Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

 • Privacy
 • Как обработваме личните данни на препоръчаните лица и на кандидатите

Как обработваме личните данни на препоръчаните лица и на кандидатите

Обработваме данни на препоръчани лица, за да се свържем с тях и да установим дали имат интерес към отворени позиции в Yettel yettel.chevronDown yettel.chevronUp

В Yettel сме създали програма, която насърчава служителите да препоръчват свои познати, приятели или близки за отворени позиции в компанията. С нея целим да дадем възможност на съществуващите служители да дадат своя принос в процеса по подбор, като същевременно го оптимизираме, да подобрим взаимоотношенията между новите и съществуващите служители, както и да утвърдим имиджа на Yettel като работодател, който професионалистите препоръчват като място за работа.

В случай че наш служител препоръча дадено лице за отворена при Yettel позиция, ще обработим данните за това лице (препоръчано лице), за да се свържем с него/нея, да му/й предоставим информация относно позицията и начина на провеждане на подбора, както и за да установим дали препоръчаното лице проявява интерес към позицията.

С оглед защитата на правото на неприкосновеност на личните данни сме задължили нашите служители да информират препоръчаните лица, че ще предоставят техни лични данни на Yettel, както и да гарантират, че препоръчаните лица не възразяват срещу това, преди да направят препоръка. В случай че препоръчаното лице прояви интерес към съответната позиция и потвърди желанието си да участва в подбора, ще го/я третираме като кандидат и ще обработваме данните за него/нея съгласно останалите разпоредби на тази Политика. Ако препоръчаното лице не проявява интерес към позицията, за която е препоръчано, Yettel ще преустанови обработката на неговите/нейните лични данни и ще ги изтрие.

При препоръка за отворена позиция данните, които обработваме за препоръчаните лица, са имейл и телефон за контакт.

Обработваме данни за кандидатите, за да оценим техните знания, умения и опит yettel.chevronDown yettel.chevronUp

За да извършим преценка дали образованието, квалификацията, компетенциите и професионалния опит на кандидатите отговарят на изискванията за заемане на длъжността, за която се извършва подбор, е необходимо да обработим техни лични данни.

Трите имена, датата на раждане, трудова биография и образователна степен са част от минималното съдържание на информацията, необходима за извършване на подбор. Предоставянето на тези данни е напълно доброволно, но в случай че даден кандидат откаже да ги предостави, Yettel няма да може да извърши подбора, поради което кандидатурата няма да бъде разгледана.

В процеса на извършване на подбор се обработват и данни за наличие или липса на свидетелство за управление на моторно превозно средство, допълнителна квалификации (ниво на владеене на чужд език и др.), като в определени случаи е възможно да се извърши проверка за посочените от кандидата знания, умения и професионални качества (например чрез провеждането на тест за владеене на език). Тази преценка се извършва, за да бъдат селектирани кандидатите, на които бихме отправили оферта.

Обработваме данни за кандидатите, за да преценим дали те отговарят на етичните стандарти на Yettel yettel.chevronDown yettel.chevronUp

За да постигаме стратегическите цели и амбиции на компанията, в основата на нашата дейност са установени високи етични стандарти за отговорно поведение, които да ни напътстват при ежедневните дилеми, с който се сблъскваме.

За да осигурим, че лицата, които наемаме, ще спазват тези етични стандарти, извършваме предварителна вътрешна оценка, за което е необходимо да обработваме данни на кандидатите. Тя е в допълнение на преценката за знанията, уменията и опита на кандидатите, но не се извършва спрямо всички кандидати, а единствено за;

 • позиции, при които естеството на работата е такова, че съществува риск от потенциални злоупотреби (напр. злоупотреба с лични данни на клиенти на Yettel, корупционни практики и др.); и

 • избраните кандидати (т.е. тези, на които бихме отправили оферта, ако преценим, че отговарят на етичните стандарти на компанията).

Обработваме данни за кандидатите, за да бъде издадено разрешение за работа в стратегически обекти yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Yettel предоставя обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги в съответствие със законодателството на Република България. Предвид огромното значение на тази дейност, тя е класифицирана като дейност от стратегическо значение за националната сигурност, а определени обекти от нашата мрежа са класифицирани като стратегически обекти от значение за националната сигурност.

С оглед на това, приложимото законодателство изисква за лицата, които ще работят в наши стратегически обекти, да бъде дадено разрешение от органите на ДАНС.

За целите на снабдяване с такова разрешение Yettel следва да обработи определени лични данни за лицата, които са приели оферта за работа в стратегически обекти на компанията, в това число чувствителни данни (напр. данни за психическо състояние и данни за постановени присъди). В такива случаи, кандидатите трябва да предоставят:

 • Удостоверение за наличие ли липса на висящи наказателни производства;

 • Удостоверение за липса на психически заболявания;

 • Удостоверение за наличие или липса на висящи наказателни производства;

Получаването на Разрешение за работа в стратегически обекти, когато се изисква, е задължително условие за сключването на трудов договор със съответния кандидат.

Обработваме данни за кандидатите, необходима за подготовка на трудов договор yettel.chevronDown yettel.chevronUp

За да подготвим трудов договор и да изпълним произтичащите от това законови задължения е необходимо да обработваме личните данни на избраните кандидати:
В процеса на подготовка на трудовия договор се обработват следните данни:

 • Имената на лицето;

 • Постоянния адрес

 • Единния граждански номер (личния/служебния номер - за чужденец);

 • Данни от документ за самоличност (лична карта номер, дата на издаване, място на издаване);

 • Вида и степента на притежаваното образование, както и данни за притежаваната научна степен, ако е свързана с изпълняваната от него работа;

 • Времетраенето на трудовия договор;

 • Основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, както и периодичността на тяхното изплащане;

 • Други условия, права и задължения;

 • Продължителността на работния ден или седмица;

 • Свидетелство за съдимост;

 • Медицинско свидетелство;

 • Допълнителни данни за здравословното състояние при наличие на специфични обстоятелства .Те са необходими, за да може да се изпълнят законодателните изисквания за ползване на допълнителни привилегии и/или облекчения;

 • Снимка в цифров вид. Тя е необходима, когато работата ще се извършва в обект, където се извършва контрол на достъпа, за целите на изготвяне на карта за достъп;

 • Данни за банкова сметка;

Обработваме данни на кандидатите при сключване на трудов договор yettel.chevronDown yettel.chevronUp

За да се сключи трудов договор се обработва посочената в преходната точка информация, чрез извършване на справка с оригиналите на документите, в които се съдържа посочената информация, като се предоставят в оригинал изброените свидетелства и удостоверения, както и трудова книжка (при наличие на такава, при липса или запълване на съществуваща се издава нова съответно продължение на съществуващата).

Обработка на данни на кандидатите, необходима с оглед участието им в други процедури по подбор yettel.chevronDown yettel.chevronUp

При получено съгласие от даден кандидат можем да запазим неговите/нейните данни след приключване на процедурата по подбор за позицията, за която той/тя е кандидатствала, за да можем да оценим дали има други (настоящи или бъдещи) позиции, които са подходящи за този кандидат, съответно да го/я уведомим за това и да го/я поканим да участва в подбора и/или директно да отправим оферта.

В такива случаи данните за съответния кандидат се съхраняват за период не по-дълъг от 2 (две) години, считано от началото на годината, следваща годината, през която той/тя е кандидатствал/-а за работа при Yettel (т.е. ако дадено лице подаде кандидатурата си през 2018 и се съгласи да обработваме данните му/й с оглед участие в други процедури за подбор, данните ще се съхраняват до началото на 2021 година).