Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

 • Privacy
 • Дефиниции по смисъла на политиката за лични данни при кампании

Дефиниции по смисъла на политиката за лични данни при кампании

Лични данни yettel.chevronDown yettel.chevronUp

На практика, това е всяка информация, която идентифицира конкретно физическо лице или се отнася до физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко.

(Изм. и доп. на 02.12.2021 година, в сила от 02.12.2021 година) Видовете лични данни са: Основни данни; Данни относно услугите и продуктите на Yettel; Данни за комуникация с Участниците; Данни във връзка с награждаване на Участници; Данни които се предоставят при участие в Кампания.

Основни данни за регистрация yettel.chevronDown yettel.chevronUp

(Изм. на 02.12.2021 година, в сила от 02.12.2021 година) Основни данни
Основни данни са:

 • Три имена;

 • Възрастова граница, в случай че има определена такава в правилата и условията за провеждане на Кампанията.

 • Други данни, предвидени в конкретната Кампания.

Данни относно услугите и продуктите на Yettel yettel.chevronDown yettel.chevronUp

(Доп. на 02.12.2021 година, в сила от 02.12.2021 година)
(Доп. на 02.12.2021 година, в сила от 02.12.2021 година) Това са данни за физически лица, които Yettel обработва съгласно Политиката за лични данни на „Yettel България“ ЕАД, публикувана на www.telenor.bg/privacy, с изключение на трафичните данни (данни за потреблението), данните за използваното устройство и данните за местоположението.

Данни за комуникация с Участниците yettel.chevronDown yettel.chevronUp

(Доп. на 02.12.2021 година, в сила от 02.12.2021 година) Това са данни, които се обработват във връзка с комуникацията между Yettel и Участниците в Кампанията, с оглед конкретните условия на същата. Такива са например техни имейл адреси, адреси и/или телефонни номера. Важно е да посочим, че при Кампании, които не изискват регистрация от Участниците (когато същите са потребители на услуги и продукти на Yettel), номерата, адресите и/или имейл адресите на Участниците могат да бъдат получени от Данните относно услугите и продуктите на Yettel.

Пример: В случай че някои от Участниците в Кампания, свързана с разпределение на награда, са изтеглени и определени за печеливши в Кампанията Yettel ще се свърже с тях чрез обаждания/съобщения във връзка с получаване на съответната обявена награда.

Прочети повече

(Изм. на 02.12.2021 година, в сила от 02.12.2021 година) Такива данни са:

 • Основни данни;

 • Информация за контакт с Участника (например адрес на електронна поща, телефонен номер) и други;

Данни във връзка с награждаване на Участници yettel.chevronDown yettel.chevronUp

(Изм. на 02.12.2021 година, в сила от 02.12.2021 година) Това са данни, които се обработват при провеждането на Кампании, за които е предвиден награден фонд. Обработката им е необходима с цел изпращане или получаване на съответната награда на/от изтегления и определен печеливш Участник за нея. Това са и данните, които се обработват с цел изготвяне и издаване на служебна бележка в съответствие с данъчното законодателство, както и за съхранението на екземпляр от нея в предвидените в нормативни актове срокове.

Прочети повече

(Изм. на 02.12.2021 година, в сила от 02.12.2021 година) Такива данни са:

 • Имена на избрания печеливш Участник;

 • ЕГН, Личен номер (за чуждестранни лица) – при необходимост от издаване на служебна бележка за наградата;

 • Адрес за получаване на наградата/посочване на адрес на търговски обект и Служебната бележка.

 • Данни за пълномощник (ако наградата се получава от пълномощник) и за неговото пълномощно.

Данни, които се предоставят/използват при участие/включване в Кампания yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Лични данни, които Участниците избират сами да предоставят на Yettel, за да участват в Кампания или Yettel е посочило, като необходими за включване в Кампанията. Предоставянето им е доброволно, но без тях Yettel може да откаже участие в Кампанията и/или разпределението на обявените в съответната Кампания награди.

Прочети повече

(Изм. на 02.12.2021 година, в сила от 02.12.2021 година) Такива данни са:

 • Снимков материал, видеоклип и др., в зависимост от Условията на Кампанията.

Кампания yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Кампании са отделно организирани инициативи на Yettel с ясно определени цел и период на провеждане, например такива, които са свързани с предварително заявяване на желание за покупка/ получаване на лизинг на устройства, участие в кампании за спечелване на награди, участие в различни инициативи на Yettel без награден фонд и др.

Обработка на лични данни yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Обработка на лични данни представлява всяко използване на лични данни.

Обработка на лични данни са например действията по:

 • Събиране;

 • Записване;

 • Съхранение;

 • Промяна;

 • Извличане;

 • Разкриване;

 • Ограничаване;

 • Изтриване;

 • Унищожаване и др.

Yettel yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Yettel България ЕАД, ЕИК 130460283, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1766, ж.к. „Младост” 4, Бизнес Парк София, сграда 6

Участник yettel.chevronDown yettel.chevronUp

(Изм. и доп. на 02.12.2021 година, в сила от 02.12.2021 година) Физическо лице: (i) което се е регистрирало за участие или е заявило по друг начин участие в Кампания; (ii) чийто данни се обработват от Yettel съгласно Политиката за лични данни на „Yettel България“ ЕАД, публикувана на www.yettel.bg/privacy, във връзка с продукти и/или услуги на Yettel и което отговаря на критериите за участие, предвидени в предварително оповестените от Yettel Условия, поради което е включено в нея от Yettel без регистрация.

Анонимизиране на лични данни yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Анонимизирането е операция, която е алтернативна на изтриването или унищожаването на лични данни. При нея окончателно и безвъзвратно се премахват всички елементи, които пряко или непряко идентифицират дадено лице. Анонимизираните данни не представляват лични данни.

Виж пример

Пример:
Ако личните данни, с които разполагаме за даден Участник са следните:
Име: Иван Иванов;
Възраст: 43 години;
Адрес: Град София, ул. 99-та, блок 1083, ап. 100,
след извършена операция по анонимизиране, те могат да изглеждат така:
Име: ****;
Възраст: 40-60 години;
Арес: гр. София.

Ограничаване на обработването на лични данни yettel.chevronDown yettel.chevronUp

При ограничаване на обработването, Yettel може единствено да съхранява съответните лични данни, освен ако: (а) потребителят е дал своето съгласие; или (б) обработката на данни е необходима за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; (в) обработката на данни е необходима за защита на правата на друго физическо лице; или (г) са налице важни основания от обществен интерес за Република България или за ЕС.

Условия на Кампания или Условия yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Това са условията, които са приложими за дадена Кампания, в които се регламентират: (а) предмета на Кампанията; (б) условията за участие/включване в Кампанията; (в) механизма на провеждане на Кампанията, в това число срока на Кампанията; (г) награден фонд, ако такъв е предвиден, и др.