Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

  • Privacy
  • Категории лица, на които разкриваме лични данни

Категории лица, на които разкриваме лични данни

Обработващи личните данни

Обработващите лични данни са лица, които обработват лични данни от името и по възлагане на Yettel въз основа на писмено споразумение. Те нямат право да обработват предоставените им лични данни за цели, различни от изпълнението на работата, която им е възложена от Yettel. Обработващите са длъжни да спазват всички инструкции на Yettel.
Yettel предприема необходимите мерки, за да осигури, че ангажираните обработващи спазват стриктно законодателството за защита на личните данни и инструкциите на Yettel, както и че същите са предприели подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни.
Примери за обработващи лични данни:

  • Доставчици на услуги по внедряване и/или поддръжка на системи за видеонаблюдение, съответно на IT системи, в които се съхраняват видеозаписи и/или снимки, които понякога е необходимо да достъпят видеозаписите или снимките, за целите на предоставяне на услугите;

  • Доставчици за охранителни услуги, които се извършват съгласно Закона за частната охранителна дейност;

  • Доставчици на консултантски услуги и др.


Компетентни органи

Предоставянето на информация на компетентни органи е описано по-горе в т. 8 и 9 от настоящата Политика.