Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

 • Privacy
 • Дефиниции по смисъла на политиката за лични данни при извършването на видеонаблюдение

Дефиниции по смисъла на политиката за лични данни при извършването на видеонаблюдение

Лични данни yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Това е всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. Специфичните признаци са признаци, свързани с физическа, физиологична, генетична, психическа, психологическа, икономическа, културна, социална или друга идентичност на лицето.

Виж повече

Личните данни, предмет на настоящата Политика са данни, съдържащи се във видеозаписи и/или снимки, създадени в процеса на видеонаблюдение.

Обработка на лични данни yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Обработка на лични данни представлява всяко използване на лични данни. Това са например действията по:

 • Събиране;

 • Записване;

 • Съхранение;

 • Промяна;

 • Извличане;

 • Разкриване;

 • Ограничаване;

 • Изтриване;

 • Унищожаване и др.

Yettel, „Ние“, „Нас“ или „Нашите“ yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Yettel България ЕАД, ЕИК 130460283, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1766, ж.к. „Младост” 4, Бизнес Парк София, сграда 6

Обект yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Означава магазин, сграда, офис, помещение или техническо съоръжение на Yettel, в който се осъществява видеонаблюдение.

Посетител yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Означава физическо лице, което работи в или посещава обект, където се осъществява видеонаблюдение.

Виж повече

Посетители по смисъла на тази Политика могат да бъдат служители на Yettel, потребители, служители на доставчици и др.

Политика yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Означава настоящата Политика за личните данни на „Yettel България“ ЕАД при извършването на видеонаблюдение, в това число нейните последващи изменения и/или допълнения.