Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

 • Privacy
 • Как обработваме лични данни при работа с корпоративни клиенти

Как обработваме лични данни при работа с корпоративни клиенти

Обработваме лични данни, за да преговаряме с корпоративни клиенти, както и да участваме в организирани от тях процедури за избор на доставчик yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Обработваме лични данни за представители и лица за контакт с корпоративни клиенти, когато те:

 • преговарят с нас с цел сключване на договор за продукт и/или услуга, предлаган от Yettel, включително когато преговорите се провеждат в рамките на тръжна процедура за избор на доставчик, организирана от съответните корпоративни клиенти; или;

 • провеждат обществена поръчка, при условията и реда, предвиден в законодателството, за продукти и/или услуги, в която Yettel участва.

В тези случаи обработката на лични данни е нужна, за да е възможно да участваме в преговорите, тръжната процедура или обществената поръчка, в това число да обменяме информация и оферти с оглед бъдещото сключване на договор.

Обработваме лични данни, за да сключваме договори с корпоративни клиенти yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Сключването на валиден и обвързващ договор с корпоративен клиент е невъзможно без да обработим определени лични данни за него (когато самият доставчик е физическо лице) или за неговия/-те представител/-и.

Виж повече

Обемът лични данни, чиято обработка е нужна за сключването на валиден договор с корпоративен клиент, зависи от вида на договора – например, когато представителят на корпоративен клиент е упълномощен с пълномощно с нотариална заверка на подписите, ще обработим не само имената и позиция на упълномощителя, но и неговото ЕГН, както и данни от неговия документ за самоличност.

Обработваме лични данни, за да изпълняваме задълженията си към корпоративните клиенти и да търсим изпълнение от тях yettel.chevronDown yettel.chevronUp

За да можем да изпълняваме задълженията си към корпоративните клиенти, съответно за да можем да търсим изпълнение от тях, е необходимо да обработваме лични данни за корпоративните клиенти (ако са физически лица), за представителите и лицата за контакт.

Виж повече

Без тази обработка би било невъзможно:

 • да предоставяме договорените продукти и/или услуги;

 • да осъществяваме писмена кореспонденция, както и да провеждаме телефонни и/или видео разговори, и/или съвместни срещи, относно изпълнението на сключените договори;

 • да организираме приемането и изпитването на доставени от нас стоки и/или услуги;

 • да издаваме фактури, както и да търсим плащания по тях;

Обработваме лични данни при изменение или прекратяване на договори с корпоративни клиенти yettel.chevronDown yettel.chevronUp

По време на действие на договорите с корпоративни клиенти е възможно, по инициатива на Yettel или на самите корпоративни клиенти, да бъдат провеждани преговори за тяхното изменение или прекратяване. В такива случаи, за да е възможно да участваме в такива преговори, в това число да сключваме допълнителни споразумения или да прекратяваме договорите, е необходимо да обработваме лични данни за корпоративните клиенти (ако са физически лица), за техните представители и/или лица за контакт.

Обработваме лични данни при прехвърляне на вземания (цесии) yettel.chevronDown yettel.chevronUp

В съответствие със законодателството на Република България Yettel има право да прехвърля на трети лица вземанията си към корпоративните клиенти (такива вземания са например тези, които произтичат от издадени, но неплатени фактури), без да е необходимо тяхното съгласие. За тази цел се сключва договор за прехвърляне на вземания („договор за цесия“) със съответното трето лице.

При сключването на договор за цесия Yettel престава да бъде титуляр на съответното вземане, което преминава към третото лице (нов кредитор). Едно от задълженията на Yettel по договорите за цесия е на новия кредитор да бъдат предадени всички документи, които установяват прехвърлените вземания. При изпълнението на това задължение Yettel предоставя на новия кредитор лични данни за лицата, чиито данни се обработват от Yettel съгласно тази Политика, които се съдържат в съответните документи.

При сключването на договори за цесия съответните корпоративни клиенти ще бъдат надлежно уведомени за това от името на Yettel.

Обработваме лични данни, когато съгласно приложимото законодателство сме длъжни да оказваме съдействие на компетентни държавни и/или общински органи при извършването на проверки от тях yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Осъществяваната от Yettel търговска дейност е обект на контрол от страна на различни държавни и общински органи – напр. Комисия за регулиране на съобщенията (КРС), Комисия за защита на потребителите (КЗП), Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), Национална агенция за приходите (НАП) и други. В хода на осъществяване на своя контрол съответните органи разполагат с правомощия да извършват проверки, както и да изискват от Yettel да предоставя намиращи се у него документи и информация. Възможно е в документите и информацията, изискани в хода на подобна проверка, да се съдържат лични данни за корпоративни клиенти – физически лица, на техни представители и/или лица за контакт.

Виж повече

Например, при извършване на данъчна ревизия органите на НАП разполагат с правомощието да изискат от Yettel да предостави счетоводни документи, които могат да съдържат и лични данни за корпоративни клиенти – физически лица, за техни представители и/или лица за контакт

Обработваме лични данни, за да изпълняваме задължения, произтичащи от счетоводното и данъчното законодателство yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Данъчното и счетоводното законодателство в Република България изискват от Yettel да създава и съхранява за определен срок информация, сведения и документи от значение за данъчния и осигурителен контрол.

При изпълнение на това задължение съответната информация и документи, които съдържат и лични данни на корпоративни клиенти – физически лица, техни представители и/или лица за контакт, се съхраняват от Yettel за срокове, предвидени в съответните закони. Тези срокове понякога са с голяма продължителност (например документите за данъчно-осигурителен контрол, следва да се съхраняват за срок от единадесет години).

Обработваме лични данни, когато това е необходимо за уреждането на правни спорове yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Понякога, за да упражним свои права или законни интереси (например да търсим плащане по издадена фактура), е възможно да се наложи да обработим лични данни на определени корпоративни клиенти – физически лица, на техни представители, лица за контакт и/или служители, за да отправим извънсъдебна претенция или да заведем дело срещу:

 • корпоративните клиенти; или

 • трети лица, от които сме получили и/или на които сме разкрили лични данни за съответните физически лица, в съответствие с настоящата Политика.

Съответно, корпоративните клиенти, горепосочените трети лица, а и самите физически лица, могат да отправят извънсъдебна претенция или да заведат дело срещу Yettel. В такива случаи може да се наложи да обработим лични данни, за да организираме и проведем защитата си, и по този начин да се предпазим от неправомерни посегателства срещу нашето имущество и/или репутация.

Видът и обемът на обработваните лични данни зависят от естеството на отправените извънсъдебни претенции или заведените дела.

Обработваме лични данни на представителите с тяхно съгласие, за да извършваме кредитна оценка yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Възможно е, съгласно вътрешните правила и политики на Yettel, след получено съгласие на представители на корпоративни клиенти, да обработим техни лични данни, в това число ЕГН, за да извършим кредитна оценка на представляваните от тях корпоративни клиенти.

Кредитна оценка е необходима при сключването на договори за мобилни и/или фиксирани услуги с корпоративните клиенти, които са представлявани от съответните представители, в случай че корпоративните клиенти желаят да получат устройства на лизинг или на преференциална цена с абонаментен план.

Даването на съгласие от представителите е доброволно. В случай че даден представител откаже да го даде, съответният корпоративен клиент ще може да закупи желаните устройства по цената им в брой.

Виж повече

Кредитната оценка представлява проверка на кредитоспособността на даден корпоративен клиент. Нейната цел е да ни покаже доколко е вероятно корпоративният клиент да спре да плаща задълженията си към Yettel или да изпадне в ситуация, при която не е в състояние да го прави.

При изготвянето ѝ се осъществява анализ на предходни данни за съответния корпоративен клиент като потребител на Yettel (ако Yettel разполага с такива).

При получено съгласие от представителя се осъществява и анализ на предходни данни за:

 • други корпоративни клиенти на Yettel, които са били представлявани от представителя (ако Yettel разполага с такива данни); и

 • представителя като потребител на Yettel (ако Yettel разполага с такива данни).

Също така, данните за корпоративния клиент и неговия представител се съпоставят с обобщена статистическа информация за изрядните и неизрядните платци на компанията.

В случай на по-ниска кредитна оценка от корпоративния клиент може да бъде изискано да заплати определена първоначална вноска, да предостави друга гаранция или обезпечение, а в редки случаи е възможно на корпоративния клиент да бъдат предложени устройства от по-нисък клас.