Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

  • Privacy
  • Дефиниции по смисъла на политиката за лични данни при работа с доставчици

Дефиниции по смисъла на политиката за лични данни при работа с доставчици

Политика yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Настоящата Политика за личните данни на „Yettel България“ ЕАД при работа с доставчици, в това число нейните последващи изменения и допълнения.

Лични данни yettel.chevronDown yettel.chevronUp

На практика, това е всяка информация, която идентифицира конкретно физическо лице или която се отнася до физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко.

Yettel yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Yettel България ЕАД, ЕИК 130460283, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1766, ж.к. „Младост” 4, Бизнес Парк София, сграда 6. В настоящата Политика за поверителност, използването на местоименията „Ние“, „Нас“ или „Нашите“ също ще означава „Yettel България“ ЕАД.

Доставчик yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Физическо лице, юридическо лице, гражданско дружество или консорциум, от което Yettel получава стоки и/или услуги. Доставчици по смисъла на тази Политика са и: (а) лицата, които учредяват вещни права в полза на Yettel; и (б) лицата, които прехвърлят собствеността върху недвижими имоти (или части от имоти) на Yettel

Подизпълнител yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Юридическо лице, гражданско дружество или консорциум, което е ангажирано от доставчик с оглед предоставянето на стоки и/или услуги на Yettel.

Представител yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Физическо лице, което представлява доставчик или подизпълнител по силата на закона (напр. управител или изпълнителен директор) или по пълномощие.

Лице за контакт yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Физическо лице, определено от доставчик и/или от подизпълнител като лице за контакт по определени въпроси. Такива са например лица за контакт по финансови, търговски, технически или правни въпроси.

Служител yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Физическо лице, наето от доставчик или подизпълнител, което извършва дейност, свързана с предоставянето на стоки и/или услуги на Yettel.

ОРЗД или Регламент yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО