоснователно или прекомерно (например поради своята повторяемост), Yettel има право, по свое усмотрение: (а) да откаже да изпълни искането; или (б) да изиска заплащането на разумна такса, определена на база на административните разходи, необходими за предоставяне на исканата информация или за предприемането на исканите действия.

Участниците имат право на достъп до личните данни, отнасящи се за тях yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Участниците в Кампанията имат право да получат от Yettel информация дали се обработват лични данни, свързани с тях. Ако това е така, Участниците имат право да получат достъп до съответните данни.

В определени случаи Участниците имат право да изискат изтриване на личните данни, отнасящи се за тях: yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Участниците имат правото да поискат от Yettel изтриване на свързаните с тях лични данни, в следните случаи:

  • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани;

  • Участникът е оттеглил своето съгласие, върху което се основава обработването на лични данни, и няма друго правно основание за обработването на същите;

  • Участникът е възразил срещу обработването на лични данни, което се основа на законен интерес на Yettel, освен ако има други законни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на потребителя, или обработването на данни е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

  • Участникът е възразил срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг и няма други законни основания за обработването на тези данни;

  • личните данни, отнасящи се за съответния Участник, са били обработвани незаконосъобразно;

  • личните данни трябва да бъдат изтрити от Yettel с оглед спазването на правно задължение, произтичащо от правото на Република България или от правото на Европейския съюз.

В определени случаи Участниците имат право да искат ограничаване на обработването на лични данни, отнасящи се за тях yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Участниците имат правото да поискат от Yettel да ограничи обработването на свързаните с тях лични данни, в следните случаи:

  • обработването е неправомерно, но Участникът не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;

  • Участникът е възразил срещу обработване на лични данни, основано на законен интерес на Yettel, в очакване на проверка дали законните основания на Yettel имат преимущество пред интересите на Yettel.

В определени случаи Участниците имат право на възражение срещу обработването на лични данни, отнасящи се за тях yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Участниците в Кампанията имат право, по всяко време и на основания, свързани с тяхната конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до тях, когато Yettel обработва техните данни за защита на свои законни интереси.

В зависимост от естеството на възражението и обстоятелствата, изложени от съответния Участник, Yettel ще извърши вътрешна проверка относно възражението и ще се произнесе по него в съответствие с този раздел, като уведоми потребителя.

Участниците имат право на жалба до надзорен орган за защита на личните данни yettel.chevronDown yettel.chevronUp

(Изм. на 02.12.2021 година, в сила от 02.12.2021 година) Участниците в Кампанията имат право да подават жалби или сигнали до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), в случай че според тях Yettel нарушава законодателството за защита на личните данни. Инструкции за подаването на жалби са публикувани на уеб-сайта на КЗЛД: www.cpdp.bg

Участниците в Кампанията могат да подават жалби и пред други надзорни органи на територията на Европейския съюз, съгласно предвиденото в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.