Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

  • Privacy
  • Какви данни обработваме при работа с корпоративни клиенти

Какви данни обработваме при работа с корпоративни клиенти

Администратор на данните, които се обработват съгласно тази Политика, е Yettel България ЕАД, ЕИК 130460283, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1766, ж.к. „Младост” 4, Бизнес Парк София, сграда 6.

Съгласно настоящата Политика Yettel обработва следните категории лични данни:

Какви данни обработваме при работа с корпоративни клиенти

Тип данни Корпоративен клиент – физическо лице Представител Лице за контакт
Имена Х Х Х
Позиция Х
ЕГН Х Х
Номер, дата, място и орган на издаване на документ за самоличност Х Х
Адрес на електронна поща (email) Х Х
Телефон за контакт Х Х Х

Важно е да отбележим, че едно и също физическо лице може да действа в повече от едно качество (например като представител и лице за контакт). В такива случаи Yettel ще обработва данните от горната таблица, които се отнасят за всяко от качествата на съответното физическо лице.

Виж повече yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Данни за ЕГН, номер, дата, място и орган на издаване на документ за самоличност се съхраняват от Yettel само, когато е нужно, за да бъдат спазени нормативни изисквания. Например, такива са случаите, при които даден корпоративен клиент се представлява от пълномощник с нотариално заверено пълномощно.