Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

  • Privacy
  • Категории лица, на които разкриваме личните данни на участниците

Категории лица, на които разкриваме личните данни на участниците

Обработващи лични данни yettel.chevronDown yettel.chevronUp

(Изм. на 02.12.2021година, в сила от 02.12.2021 година) Обработващите лични данни са лица, които обработват лични данни от името и по възлагане на Yettel въз основа на писмено споразумение. Те нямат право да обработват предоставените им лични данни за цели, различни от изпълнението на работата, която им е възложена от Yettel. Обработващите са длъжни да спазват всички инструкции на Yettel.

Yettel предприема необходимите мерки, за да осигури, че ангажираните обработващи спазват стриктно законодателството за защита на личните данни и инструкциите на Yettel, както и че същите са предприели подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни.

Примери за обработващи:

  • Доставчици, които предоставят на Yettel услугата „контактен център“ (contact center или call center);

  • Доставчици, които предоставят на Yettel услуги по организиране и/или провеждане на Кампании (напр. рекламни агенции);

  • Доставчици на услуги по внедряване и/или поддръжка на информационни системи, които понякога е необходимо да достъпят лични данни, които се обработват в съответните системи, за целите на провеждане на Кампаниите;

Доставчици на куриерски услуги yettel.chevronDown yettel.chevronUp

(Доп. на 02.12.2021 година, в сила от 02.12.2021 година) Това са пощенски оператори, на които Yettel може да възложи предаването на награди на спечелилите Участници, във връзка с което им предоставя определени данни за тях. Лицензираните пощенски оператори са независими администратори на лични данни, които обработват получените данни в съответствие с приложимите към дейността им нормативни изисквания и съгласно техните известия/политики за поверителност.

Компетентни органи yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Разкриването на данни на компетентни органи е описано по-горе в настоящата Политика.

Партньори yettel.chevronDown yettel.chevronUp

(Изм. на 02.12.2021 година, в сила от 02.12.2021 година) Това са организации, с чието съдействие Yettel организира и/или провежда определени Кампании (напр. компании, които предоставят награди за печелившите Участници). Предоставянето на данни на такива организации може да се извършва само при Кампании, при които се изисква регистрация от Участниците.