Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

 • Privacy
 • Как обработваме личните данни на участниците

Как обработваме личните данни на участниците

Обработка на данни, необходима за участие в Кампания yettel.chevronDown yettel.chevronUp

(Изм. и доп. на 02.12.2021 година, в сила от 02.12.2021 година) За да участва в Кампания, е необходимо: (i) Участникът да предостави свои лични данни и да се регистрира в нея – в случай че за Кампанията е необходима регистрация; или (ii) да обработим данни за услугите и продуктите на Yettel, когато за Кампанията не е необходима предварителна регистрация от лицето. Предоставянето на тези данни ни позволява:

 • да идентифицираме съответния Участник;

 • да установим дали Участникът отговаря на Условията на Кампанията.
  Важно е да се отбележи, че при провеждане на Кампании, за които не се изисква регистрация от Участниците (т.е. когато съответната Кампания се провежда спрямо потребители на продукти и услуги на Yettel), Yettel ще обработва данните на Участниците въз основа на неговия легитимен интерес, който се изразява в увеличаване на клиентската удовлетвореност и промотиране на бранда на дружеството.

(Изм. и доп. на 02.12.2021 година, в сила от 02.12.2021 година) Когато дадена Кампания изисква регистрация от Участник, предоставянето на имената, данни за възраст (ако за участие в дадена Кампания е предвидена минимална възраст) и данните за комуникация са задължителни условия за участието в дадена Кампания. В случай че дадено лице откаже да ги предостави, Yettel няма да го допусне до участие в съответната Кампания (в това число до разпределението на награди, в случай, че такива са предвидени за нея).
Когато Кампанията не изисква регистрация от Участник, без обработката на основните данни и данните за услугите и продуктите на Yettel е невъзможно да се прецени дали дадено лице отговаря на критериите за участие, предвидени в Условията, поради което би било невъзможно да го включим като Участник в нея, което пък от своя страна би го лишило от възможността да спечели съответните награди (ако такива са предвидени).

Обработка на данни, необходима за осъществяване на контакт с Участниците в Кампании yettel.chevronDown yettel.chevronUp

За да можем да се свързваме с Участниците в дадена Кампания, е необходимо да обработим отнасящите се за тях данни за комуникация.

Виж пример

Примери:

 • Обработваме данни за комуникация на Участник, който е заявил интерес към покупка или лизинг на дадено устройство преди официалния старт на продажбите от Yettel за България, за да го уведомим за приложимите условия за покупка или лизинг;

 • Обработваме данни за комуникация на Участник, който се е регистрирал за участие в Кампания с награди, за да го информираме, че е определен за печеливш, съответно за да можем да организираме получаването на наградата.

Обработка на данни, необходима за определяне на печеливши Участници yettel.chevronDown yettel.chevronUp

(Изм. и доп. на 02.12.2021 година, в сила от 02.12.2021 година) Когато Условията на дадена Кампания предвиждат разпределяне на награди, обработваме следните данни за Участниците:

 • основни данни;

 • данни за услугите и продуктите на Yettel

 • данни, които се предоставят при участие в Кампанията (напр. снимки, видеоклипове и др.).

Обработката на тези данни е необходима, за да можем да определим печелившите Участници съгласно Условията на съответната Кампания (например, за да изтеглим печелившите на случаен принцип чрез томбола или за да извършим класация).

Обработка на данни, необходима за получаване на награди от печелившите Участници yettel.chevronDown yettel.chevronUp

(Изм. на 02.12.2021 година, в сила от 02.12.2021 година) Когато Условията на дадена Кампания предвиждат разпределяне на награди, обработваме следните данни на печелившите Участници:

 • Основни данни;

 • Данни за комуникация;

 • Данни във връзка с награждаване;

Обработката на тези данни е необходима, за да можем да изпълним ангажимента си да предоставим награда съгласно Условията на съответната Кампания.

Обработка на данни, необходима за изпълнение на нормативни задължения yettel.chevronDown yettel.chevronUp

(Изм. на 02.12.2021 година, в сила от 02.12.2021 година)В определени случаи приложимото национално и европейско законодателство изисква от нас да обработваме лични данни за Участниците, за да изпълним свои нормативни задължения.

Например, за да изпълним свои законови задължения:

 • В случаите, при които стойността на дадена награда надхвърля необлагаемия минимум по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), трябва да обработим лични данни на печелившия Участник, за да му изготвим и предоставим служебна бележка;

 • Оказваме съдействие на компетентни държавни и/или общински органи (например Национална агенция за приходите, Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на личните данни и др.), които имат правомощие да изискат от Yettel да предостави информация и/или документи, съдържащи лични данни за Участници в Кампании.

Обработка на данни въз основа на съгласие, дадено от Участниците yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Възможно е да обработваме лични данни на Участниците и за други цели, при получено съгласие от тях. Даденото съгласие може да бъде оттеглено по всяко време от Участниците, напълно безплатно.

Оттеглянето на съгласието не засяга:

 • законосъобразността на обработването на лични данни, основано на оттегленото съгласие, преди неговото оттегляне;

 • обработката на лични данни за цели, за които не се изисква съгласие съгласно предвиденото в настоящата Политика за личните данни;

 • обработката на данни за имената на Участника в съдържание, в случай че него пост е споделен в социална/-и мрежа/-и и попада под политиката на обработка на личните данни на съответната социална мрежа.