Jump to main content
ЧАСТНИ КЛИЕНТИ БИЗНЕС КЛИЕНТИ YETTEL ПОРТАЛ БИЗНЕС ПОРТАЛ
Устройства
Планове
TV и Интернет
Услуги
Помощник
За Yettel

С какво можем да помогнем?

  • Privacy
  • Дефиниции по смисъла на политиката за лични данни при работа с корпоративни клиенти

Дефиниции по смисъла на политиката за лични данни при работа с корпоративни клиенти

Политика yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Настоящата Политика за личните данни на „Yettel България“ ЕАД при работа с корпоративни клиенти, в това число нейните последващи изменения и допълнения.

Лични данни yettel.chevronDown yettel.chevronUp

На практика, това е всяка информация, която идентифицира конкретно физическо лице или която се отнася до физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко.

Yettel yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Yettel България ЕАД, ЕИК 130460283, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1766, ж.к. „Младост” 4, Бизнес Парк София, сграда 6. В настоящата Политика за поверителност, използването на местоименията „Ние“, „Нас“ или „Нашите“ също ще означава „Yettel България“ ЕАД.

Корпоративен клиент yettel.chevronDown yettel.chevronUp

По смисъла на настоящата Политика това е:

  • физическо лице, на което Yettel предоставя стоки и/или услуги за извършване на търговска или професионална дейност или което, като страна по договор с Yettel, действа в рамките на своята търговска или професионална дейност, например самоосигуряващо се лице, практикуващо свободна професия или едноличен търговец;

  • юридическо лице, на което Yettel предоставя стоки и/или услуги, например дружество с ограничена отговорност (ООД), акционерно дружество (АД), сдружение с нестопанска цел, фондация и др.; или

  • гражданско дружество или консорциум, на което Yettel предоставя стоки и/или услуги.

Представител yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Физическо лице, което представлява корпоративен клиент по силата на закона (напр. управител или изпълнителен директор) или по пълномощие.

Лице за контакт yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Физическо лице, определено от корпоративен клиент като лице за контакт по определени въпроси. Такива са например лица за контакт по финансови, търговски, технически или правни въпроси.

ОРЗД или Регламент yettel.chevronDown yettel.chevronUp

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО