Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

 • Privacy
 • Дефиниции по смисъла на политиката за лични данни при извършване на подбор на персонал

Дефиниции по смисъла на политиката за лични данни при извършване на подбор на персонал

Политика yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Означава тази Политика за личните данни на „Yettel България“ ЕАД при извършване на подбор на персонал

Лични данни yettel.chevronDown yettel.chevronUp

На практика, това е всяка информация, която идентифицира конкретно физическо лице или която се отнася до физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко. Видовете лични данни, предмет на настоящата Политика, са: основни данни; данни, които се предоставят при кандидатстване за работа; данни, които се предоставят при сключването на трудов договор; данни за договорите.

Основни данни yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Основни данни са:

 • Три имена;

 • Постоянен адрес;

 • Пол;

 • Възраст

Данни, които се предоставят при кандидатстване за работа yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Лични данни, които кандидатите за работа е необходимо да предоставят на Yettel, за извършване на преценка относно съответствието на професионалния опит и квалификация на кандидата с изискванията за заемане на длъжността, за която се извършва подбор. Предоставянето им е доброволно, но без тях Yettel не може да извърши подбор на персонала.

Такива данни са:

 • Имена на кандидата;

 • Адрес за кореспонденция;

 • Телефон за връзка;

 • e-mail адрес за връзка;

 • информация за професионален опит, в това число трудова биография при предходен/и работодател/и;

 • информация за вид и степен на образование, включително допълнителни квалификации (напр. ниво на владее на езици, наличие на свидетелство за управление на моторно превозно средство и др. по преценка на кандидата или с оглед изискванията за заемане на длъжността);

 • препоръки от предишен работодател (ако кандидатът е предоставил такива);

Обработка на лични данни yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Обработка на лични данни представлява всяко използване на лични данни.

Обработка на лични данни са действията по:

 • Събиране;

 • Записване;

 • Съхранение;

 • Преглеждане;

 • Проверка;

 • Промяна;

 • Извличане;

 • Разкриване;

 • Ограничаване;

 • Изтриване;

 • Унищожаване и др.

Yettel yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Yettel България ЕАД, ЕИК 130460283, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1766, ж.к. „Младост” 4, Бизнес Парк София, сграда 6.

В настоящата Политика, използването на местоименията „Ние“, „Нас“ или „Нашите“ също ще означава „Yettel България“ ЕАД.

Кандидат или Кандидат за работа yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Физическо лице, което е предоставило лични данни, за целите на и във връзка с кандидатстване за работа при Yettel.

Препоръчно лице yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Физическо лице, което е препоръчано от наш служител за отворена позиция в Yettel.

Ограничаване на обработването на лични данни yettel.chevronDown yettel.chevronUp

При ограничаване на обработването, Yettel може единствено да съхранява съответните лични данни, освен ако: (а) кандидатът е дал своето съгласие; или (б) обработката на данни е необходима за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; (в) обработката на данни е необходима за защита на правата на друго физическо лице; или (г) са налице важни основания от обществен интерес за Република България или за ЕС.