Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

  • Privacy
  • Категории лица, на които разкриваме личните данни на кандидатите

Категории лица, на които разкриваме личните данни на кандидатите

Обработващи лични данни yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Обработващите лични данни са лица, които обработват лични данни от името и по възлагане на Yettel въз основа на писмено споразумение. Те нямат право да обработват предоставените им лични данни за цели, различни от изпълнението на работата, която им е възложена от Yettel. Обработващите са длъжни да спазват всички инструкции на Yettel.

Yettel предприема необходимите мерки, за да осигури, че ангажираните обработващи спазват стриктно законодателството за защита на личните данни и инструкциите на Yettel, както и че същите са предприели подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни.

Примери

Примери за обработващи лични данни:

  • Лица, на които е възложено да извършат подбор на персонал ;

  • Доставчици на услуги по организиране, съхраняване и поддръжка на архиви с данни за препоръчаните лица и/или кандидатите, както и услуги по унищожаване на такива архиви;

  • Доставчици на консултантски услуги (напр. лица, на които е възложено да проверят знанията и/или уменията на кандидатите);

  • Доставчици на услуги по внедряване и/или поддръжка на информационни системи, които понякога е необходимо да достъпят лични данни, които се обработват в съответните системи, които се използват от Yettel при извършване на подбор на персонал.

Компетентни органи yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Лични данни на препоръчаните лица или кандидатите могат да бъдат предоставени на компетентни държавни и/или общински органи, когато това се изисква с оглед изпълнение на нормативно задължение (напр. за издаване на разрешение за работа в стратегически обекти).

Трети лица във връзка с преобразуване (напр. сливане или вливане) или прехвърляне на предприятие yettel.chevronDown yettel.chevronUp

В случай на преобразуване на Yettel, както и в случай на прехвърляне на активи в съответствие с приложимото законодателство, е възможно личните данни на препоръчаните лица и/или кандидатите, администрирани от Yettel, да бъдат предоставени на трето лице – правоприемник.