Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (GDPR)

Какво е GDPR?

Казано накратко, това е Общият регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation, GDPR), който се прилага от 25 май 2018 г. Той важи във всички страни членки на ЕС, а причината да се въведе точно сега е все по-бързото развитие на технологиите и техният ефект върху живота на всеки един от нас. Самият регламент можете да прочетете тук.

Yettel има своя собствена Политика за личните данни, която е изцяло съобразена с Регламента и с която можете да се запознаете тук.

Какво са лични данни?

Лични данни е всяка информация, която идентифицира или се отнася към конкретно физическо лице. Примери за лични данни са: ЕГН; адрес; номер, дата на издаване и срок на валидност на лична карта; телефонен номер; семейно положение и родствени връзки и др.

Какви лични данни обработвате?

Yettel събира и обработва различни видове лични данни, в зависимост от типа услуги, които предоставя на потребителите.

Такива данни включват:

 • основни данни (например: име, адрес, възраст);

 • данни за потреблението (например: данни за проведени входящи и изходящи телефонни разговори);

 • данни за местоположението (данни за приблизителното географско местоположение на мобилно устройство);

 • данни, които се предоставят при сключването на договор (например: име и ЕГН);

 • данни за договорите (например: номер на договора, срок на договора.);

 • данни за задълженията (например: информация за фактури, съществуващи задължения и т.н.);

 • данни за потреблението (например: общ размер на изразходвания мобилен интернет);

 • данни за плащанията (например: вид на плащането, дата и място на плащането и др.);

 • данни за комуникация с потребителите (като адрес на електронна поща, телефонен номер и др.).

За какви цели използвате личните ми данни?

Лични данни се обработват за:

 • сключване на договор, например за мобилни и/или фиксирани услуги на Yettel; изготвяне на предложения

 • изпълнение на сключени договори – предоставяне на съответните стоки и/или услуги; таксуване и изготвяне на сметки; обслужване на плащанията на потребителите; поддържане на нашата мобилна мрежа и информационни системи; разплащания по взаимно свързване между операторите; уведомяване за настъпването на определени обстоятелства във връзка с договорите; изпълняване на заявки на потребителите; обслужване на клиенти; разплащания с наши партньори и др.;

 • изпълнение на нормативни задължения, например съгласно Закона за защита при бедствия, при постъпил сигнал за физическо лице, което е изпаднало или може да изпадне в положение, поставящо в риск живота или здравето му, Yettel е длъжен да предостави данни за местоположението по искане на съответните органи, ако е получено разрешение от съда.

 • защита на законни интереси на Yettel.

Подробна информация как обработваме лични данни е налична в Политиката за лични данни на Yettel.

Обработвате ли данни без мое съгласие?

За да сключваме договори с потребителите, да им предоставяме услугите, за които сме се договорили с тях, за да изпълняваме законовите си задължения и за да защитаваме нашите законни интереси, е нужно да обработваме данни за потребителите. В тези случаи не е необходимо тяхното съгласие.

Кога е необходимо да дам съгласието си?

Съгласието е необходимо, когато обработката на лични данни е необходима за цели, за които не е налице друго основание (такова друго основание, например, може да бъде законово задължение).

Примери:

Със съгласието на потребителите Yettel обработва техните данни за потребление, данни за ползваното устройство и данни за местоположение, с цел изготвяне на още по-подходящи продукти и услуги на компанията.

Със съгласието на потребителите Yettel предоставя на трети лица данни за ЕГН, с цел извънсъдебно събиране на задължения към Yettel.

Moга ли да променям съгласията си? Как?

Yettel предоставя възможност на своите потребители да променят съгласията си по всяко време по следните начини, например:

В момента разработваме и други канали, чрез които потребителите могат да управляват съгласията си.

Какво се случва, ако не дам своето съгласие? Трябва ли да се съглася за всичко? Ако не се съглася, ще се отразили по някакъв начин на договора ми?

Даването на съгласие не е задължително. Потребителите могат свободно да преценят дали да дадат съгласие. Ако не го направят, това не се отразява по никакъв начин на техните договори.

Важно е да изясним, че в текста на всяко съгласие ясно са посочени типа данни, които ще бъдат обработвани от Yettel, както и конкретната цел.

Потребителите могат по всяко време да управляват своите съгласия (т.е. да ги дават или да ги оттеглят), като това също не се отразява по какъвто и да било начин на техните договори.

Какви са правата ми и как мога да ги упражня?

Всеки потребител, чиито лични данни се обработват от Yettel, има право на достъп до тях. Потребителите имат и право да изискват корекция на личните им данни, когато те са неточни или неактуални. А когато личните им данни вече не са необходими за целите, за които са били събрани, те се изтриват. В определени случаи потребителите имат право да изискат ограничаване на обработката или изтриването на техни данни. Подробности за това можете да откриете в Политиката за личните данни.

Потребителите могат да подават и възражение, както и да сигнализират Комисията за защита на личните данни, когато считат, че Yettel нарушава законодателството по темата.

Кой има достъп до личните ми данни, които Yettel събира от мен?

Достъп до личните Ви данни имат само лица, които се нуждаят от него, за да изпълняват възложените им задачи. Те нямат право да обработват предоставените им лични данни за други цели и са длъжни да спазват всички инструкции на Yettel.

Yettel прави всичко необходимо, за да гарантира, че тези лица спазват стриктно законодателството за защита на личните данни и инструкциите на Yettel.

Давате ли данните ми на трети лица?

За да може да предоставя своите услуги, Yettel предоставя данните на свои доставчици и/или партньори. Те обработват лични данни въз основа на писмено споразумение, което регламентира техните права и задължения. В определени от закона случаи, данните могат да бъдат предоставени на компетентни органи - например МВР

Мога ли да ползвам услуги, без да обработвате мои данни?

Ползването на абонаментни услуги без обработване на лични данни не е възможно. За да предостави услуги по договор, Yettel е необходимо да обработи лични данни. Например за сключване на договор обработваме Вашите имена, адрес и ЕГН.

Колко време съхранявате данните?

Yettel съхранява личните данни на потребителите толкова дълго, колкото е необходимо, за да бъдат постигнати целите, за които са събрани, или за да бъдат спазени изисквания на законодателството. Поради тази причина, срокът за съхранение на данните е различен. Например, съгласно данъчното и счетоводно законодателство, Yettel съхранява фактури на потребителите за срок от 11 години.

Къде мога да разбера повече относно това как обработвате моите лични данни?

В Политиката за личните данни на Yettel можете да намерите подробна информация относно обработката на личните Ви данни.

Имам още въпроси. Как мога да се свържа в Вас?

Адресът ни е Йеттел България ЕАД,гр. София, п.к. 1766, ж.к. „Младост” 4, Бизнес Парк София, сграда 6.

Можете да се обръщате и към нашия Център за обслужване на клиенти на www.yettel.bg/bg/private/online-request Центърът за обслужване на клиенти на Yettel може да Ви помогне да се свържете и с нашето длъжностно лице по защита на данните.

Всеки петък изненади

Свали приложението за достъп до всички услуги

-
-