Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС В DIGITAL OFFICE

Въведение

Решението за подписване в Digital Office дава възможност за заместване на традиционния процес по връчване и подписване на документи на хартиен носител, като дигитализира и улеснява тяхното изпращане, получаване и подписване. Чрез Digital Office могат да се връчват и подписват дори документи, които представляват част от трудовото досие на работниците и служителите

Как се подписват документите в Digital Office?

Подписването от страна на Yettel, когато действа като работодател, става чрез квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП). КУКЕП дава сигурността, че документите, които подписва работодателя, са с достоверно авторство, дата и интегритет. Нещо повече, съгласно Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО, електронните подписи, основани на КУКЕП, имат същата правна стойност, като саморъчни подписи, положени на хартиен носител.

Електронното подписване в Digital Office от Ваша страна се извършва чрез поредица от действия (маркиране на задължителни полета, отваряне/изтегляне на документи, натискане на бутони и др.), които накрая потвърждавате с въвеждането на еднократна уникална парола, получена на мобилния номер или имейл адреса, който използвате за достъп до Digital Office. За да бъде гарантирана правната стойност на този начин на подписване, в една от стъпките следва да дадете изричното си съгласие електронният Ви подпис в Digital Office да бъде равностоен на саморъчен подпис.

След като приключите успешно действията по подписване и ги потвърдите чрез въвеждането на получената еднократна уникална парола, върху документите се поставя електронен печат, базиран на цифров сертификат (ЦС).

За всеки документ, който подпишете електронно чрез Digital Office, се създава нарочен сертификат, с който се удостоверяват действията по изпращане, получаване и подписване. Сертификатът е неразделна част от всеки документ, който подписвате в Digital Office, поради което върху него също се поставя електронен печат, базиран на ЦС.

Какво точно представлява електронният печат с ЦС от Digital Office?

Електронният печат, базиран на ЦС, представлява математическа функция, получена след криптиране на информацията. Поставянето на електронен печат има за цел удостоверяване произхода на документа, гарантиране, че електронният документ не е променян след поставяне на печата, както и осигуряване, че електронният документ е съществувал към даден момент. Това означава, че ако настъпи каквато и да било промяна на съдържанието на документа след поставяне на електронния печат, последният ще бъде анулиран. Това Ви дава сигурност и спокойствие, че след приключване на процеса по подписване в Digital Office, съдържанието на Вашите документи ще остане непроменено и те ще имат достоверна дата.

Root certificate:

 • Сериен номер: 00 94 CC 8B 17 B0 33 A3 60
 • Валиден от: 14:49:28 15/11/2019
 • Валиден до: 14:49:28 10/11/2039
 • Отпечатък SHA1: 76 F2 9C D8 47 CD DF 48 75 00 5F 08 E3 2A E9 A4 EF FA 4E 7F
 • MD5: 4C C7 80 1C B7 73 F7 C8 24 5C 23 A7 C5 10 AB 97
 • SHA256: 40:E9:14:DC:4E:2D:01:3A:C5:07:E4:5F:47:72:4C:C2:8F:D9:AC:2D:47:FE:FF:D7:5C:DA:6F:F9:91:51:1E:2B

Intermediate certificate:

 • Сериен номер: 10 06
 • Валиден от: 14:26:26 10/09/2021
 • Валиден до: 14:26:26 06/09/2036
 • Отпечатък SHA1: 17:AB:AD:1A:19:BF:47:51:83:3A:42:00:D7:17:86:2D:45:AC:EA:01
 • SHA256: 71:93:D2:03:BC:9C:B0:DD:C6:FE:A8:DC:D9:6A:77:B0:6B:08:27:15:D1:C8:76:BF:9C:46:21:05:6D:91:AC:6C
 • MD5: 8E:B6:18:E3:31:E4:37:2E:03:D1:4B:1F:08:C9:CC:F0

Signing certificate:

 • Сериен номер: 6001
 • Валиден от: 15:59:37 10/09/2021
 • Валиден до: 15:59:37 08/09/2031
 • Отпечатък SHA1: BC:67:58:F3:7E:FF:5F:CB:BA:90:2E:53:9D:A0:B6:1A:4A:CD:8A:34
 • MD5: 9D:CD:F1:3E:B1:83:0B:27:D3:AE:78:8F:C9:5A:C8:98
 • SHA256: 0C:E7:1D:A8:FB:27:49:15:A6:51:B7:E6:08:F5:08:7A:A4:AA:4B:8D:0A:38:FA:71:F7:4D:2D:D2:20:64:83:6A

Всеки петък изненади

Свали приложението за достъп до всички услуги

-
-