Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

 • Privacy
 • Категории лица, на които разкриваме лични данни по смисъла на политиката за лични данни при работа с корпоративни клиенти

Категории лица, на които разкриваме лични данни по смисъла на политиката за лични данни при работа с корпоративни клиенти

Обработващи лични данни yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Обработващите лични данни са лица, които обработват лични данни от името и по възлагане на Yettel въз основа на писмено споразумение. Те нямат право да обработват предоставените им лични данни за цели, различни от изпълнението на работата, която им е възложена от Yettel. Обработващите са длъжни да спазват всички инструкции на Yettel.

Yettel предприема необходимите мерки, за да осигури, че ангажираните обработващи лични данни спазват стриктно законодателството за защита на личните данни и инструкциите на Yettel, както и че същите са предприели подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни.

Виж повече

Примери за обработващи лични данни:

 • Доставчици на услуги по внедряване и/или поддръжка на информационни системи, които понякога е необходимо да достъпят лични данни, които се съхраняват в съответните системи; или

 • Доставчици на куриерски услуги;

 • Търговски представители и франчайзополучатели на Yettel;

 • Лица, които предоставят на Yettel услуги по печатане на фактури, кредитни известия и други;

 • Доставчици, които предоставят на Yettel услугата „контактен център“ (contact center или call center);

 • Компании за извънсъдебно събиране на дългове, които обработват лични данни от името на Yettel;

 • Доставчици на услуги по организиране, съхраняване и поддръжка на архиви с данни, както и услуги по унищожаване на такива архиви;

 • Независими одитори;

 • Адвокатски кантори, счетоводни къщи или други доставчици на консултантски услуги.

Партньори yettel.chevronDown yettel.chevronUp

За да може да предостави определени услуги на корпоративните клиенти, Yettel сключва договори с трети лица (партньори). Във връзка с предоставянето на съответните услуги понякога е необходимо на съответните партньори да бъдат предоставяни лични данни на физическите лица, чиито данни се обработват от Yettel съгласно настоящата Политика.

Външни сервизни центрове yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Когато сервизът на Yettel не е оторизиран да осъществява гаранционна или извънгаранционна поддръжка на стоки, които са закупени от корпоративни клиенти (съответно предоставени на лизинг), за да можем да изпълним задължението да осигурим безплатен ремонт или замяна, съответно да изпълним заявка за извънгаранционен ремонт, използваме услугите на оторизирани външни сервизни центрове. В съответствие с изискванията за оторизация на производителите, за да изпълнят гаранционен ремонт или замяна на стока, външните сервизи изискват от Yettel да им предостави доказателства за покупка (напр. копия от фактури, гаранционни карти и др.). Такъв е и случаят, когато рекламацията на корпоративен клиент е неоснователна, но той желае извършването на извънгаранционен ремонт.

Банки и платежни институции yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Във връзка с обслужването на плащания на корпоративните клиенти към Yettel, извършени по банков път или чрез платежна институция, е необходимо да се осъществи обмен на данни между Yettel и съответната банка или платежна институция.

Адвокати и адвокатски дружества yettel.chevronDown yettel.chevronUp

При необходимост (напр. правен спор между Yettel и доставчик) е възможно лични данни за корпоративни клиенти – физически лица, техни представители, лица за контакт и/или служители, да бъдат разкрити на адвокати и адвокатски дружества, ангажирани от Yettel за защита на неговите права и законни интереси.

Компетентни органи yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Предоставянето на данни на компетентни органи е описано по-горе в настоящата Политика.

Трети лица във връзка с преобразуване (напр. сливане или вливане) или прехвърляне на предприятие yettel.chevronDown yettel.chevronUp

В случай на преобразуване на Yettel, както и в случай на прехвърляне на активи в съответствие с приложимото законодателство, е възможно личните данни, администрирани от Yettel съгласно тази Политика, да бъдат предоставени на трето лице – правоприемник.