Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

 • Privacy
 • Права на субектите на данни по смисъла на политиката за поверителност при извършване на автоматизиран анализ на човекопотока

Права на субектите на данни по смисъла на политиката за поверителност при извършване на автоматизиран анализ на човекопотока

Обща информация за правата на физическите лица yettel.chevronDown yettel.chevronUp
Yettel предприема действия по искане на физическо лице да упражни право по настоящия раздел, само ако е в състояние да идентифицира съответното лице.

Възможност да упражняват правата си по настоящия раздел имат само лице, които могат да бъдат идентифицирани от Yettel. Ако целите, за които Yettel обработва лични данни не изискват или вече не изискват идентифициране на дадено физическо лице, Yettel няма задължение да поддържа, да се сдобие или да обработи допълнителна информация, за да идентифицира лицето с единствената цел да предприеме действия въз основа на искане на това лице.

Yettel уведомява физическите лица за предприетите действия в срок до един месец от получаване на искане по този раздел, като в определени случаи този срок може да бъде удължен с още до два месеца.

Yettel предоставя на физическите лица информация относно действията, предприети във връзка с техните искания за упражняване на права по настоящия раздел без ненужно забавяне и във всички случаи в срок от един месец от получаване на искането. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията. Yettel информира съответното лице за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочва и причините за забавянето.

При отказ да бъде изпълнено искане, Yettel уведомява съответните физически лица за техните права.

Ако Yettel не предприеме действия по искането на дадено физическо лице, Yettel го уведомява без забавяне и най-късно в срок от един месец от получаване на искането за причините да не предприеме действия, както и за възможността за подаване на жалба до Комисия за защита на личните данни и търсене на защита по съдебен ред.

В определени случаи Yettel може да иска допълнителна информация за потвърждаване на самоличността на физическите лица.

В случай че Yettel има основателни опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искане по този раздел, Yettel може да поиска предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на лицето.

Действията, предприети от Yettel при и по повод подадени искания за упражняване на права по този раздел, са напълно безплатни за лицата, освен ако исканията им са явно неоснователни или прекомерни.

Действията, които Yettel предприема при и по повод упражняването на правата на Посетителите, са напълно безплатни. Когато искането на дадено лице е явно неоснователно или прекомерно (например поради своята повторяемост), Yettel има право, по свое усмотрение: (а) да откаже да изпълни искането; или (б) да изиска заплащането на разумна такса, определена на база на административните разходи, необходими за предоставяне на исканата информация или за предприемането на исканите действия.

В определени случаи Посетителите имат право да изискат изтриване на личните данни, отнасящи се за тях. yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Посетителите имат правото да поискат от Yettel изтриване на свързаните с тях лични данни, в следните случаи:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани;

 • Посетителят е оттеглил своето съгласие, върху което се основава обработването на лични данни, и няма друго правно основание за обработването на същите;

 • Посетителят е възразил срещу обработването на лични данни, което се основа на законен интерес на Yettel, освен ако има други законни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на Посетителя, или обработването на данни е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

 • Посетителят е възразил срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг и няма други законни основания за обработването на тези данни;

 • личните данни, отнасящи се за съответния Посетител, са били обработвани незаконосъобразно;

 • личните данни трябва да бъдат изтрити от Yettel с оглед спазването на правно задължение, произтичащо от правото на Република България или от правото на Европейския съюз.

В определени случаи Посетителите имат право на преносимост на лични данни, отнасящи се за тях. yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Посетителите имат право да получат от Yettel личните данните, които са предоставени от тях, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене форма, както и да прехвърлят тези данни на друг администратор без възпрепятстване от Yettel, доколкото:

 • Yettel обработва тези данни за целите на сключване или изпълнение на договор с Посетителя, или въз основа на дадено съгласие от последния; и

 • обработването на съответните данни се извършва по автоматизиран начин.
  Посетителите имат право да поискат от Yettel да прехвърли личните им данни директно на друг администратор, когато това е технически осъществимо.

В определени случаи Посетителите имат право на възражение срещу обработването на лични данни, отнасящи се за тях. yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Посетителите имат право, по всяко време и на основания, свързани с тяхната конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до тях, когато Yettel обработва техните данни за защита на свои законни интереси.

Посетителите имат право на жалба до надзорен орган за защита на личните данни. yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Посетителите имат право да подават жалби или сигнали до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), в случай че според тях Yettel нарушава законодателството за защита на личните данни. Инструкции за подаването на жалби са публикувани на уеб-сайта на КЗЛД: https://www.cpdp.bg

Посетителите могат да подават жалби и пред други надзорни органи на територията на Европейския съюз, съгласно предвиденото в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.